بازگشت

جداول فصل سوم

جدول تعداد پستهاي مصوب و اشغال شده در سال  1388

جدول تعداد نيروهاي شركتي ، قراردادي و طرحي در سال  1388

جدول توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1388

جدول تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي  به تفكيك جنسيت و رتبه علمي در پايان سال 1388

جدول توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت ، مدرك تحصيلي و نوع استخدام در سال 1388

جدول تعداد نیروی انسانی غیر  هیئت علمی دانشگاه به تفكيك نوع استخدام و مدرك تحصيلي در سال 1388

جدول توزيع فراواني پزشكان و ساير كاركنان مقطع دكتري (غير هيئت علمي ) به تفكيك  نوع مدرك تحصيلي و شهرستان در سال 1388

جدول آمار پزشكان شاغل غير هيئت علمي دانشگاه برحسب نوع تخصص و به تفكيك شهرستان در سال 1388

جدول توزيع فراواني پست هاي مصوب وبلاتصدي استان به تفكيك واحدها در سال 1388

جدول برگزاري دوره آموزشي ويژه مديران در سال 1388

جدول دوره آموزشي ICDL به تفكيك مهارت در سال 88 13

جدول برگزاري کلاسهاي توجيهي بدو خدمت

جدول برگزاري دوره هاي عمومي

جدول دوره هاي تخصصي رشته هاي مختلف

جدول جمع دوره هاي آموزشي برگزار شده به تفکيک نوع آموزش

جدول مقايسه رشد بودجه جاري و درآمد اختصاصي دانشگاه در سال 1384 لغايت 88 13

جدول مقايسه رشد بودجه عمراني  و رديف هاي متمركز اختصاصي دانشگاه در سال 1384 لغايت 1388

جدول اعتبارات جاري و درآمد اختصاصي در سال 1388

جدول اعتبارات ابلاغي  تملك دارايي از وزارت بهداشت در سال 1388

جدول اعتبارات ملي  تملك دارايي از وزارت بهداشت در سال 1388

جدول اعتبارات استاني تملك دارايي در سال 1388

جدول ليست پروژه هاي عمراني بهره برداري شده دانشگاه در سال 1388

جدول آمار كلي پروژه هاي عمراني دانشگاه در سال 1388

جدول خلاصه آمار و عناوين پروژه هاي عمراني دانشگاه در سال 1388

جدول بازسازی و نوسازی و بهبود استاندارد فضاهای فیزیکی ، توسعه و عمران استان در سال هاي 1387و1388