بازگشت

فصل چهارم : معاونت درمان

تعاريف مهمترين شاخص هاي درماني

جداول فصل چهارم

جدول شاخص های مهم  بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در سال 1388

جدول مشخصات بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علو م پزشكي  در سال 1388

جدول مشخصات بیمارستان‌های غيروابسته به دانشگاه علوم پزشکی در سال  1388

جدول مشخصات بیمارستان‌های  استان در سال 1388

جدول  فراواني بيمارستان هاي استان لرستان به تفكيك مساحت و نوع كاربري در سال 1388

جدول توزیع فراوانی آخرين وضعيت تختهای فعال بیمارستانی دانشگاه به تفكيك نوع بخش سال 1388

جدول توزيع فراواني تخت هاي ويژه بيمارستان هاي تحت پوشش در سال 1388

جدول فعاليت درمانگاه بيمارستانهاي دانشگاه در سال 1388

جدول فعاليت واحدهاي پاراكلينيكي بيماران سرپايي بيمارستان هاي دانشگاه در سال 1388

جدول موسسات درمانی تحت نظارت معاونت درمان در سال1388

جدول گزارش عملکرد حوزه معاونت امور درمان در بعد تشکیل کمیته ها در سال 1388

جدول  عملکرد   امور بیماریهای خاص (بیماران CRF )   در سال 1388

جدول  عملكرد فوريتهاي پزشكي دانشگاه در سال1388

جدول عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان در سال 1388

جدول عملکرد حوزه معاونت امور درمان از بعد کمیسیون ماده 11 در   سال 1388

جدول عملکرد حوزه معاونت امور درمان از بعد رسيدگي به شكايات در   سال 1388

جدول عملکرد حوزه معاونت امور درمان از بعد کمیسیون پزشکی در  سال 1388

جدول  عملکرد ردیف بودجه ای 129086 و ماده 92  در سال 1388

جدول  عملکرد شورای حل اختلاف در سال 1388

جدول  عملکرد حوزه معاونت امور درمان از بعد  صدور پروانه ها در سال1388

نمودارهاي فصل چهارم

نمودار  تعداد تخت هاي فعال بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار  درصد اشغال تخت بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار متوسط روزهاي بستري بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار  تعداد اعمال جراحي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار درصد سزارين به كل زايمان  در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني درصد خالص فوت در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني فوت در هزار نفر در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني گردش تخت بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار تعداد تخت هاي فعال بیمارستان‌های غيروابسته به دانشگاه علوم پزشکی در سال  1388

نمودار  فراواني بيمارستان هاي استان به تفكيك تخت مصوب و نوع كاربري در سال 1388

نمودار  فراواني بيمارستان هاي استان به تفكيك زيربنا و نوع كاربري در سال 1388

نمودار  فراواني بيمارستان هاي استان به تفكيك  تخت مصوب و نوع كاربري در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني تخت هاي ويژه بيمارستان هاي تحت پوشش در سال 1388