بازگشت

نمودارهاي فصل دوم

نمودار توزيع فراواني مراكز بهداشتي‏، درماني فعال شهري و روستايي به تفكيك شهرستان در سال 1388