بازگشت

جداول فصل دوم  

جدول ارزشيابي عملكرد دانشگاه علوم پزشكي در بين دستگاههاي استان در سال 1388

جدول تعداد پستهاي مصوب و اشغال شده  و نيروهاي شركتي،  قراردادي و طرحي در سال  1388

جدول تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سال 89-88

جدول توزیع فراوانی اعضاء هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1388

جدول تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي  به تفكيك جنسيت و رتبه علمي در پايان سال 1388

جدول توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت ، مدرك تحصيلي و نوع استخدام در سال 1388

جدول توزيع فراواني پزشكان و ساير كاركنان مقطع دكتري (غير هيئت علمي ) به تفكيك  نوع مدرك تحصيلي و شهرستان در سال 1388

جدول توزيع فراواني كاركنان پيماني استخدام شده به تفكيك جنسيت و مدرك تحصيلي در سالهاي 1387 و 1388

جدول توزيع جمعيت شهر و روستا براساس سرشماري سال 1388

جدول وضعيت واحدهاي بهداشتي درماني در پايان سال 1388

جدول وضعيت فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1388

جدول مشخصات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

جدول تعداد  داروخانه هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال 1388

جدول آمار موسسات درماني تحت نظارت معاونت درمان در سال1388

جدول توزيع فراواني آزمايشگاه هاي تحت نظارت معاونت بهداشتي در سال 1388

جدول توزیع فراوانی آخرين وضعيت تختهای فعال بیمارستانی برحسب نوع بخش سال 1388