بازگشت

 

نمودارهاي فصل اول

نمودار توزيع جمعيت( به درصد )در استان به تفكيك شهرستان ها

نمودار جمعيت كل استان به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت كل استان به تفكيك وضعيت سكونت  و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان اليگودرز به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودارتوزيع فراواني جمعيت  شهرستان اليگودرز به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان ازنا به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت شهرستان ازنا به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان بروجرد به تفكيك جنسيت (به درصد)  در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت  شهرستان بروجرد به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان دلفان به تفكيك جنسيت (به درصد)  در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت شهرستان دلفان به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان دورود به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت  شهرستان دورود به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودارجمعيت شهرستان خرم آباد به تفكيك جنسيت (به درصد)   در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت شهرستان خرم آباد به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان كوهدشت به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت  شهرستان كوهدشت به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385

 نمودار جمعيت شهرستان پلدختر به تفكيك جنسيت (به درصد) در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت شهرستان پلدختر به تفكيك وضعيت  سكونت و جنسيت در سال 1385

نمودار جمعيت شهرستان سلسله به تفكيك جنسيت (به درصد)  در سال 1385

نمودار توزيع فراواني جمعيت  شهرستان سلسله به تفكيك وضعيت سكونت و جنسيت در سال 1385