بازگشت

فصل پنجم : معاونت بهداشتي

خلاصه عملكرد و دستاوردهاي حوزه معاونت بهداشتي در سال 1388

جداول فصل پنجم

جدول جمعيت شهري و روستايي براساس سرشماري سال 1388

جدول وضعيت واحدهاي بهداشتي درماني در پايان سال 1388

جدول  وضعيت فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1388

جدول  وضعيت طرح گسترش استان در سال 1388

جدول   علل مرگ  و مير استان در سال 1388

جدول  شاخص هاي گروه بهداشت محيط استان لرستان به تفكيك سال

جدول  شاخصهای بهداشت محیط شهرستانهاي استان در سال 1388

جدول  شاخص‌هاي واحد بهداشت محيط استان در سال 1388

جدول  توزيع  مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي و شاغلين مراكز و اماكن  استان در سال 1388

جدول فعاليتهاي عمده واحد بهداشت محيط در زمينه بازديد از مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي اماكن عمومي  به تفكيك شهرستان در سال 1388

جدول  توزيع نسبي موارد كلرسنجي و نمونه‌برداري ميكروبي آب آشاميدني به تفكيك شهري و روستايي در سال 1388

جدول  وضعيت بهداشت محيط در جمعيت تحت پوشش دانشگاه در سال 1388

جدول  وضعيت بهداشت محيط در روستاهاي استان در سال 1388

جدول  وضعيت بهداشت محيط مدارس استان  در سال 1388

جدول  شاخصهاي واحد بهداشت حرفه‌اي در سال 1388

جدول   مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای استان در سال 1388

جدول   فعالیت های آموزشی انجام شده گروه بهداشت حرفه اي استان در سال 1388

جدول   مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای با شاخص هاي كشوري در سال هاي 1388 و 1387

جدول   مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان  به تفكيك شهرستان ها در سال 1388

جدول  توزيع فراواني كارگاههاي تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي استان در سال 1388

جدول  توزيع فراواني شاغلين كارگاههاي تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي استان در سال 1388

جدول  وضعيت بهداشت حرفه‌اي در جامعه تحت پوشش دانشگاه در سال 1388

جدول   شاخص هاي استاني و كشوري برنامه مادران براساس زيج حياتي از سال1384 تا 1388

جدول   شاخص هاي برنامه كودكان از سال 1384 تا 1388

جدول  شاخص های استاني و كشوري برنامه تنظیم خانواده از سال1384 تا 1388

جدول  توانمندسازي كاركنان واحد بهداشت خانواده در سال 1388

جدول  عملكرد واحد بهداشت خانواده در زمينه آموزش عموم در سال 1388

جدول  عملكرد واحد بهداشت خانواده در زمينه برگزاري كميته ها در سال 1388

جدول  عملكرد واحد بهداشت خانواده در زمينه پايش ونظارت در سال 1388

جدول  عملكرد واحد بهداشت خانواده در زمينه ساير فعاليت هادر سال 1388

جدول  شاخص هاي زيج حياتي روستايي سال 1388

جدول  شاخص و عملکرد برنامه  بیمار یهای قابل پیشگیری با واکسن در سال 1388

جدول  مواردگزارش شده بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در استان در سال 1388

جدول  شاخص های برنامه ايمن‌سازي(واكسيناسيون )  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

جدول  شاخص های برنامه ايمن‌سازي(واكسيناسيون ) استان در طي سال هاي   1384-1388

جدول  پوشش واكسيناسيون  به تفكيك مناطق شهري ،روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان درسال 1388

جدول  شاخص و عملکرد برنامه آنفلوانزا و مننژیت استان در سال 1388

جدول  مواردگزارش شده بيماري آنفلوانزا در استان درسال 1388

جدول   شاخصهای آنفلوانزا به تفکیک شهرستانهاي استان در سال 1388

جدول  شاخصهای برنامه آنفلوانزا استان در طي سال هاي   1384-1388

جدول  شاخصهای مننژیت به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

جدول  شاخصهای  مننژیت  استان لرستان در طي سال هاي   1384-1388

جدول   موارد گزارش شده بيماري مننژيت در استان درسال 1388

جدول  شاخصهاي كاركردي فلج شل حاد (AFP) در استان درسال 1388.

جدول  تشخيصهاي نهايي مواردفلج شل حاد شناسايي شده دراستان درسال 1388

جدول  شاخصهای برنامه فلج شل  حاد  استان در سال 1388

جدول   شاخص و عملکرد برنامه سرخک، سرخجه و بیماریهای منتقله از راه  آب وغذا در سال 1388

جدول   شاخص هاي برنامه  سرخك به تفكيك شهرستان هاي استان در سال  1388

جدول  شاخص بيماريهاي منتقله از آب وغذا  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

جدول  شاخص های بيماري هاي منتقله از آب وغذاي استان در طي سال هاي   1384-1388

جدول  موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال از راه آب و غذا  درسال 1388

جدول  شاخص و عملكرد برنامه بيماري هاي مشترك استان در سال 1388

جدول  شاخص هاي بيماريهاي مشترك حيوان و انسان به تفكيك شهرستان هاي استان در سال 1388

جدول  شاخصهای بيماريهاي مشترك حيوان و انسان  در طي سال هاي   1384-1388

جدول  موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان در استان در سال 1388

جدول  توزيع فراواني موارد مراجعه به كلينيك‌هاي بهداشت و تنظيم خانواده بر حسب شهرستان در سال 1388

جدول  شاخصهای برنامه عفونتهاي آميزشي ( STI ) درصدهزار به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

جدول  شاخصهای برنامه عفونتهاي آميزشي ( STI )   استان لرستان در طي سال هاي   1384-1388

جدول  شاخص و عملكرد برنامه سل وجذام استان در سال 1388

جدول  توزيع فراواني  مبتلا به سل گزارش شده  استان  به تفكيك  جنسيت و سن  در سال1388

جدول  شاخص  برنامه سل به تفکیک شهرستانهاي  استان در طي سال هاي   1384-1388

جدول  شاخص های برنامه سل استان  در طي سال هاي   1384-1388

جدول  موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 1388

جدول  نتايج درمان  بيماران مبتلا به سل ريوي گستره خلط مثبت استان  در سال 1388

جدول  ابتلابه عفونت HIV در  بيماران مبتلا به سل استان در سال1388

جدول  داده هاي آزمايشگاهي برنامه مراقبت سل استان درسال1388    

جدول  شاخص و عملكرد برنامه ايدزاستان در سال 1388

جدول  شاخص و عملكرد برنامه ايدز  به تفكيك شهرستان در سال 1388

جدول  مقايسه شاخص هاي برنامه ايدز در سال هاي 1385 تا1388

جدول  موارد گزارش شده عفونت هاي بيمارستاني در سال 1388

جدول   فعاليت هاي عمده گروه بيماري هاي غيرواگير استان در سال 1388

جدول  تعداد بيماران هيپوتيروئيدي مادرزادي شناسايي شده  استان  به تفكيك شهرستان و سال

جدول  درصد پوشش برنامه كم كاري مادرزادي تيروئيد و ميزان بروز(در هزار) بيماري در سال 1388       

جدول  شاخص هاي فشار خون بالادرشهرستانهاي استان  در سال 1388

جدول  توزيع فراواني بيماران تالاسمي به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1388     

جدول  فعاليت هاي مراكز مشاوره تالاسمي به تفكيك شهرستان هاي استان  در سال 1388   

جدول  فراوانی سرطانهای گزارش شده به تفكيك شهرستانهاي استان لرستان در سال 1386 و1387

جدول  شاخص‌هاي گروه بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك شهرستانها در سال 1388

جدول  شاخص‌هاي گروه بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك گروه هاي هدف و شهرستانها در سال 1388

جدول   خدمات ارائه شده واحد دهان و دندان استان در سال 1388

جدول  شاخصهای بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك سال  

جدول  درصد پوشش خدمات دهان و دندان گروه سني زير 6 سال در واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني  سال 1388

جدول  درصد پوشش خدمات دهان و دندان گروه سني 12-6 سال در واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني دانشگاه در سال1388

جدول  درصد پوشش خدمات دهان ودندان گروه زنان باردار در واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي و درماني درسال1388

جدول  توزيع فراواني فعاليتهاي آموزش بهداشت دهان و دندان در سطح استان در سال 1388

جدول عملكرد گروه بهداشت  دهان و دندان استان در مبحث آموزش عموم   سال 1388

جدول ساير فعاليت هاي گروه بهداشت  دهان و دندان  استان در سال 1388

جدول  مشخصات آزمايشگاههاي تحت نظارت معاونت بهداشتي در سال 1388

جدول  شاخصهاي امور آزمايشگاهها تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي بهداشتي در طي سال هاي   1384-1388

جدول تعدادآزمايشگاه هاي فعال و وضعيت رايانه و نصب نرم افزارجديدآزمایشگاهي به تفكيك شهرستان هاي استان درسال 1388

جدول تعداد مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال1388

جدول آزمايشات انجام شده درآزمايشگاه هاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال1388

جدول آمار آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مركز بهداشت استان درسال1388

جدول آزمايشات انجام شده بيماريهاي تحت مراقبت واگيربه تفكيك شهرستان درسال 1388

جدول آزمايشات انجام شده بيماريهاي تحت مراقبت غيرواگيربه تفكيك شهرستان درسال 1388

جدول وضعيت آموزش مباحث تخصصي آموزش بهداشت جهت كاركنان درون‌بخشي و برون‌بخشي درسطح استان  درسال 1388

جدول آمار هماهنگي، همكاري و ساير فعاليتهاي آموزش بهداشت در سطح استان در سال 1388

جدول شاخص  سلامت مدارس واحد بهداشت مدارس استان به تفكيك سال      

جدول برنامه آموزشي در بهداشت مدارس

جدول مراقبتهاي بهداشتي و درماني

جدول ميزان بروز شاخص های برنامه ادغام بهداشت روان مبتنی بر ثبت اختلالات روانپزشکی در مناطق روستایی

جدول  ميزان شيوع شاخص هاي برنامه ادغام بهداشت روان مبتني بر ثبت اختلالات روانپزشکي در مناطق روستايي

جدول  شاخص هاي برنامه ادغام بهداشت روان مبتني بر ثبت اختلالات روانپزشکي در مناطق روستايي  استان در سال 1388

جدول  تعدادكارگاه هاي برگزار شده جهت توانمند سازي نيروهاي بهداشت در سال 1388

جدول تعداد برگزاري كميته ها و دوره هاي آموزشي  بهداشت روان در سال 1388

جدول عملكرد بهداشت روان استان درخصوص آموزش عموم در سال 1388

جدول تعداد پايش ونظارت  واحد بهداشت روان در سال 1388

جدول شاخص‌هاي گروه پيشگيري از سوانح و حوادث استان طي سال هاي 1385-1388

جدول ميزان شيوع معلوليت ناشي  از سوانح و حوادث استان به تفكيك شهرستان طي سال هاي 1385-1388

جدول متوسط بار آسيب وميزان مرگ ومير ناشي از سوانح و حوادث به تفكيك شهرستان طي سال هاي 1385-1388

جدول  شاخص‌هاي گروه پيشگيري از سوانح و حوادث استان به تفكيك شهرستان طي سال هاي 1385-1388

نمودارهاي فصل پنجم

نمودار  جمعيت  استان براساس سرشماري سال 1388

نمودار   مقايسه  وضعيت واحدهاي بهداشتي درماني در پايان سال 1388

نمودار  درصد فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1388

نمودار  وضعيت طرح گسترش استان در سال 1388

نمودار  تعداد مراكز بهداشتي درماني شهري فعال به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  تعداد مراكز بهداشتي درماني روستايي فعال به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  تعداد پايگاه هاي بهداشتي فعال به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  تعداد خانه هاي بهداشت فعال به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  علل مرگ  و مير  استان در سال 1388

نمودار  تعدادكارت معاينه پزشكي صادرشده ازمراكز تهيه ،‌توزيع ،نگهداري و فروش مواد غذايي اماكن عمومي در سال 1388

نمودار  تعداد اماكن و مراكز بهسازي و بهداشتي شده به تفكيك شهري و روستايي استان در سال 1388

نمودار  موارد كلرسنجي آب آشاميدني به تفكيك شهري و روستايي  استان در سال 1388

نمودار  موارد نمونه برداري ميكروبي آب آشاميدني به تفكيك شهري و روستايي  استان در سال 1388

نمودار  وضعيت بهداشت محيط مدارس استان در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني كارگاههاي تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي استان در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني شاغلين كارگاههاي تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي استان در سال 1388

نمودار   مقايسه ميزان مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان استان با شاخص كشوري از سال 1384 تا 1388

نمودار  مقايسه اي ميزان مرگ نوزادان استان با شاخص كشوري از سال 1384 تا 1388

نمودار  مقايسه ميزان مرگ كودكان زير پنج سال استان با شاخص كشوري از سال 1384 تا 1388

نمودار   پوشش واكسيناسيون  به تفكيك مناطق شهري ،روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان در سال 1388

نمودار  مقايسه شاخصهای آنفلوانزا به تفکیک شهرستانهاي استان در سال 1388

نمودار  تعداد نمونه گيري التور  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

نمودار  ميزان بروز تيفوئيد در صد هزار نفر  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

نمودار  ميزان بروز اسهال خوني در صد هزارنفر  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

نمودار  تعداد موارد شناسايي شده هپاتيت در صد هزا نفر  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

نمودار  شاخص های بيماري هاي منتقله از آب وغذاي استان در طي سال هاي   1384-1388

نمودار  بيماريهاي مشترك حيوان و انسان  در طي سال هاي   1384-1388

نمودار  ميزان بروز تب مالت در يكصدهزار نفر به تفكيك شهرستان هاي استان در سال 1388

نمودار  ميزان بروز حيوان گزيدگي در يكصدهزار نفر به تفكيك شهرستان هاي استان در سال 1388

نمودار  ميزان بروز سالك در يكصدهزار نفر به تفكيك شهرستان هاي استان در سال 1388

نمودار  مقايسه اي شاخصهای استاني برنامه عفونتهاي آميزشي ( STI ) درصدهزار نفر با شاخص هاي كشوري در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني شاخص زخم تناسلي غيرتاولي درصدهزار نفر به تفکیک شهرستانهاي استان در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني شاخص ترشح مجرا در مردان (درصدهزار نفر) به تفکیک شهرستانهاي استان در سال 1388

نمودار   توزيع فراواني شاخص گنوره قطعي (درصدهزار نفر) به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

نمودار  شاخصهای برنامه عفونتهاي آميزشي ( STI )   استان  در طي سال هاي   1384-1388

نمودار  ميزان بروز سل ريوي اسمير مثبت و   نسبت TB/HIV (درصد) به تفكيك  شهرستان هاي استان در سال 1388

نمودار  ميزان بروز سل ريوي اسمير مثبت و  نسبت TB/HIV (درصد) در طي سال هاي   1384-1388

نمودار   درصد موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 1388

نمودار  تعداد مشاوره انجام شده برنامه ايدز به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  تعداد  سرنگ توزيع شده برنامه ايدز به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  تعداد كاندوم توزيع شده برنامه ايدز به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار مقايسه شاخص هاي برنامه ايدز در سال هاي 1385 تا1388

نمودار  ميزان بروز كم كاري مادر زادي تيروئيد (در هزار نفر )به تفكيك شهرستان  در سال 1388

نمودار  ميزان بروز فشارخون بالا (در هزار نفر )به تفكيك شهرستان  در سال 1388        

نمودار  توزيع فراواني بيماران تالاسمي به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1388

نمودار  فراوانی سرطانهای گزارش شده به تفكيك شهرستان و جنسيت در سال 1386 و1387

نمودار  درصد خدمات ارائه شده به كودكان زير 6 سال به كل خدمات دهان ودندان  به تفكيك شهرستانها در سال 1388    

نمودار  درصد خدمات ارائه شده به كودكان زير 6 تا 12سال به كل خدمات دهان ودندان  به تفكيك شهرستانها در سال 1388

نمودار  درصد خدمات ارائه شده به مادران باردار به كل خدمات دهان ودندان  به تفكيك شهرستانها در سال 1388

نمودار  درصد انجام معاينات به كل خدمات ارائه شده  گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  درصد كشيدن دندان به كل خدمات ارائه شده گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  درصد ترميم دندان به كل خدمات ارائه شده گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  درصد جرمگيري دندان به كل خدمات ارائه شده گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  درصد فلورايدتراپي در مراكز به كل خدمات ارائه شده گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  درصد فيشورسيلانت به كل خدمات ارائه شده گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  مقايسه درصدپوشش معاينه وكشيدن دندان درگروه سني زير 6 سال واحد  بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك شهرستان در سال 1388 

نمودار  درصد پوشش خدمات دهان و دندان گروه سني 12-6 سال در  واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني دانشگاه در سال 1388

نمودار  درصد پوشش خدمات دهان ودندان گروه زنان باردار در واحدهاي دندانپزشكي  مراكز بهداشتي ودرماني در سال 1388       

نمودار تعداد آزمايشگاه هاي فعال تحت نظارت معاونت بهداشتي به تفكيك شهرستان هاي استان درسال 1388

نمودار تعداد مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك  شهرستان  درسال1388

نمودار تعداد مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك  نوع بيمه درسال1388

نمودار آزمايشات انجام شده درآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال1388

نمودار آزمايشات انجام شده درآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك نوع آزمايش درسال1388     

نمودار  آزمایشات G6PD و PKU انجام شده در آزمایشگاه مركز بهداشت استان درسال1388

نمودار  آزمایشات  TCH انجام شده در آزمایشگاه مركز بهداشت استان درسال1388

نمودار تعدادآزمايشات انجام شده بيماريهاي سل ، التور و مالاريا به تفكيك شهرستان درسال 1388

نمودار  تعداد آزمايشات انجام شده  و مثبت بيماري سالك به تفكيك شهرستان درسال 1388

نمودار  تعداد آزمايشات انجام شده بيماريهاي تحت مراقبت غيرواگيربه تفكيك شهرستان درسال 1388

نمودار مقايسه اي  شاخص‌هاي گروه پيشگيري از سوانح و حوادث استان  طي سال هاي 1385-1388