• عملكرد HGIS

   1-تهيه نقشهGIS خانه هاي بهداشت كل كشوردرقالب نرم افزارARC GIS

   2-تهيه نقشه GIS مراكزبهداشتي درماني كل كشوردرقالب نرم افزارARC GIS

   3-تكميل پروژه GISبررسي املاح موجوددرآب شرب شهرخرم آبادونقش آن دربروزسرطانهاي گوارش.

   4-تهيه نقشهGISمسيرعبورتيمهاي عشايري جهت مديريت بيماريهاي واگيردربين جمعيت كوچرو

   6-تبديل بانك اطلاعاتي GISخانه هاي بهداشت كشورازفارسي به انگليسي

   7-تبديل بانك اطلاعاتي GISمراكزبهداشتي درماني روستائي كشورازفارسي به انگليسي

    

    Page created in 12.399546146393 seconds.
memoryUsage : 7374Kb