بازگشت

 

فصل اول : معرفي استان

نقشه اماكن بهداشتي ،درماني تحت پوشش دانشگاه

نقشه استان به تفكيك شهرستانها

موقعيت جغرافيايي استان لرستان

شهرها و شهرستانها

آب و هوا

بلندي ها

آبشارها

تاريخ لرستان

مردم شناسي

زبان وگويش در لرستان

موقعيت اقتصادي

جداول فصل اول

جدول توزيع جمعيت( به درصد) در استان به تفكيك شهرستان ها

جدول آثار  باستاني  استان به تفكيك شهرستان

جدول شاخص ها و نماگرهاي جمعيتي استان در سال 1388

جدول شاخص ها و نماگرهاي نيروي انساني در سال 1388

جدول شاخص ها و نماگرهاي آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي )  در سال تحصيلي1388-1387

جدول تعداد دانش آموختگان مراکز آموزش عالي  (بجز دانشگاه آزاد اسلامي )  در سال تحصيلي1388-1387

جدول تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل بيمه خدمات درماني در سال1388

جدول تعداد بيمه شدگان اداره کل تامين اجتماعي  استان لرستان در سال 1388  

جدول شاخص ها و نماگرهاي کميته امداد حضرت امام (ره)  در سال 1388

جدول جمعيت استان لرستان برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان اليگودرز برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان ازنا برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان بروجرد برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان دلفان برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان دورود برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان خرم آباد برحسب سن و جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان كوهدشت برحسب سن و جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان پلدختر برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان سلسله برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

نمودارهاي فصل اول

نمودار توزيع جمعيت( به درصد )در استان به تفكيك شهرستان ها

نمودار جمعيت كل استان به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت كل استان به تفكيك وضعيت سكونت  و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان اليگودرز به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودارتوزيع فراواني جمعيت  شهرستان اليگودرز به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان ازنا به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت شهرستان ازنا به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان بروجرد به تفكيك جنسيت (به درصد)  در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت  شهرستان بروجرد به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان دلفان به تفكيك جنسيت (به درصد)  در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت شهرستان دلفان به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان دورود به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت  شهرستان دورود به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودارجمعيت شهرستان خرم آباد به تفكيك جنسيت (به درصد)   در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت شهرستان خرم آباد به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان كوهدشت به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت  شهرستان كوهدشت به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

 نمودار جمعيت شهرستان پلدختر به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت شهرستان پلدختر به تفكيك وضعيت  سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان سلسله به تفكيك جنسيت (به درصد)  در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت  شهرستان سلسله به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385