بازگشت

 

جداول فصل اول

جدول توزيع جمعيت( به درصد) در استان به تفكيك شهرستان ها

جدول آثار  باستاني  استان به تفكيك شهرستان

جدول شاخص ها و نماگرهاي جمعيتي استان در سال 1388

جدول شاخص ها و نماگرهاي نيروي انساني در سال 1388

جدول شاخص ها و نماگرهاي آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي )  در سال تحصيلي1388-1387

جدول تعداد دانش آموختگان مراکز آموزش عالي  (بجز دانشگاه آزاد اسلامي )  در سال تحصيلي1388-1387

جدول تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل بيمه خدمات درماني در سال1388

جدول تعداد بيمه شدگان اداره کل تامين اجتماعي  استان لرستان در سال 1388  

جدول شاخص ها و نماگرهاي کميته امداد حضرت امام (ره)  در سال 1388

جدول جمعيت استان لرستان برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان اليگودرز برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان ازنا برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان بروجرد برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان دلفان برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان دورود برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان خرم آباد برحسب سن و جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان كوهدشت برحسب سن و جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان پلدختر برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385

جدول جمعيت شهرستان سلسله برحسب سن، جنس و وضع سكونت بر اساس طرح سرشماري نفوس و مسكن  سال 1385