بازگشت

نمودارهاي فصل چهارم

نمودار  تعداد تخت هاي فعال بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار  درصد اشغال تخت بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار متوسط روزهاي بستري بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار  تعداد اعمال جراحي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار درصد سزارين به كل زايمان  در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني درصد خالص فوت در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني فوت در هزار نفر در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني گردش تخت بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1388

نمودار تعداد تخت هاي فعال بیمارستان‌های غيروابسته به دانشگاه علوم پزشکی در سال  1388

نمودار  فراواني بيمارستان هاي استان به تفكيك تخت مصوب و نوع كاربري در سال 1388

نمودار  فراواني بيمارستان هاي استان به تفكيك زيربنا و نوع كاربري در سال 1388

نمودار  فراواني بيمارستان هاي استان به تفكيك  تخت مصوب و نوع كاربري در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني تخت هاي ويژه بيمارستان هاي تحت پوشش در سال 1388