بازگشت

نمودارهاي فصل سوم

نمودارتوزيع فراواني پست هاي  مصوب و اشغال شده در سال 1388

نمودار توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1388

نمودار مقايسه توزيع فراواني اعضاي غير هيئت علمي به تفكيك جنسيت و نوع استخدام

نمودار مقايسه  توزيع فراواني اعضاي غير هيئت علمي به تفكيك جنسيت

نمودار مقايسه توزيع فراواني اعضاي غير هيئت علمي به تفكيك جنسيت و مدرك تحصيلي

نمودارتعداد نیروی انسانی غیر  هیئت علمی دانشگاه به تفكيك نوع استخدام و مدرك تحصيلي در سال 1388

نمودارتوزيع فراواني پزشكان و ساير كاركنان مقطع دكتري (غير هيئت علمي ) به تفكيك نوع مدرك تحصيلي در سال 1388

نمودار تعداد پزشكان متخصص غير هيئت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي لرستان به تفكيك شهرستان در سال1388

نمودار تعداد پزشكان عمومي غير هيئت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي لرستان به تفكيك شهرستان در سال1388

نمودار تعداد متخصصين شاغل غير هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان به تفكيك نوع تخصص در سال 1388

نمودار توزيع فراواني پست هاي مصوب وبلاتصدي استان به تفكيك واحدها در سال 1388

نمودار مقايسه رشد بودجه دانشگاه در بخش بهداشت و درمان در سال هاي 87 13و 88 13

نمودار مقايسه رشد بودجه دانشگاه در بخش آموزش در سال هاي 87 13و 1388

نمودار مقايسه اعتبارات جاري و درآمد اختصاصي در بخش آموزش،  بخش بهداشت ودرمان در سال 1388