بازگشت

جداول فصل پنجم

جدول جمعيت شهري و روستايي براساس سرشماري سال 1388

جدول وضعيت واحدهاي بهداشتي درماني در پايان سال 1388

جدول  وضعيت فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1388

جدول  وضعيت طرح گسترش استان در سال 1388

جدول   علل مرگ  و مير استان در سال 1388

جدول  شاخص هاي گروه بهداشت محيط استان لرستان به تفكيك سال

جدول  شاخصهای بهداشت محیط شهرستانهاي استان در سال 1388

جدول  شاخص‌هاي واحد بهداشت محيط استان در سال 1388

جدول  توزيع  مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي و شاغلين مراكز و اماكن  استان در سال 1388

جدول فعاليتهاي عمده واحد بهداشت محيط در زمينه بازديد از مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي اماكن عمومي  به تفكيك شهرستان در سال 1388

جدول  توزيع نسبي موارد كلرسنجي و نمونه‌برداري ميكروبي آب آشاميدني به تفكيك شهري و روستايي در سال 1388

جدول  وضعيت بهداشت محيط در جمعيت تحت پوشش دانشگاه در سال 1388

جدول  وضعيت بهداشت محيط در روستاهاي استان در سال 1388

جدول  وضعيت بهداشت محيط مدارس استان  در سال 1388

جدول  شاخصهاي واحد بهداشت حرفه‌اي در سال 1388

جدول   مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای استان در سال 1388

جدول   فعالیت های آموزشی انجام شده گروه بهداشت حرفه اي استان در سال 1388

جدول   مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای با شاخص هاي كشوري در سال هاي 1388 و 1387

جدول   مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان  به تفكيك شهرستان ها در سال 1388

جدول  توزيع فراواني كارگاههاي تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي استان در سال 1388

جدول  توزيع فراواني شاغلين كارگاههاي تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي استان در سال 1388

جدول  وضعيت بهداشت حرفه‌اي در جامعه تحت پوشش دانشگاه در سال 1388

جدول   شاخص هاي استاني و كشوري برنامه مادران براساس زيج حياتي از سال1384 تا 1388

جدول   شاخص هاي برنامه كودكان از سال 1384 تا 1388

جدول  شاخص های استاني و كشوري برنامه تنظیم خانواده از سال1384 تا 1388

جدول  توانمندسازي كاركنان واحد بهداشت خانواده در سال 1388

جدول  عملكرد واحد بهداشت خانواده در زمينه آموزش عموم در سال 1388

جدول  عملكرد واحد بهداشت خانواده در زمينه برگزاري كميته ها در سال 1388

جدول  عملكرد واحد بهداشت خانواده در زمينه پايش ونظارت در سال 1388

جدول  عملكرد واحد بهداشت خانواده در زمينه ساير فعاليت هادر سال 1388

جدول  شاخص هاي زيج حياتي روستايي سال 1388

جدول  شاخص و عملکرد برنامه  بیمار یهای قابل پیشگیری با واکسن در سال 1388

جدول  مواردگزارش شده بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در استان در سال 1388

جدول  شاخص های برنامه ايمن‌سازي(واكسيناسيون )  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

جدول  شاخص های برنامه ايمن‌سازي(واكسيناسيون ) استان در طي سال هاي   1384-1388

جدول  پوشش واكسيناسيون  به تفكيك مناطق شهري ،روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان درسال 1388

جدول  شاخص و عملکرد برنامه آنفلوانزا و مننژیت استان در سال 1388

جدول  مواردگزارش شده بيماري آنفلوانزا در استان درسال 1388

جدول   شاخصهای آنفلوانزا به تفکیک شهرستانهاي استان در سال 1388

جدول  شاخصهای برنامه آنفلوانزا استان در طي سال هاي   1384-1388

جدول  شاخصهای مننژیت به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

جدول  شاخصهای  مننژیت  استان لرستان در طي سال هاي   1384-1388

جدول   موارد گزارش شده بيماري مننژيت در استان درسال 1388

جدول  شاخصهاي كاركردي فلج شل حاد (AFP) در استان درسال 1388.

جدول  تشخيصهاي نهايي مواردفلج شل حاد شناسايي شده دراستان درسال 1388

جدول  شاخصهای برنامه فلج شل  حاد  استان در سال 1388

جدول   شاخص و عملکرد برنامه سرخک، سرخجه و بیماریهای منتقله از راه  آب وغذا در سال 1388

جدول   شاخص هاي برنامه  سرخك به تفكيك شهرستان هاي استان در سال  1388

جدول  شاخص بيماريهاي منتقله از آب وغذا  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

جدول  شاخص های بيماري هاي منتقله از آب وغذاي استان در طي سال هاي   1384-1388

جدول  موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال از راه آب و غذا  درسال 1388

جدول  شاخص و عملكرد برنامه بيماري هاي مشترك استان در سال 1388

جدول  شاخص هاي بيماريهاي مشترك حيوان و انسان به تفكيك شهرستان هاي استان در سال 1388

جدول  شاخصهای بيماريهاي مشترك حيوان و انسان  در طي سال هاي   1384-1388

جدول  موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان در استان در سال 1388

جدول  توزيع فراواني موارد مراجعه به كلينيك‌هاي بهداشت و تنظيم خانواده بر حسب شهرستان در سال 1388

جدول  شاخصهای برنامه عفونتهاي آميزشي ( STI ) درصدهزار به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

جدول  شاخصهای برنامه عفونتهاي آميزشي ( STI )   استان لرستان در طي سال هاي   1384-1388

جدول  شاخص و عملكرد برنامه سل وجذام استان در سال 1388

جدول  توزيع فراواني  مبتلا به سل گزارش شده  استان  به تفكيك  جنسيت و سن  در سال1388

جدول  شاخص  برنامه سل به تفکیک شهرستانهاي  استان در طي سال هاي   1384-1388

جدول  شاخص های برنامه سل استان  در طي سال هاي   1384-1388

جدول  موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 1388

جدول  نتايج درمان  بيماران مبتلا به سل ريوي گستره خلط مثبت استان  در سال 1388

جدول  ابتلابه عفونت HIV در  بيماران مبتلا به سل استان در سال1388

جدول  داده هاي آزمايشگاهي برنامه مراقبت سل استان درسال1388    

جدول  شاخص و عملكرد برنامه ايدزاستان در سال 1388

جدول  شاخص و عملكرد برنامه ايدز  به تفكيك شهرستان در سال 1388

جدول  مقايسه شاخص هاي برنامه ايدز در سال هاي 1385 تا1388

جدول  موارد گزارش شده عفونت هاي بيمارستاني در سال 1388

جدول   فعاليت هاي عمده گروه بيماري هاي غيرواگير استان در سال 1388

جدول  تعداد بيماران هيپوتيروئيدي مادرزادي شناسايي شده  استان  به تفكيك شهرستان و سال

جدول  درصد پوشش برنامه كم كاري مادرزادي تيروئيد و ميزان بروز(در هزار) بيماري در سال 1388       

جدول  شاخص هاي فشار خون بالادرشهرستانهاي استان  در سال 1388

جدول  توزيع فراواني بيماران تالاسمي به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1388     

جدول  فعاليت هاي مراكز مشاوره تالاسمي به تفكيك شهرستان هاي استان  در سال 1388   

جدول  فراوانی سرطانهای گزارش شده به تفكيك شهرستانهاي استان لرستان در سال 1386 و1387

جدول  شاخص‌هاي گروه بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك شهرستانها در سال 1388

جدول  شاخص‌هاي گروه بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك گروه هاي هدف و شهرستانها در سال 1388

جدول   خدمات ارائه شده واحد دهان و دندان استان در سال 1388

جدول  شاخصهای بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك سال  

جدول  درصد پوشش خدمات دهان و دندان گروه سني زير 6 سال در واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني  سال 1388

جدول  درصد پوشش خدمات دهان و دندان گروه سني 12-6 سال در واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني دانشگاه در سال1388

جدول  درصد پوشش خدمات دهان ودندان گروه زنان باردار در واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي و درماني درسال1388

جدول  توزيع فراواني فعاليتهاي آموزش بهداشت دهان و دندان در سطح استان در سال 1388

جدول عملكرد گروه بهداشت  دهان و دندان استان در مبحث آموزش عموم   سال 1388

جدول ساير فعاليت هاي گروه بهداشت  دهان و دندان  استان در سال 1388

جدول  مشخصات آزمايشگاههاي تحت نظارت معاونت بهداشتي در سال 1388

جدول  شاخصهاي امور آزمايشگاهها تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي بهداشتي در طي سال هاي   1384-1388

جدول تعدادآزمايشگاه هاي فعال و وضعيت رايانه و نصب نرم افزارجديدآزمایشگاهي به تفكيك شهرستان هاي استان درسال 1388

جدول تعداد مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال1388

جدول آزمايشات انجام شده درآزمايشگاه هاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال1388

جدول آمار آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مركز بهداشت استان درسال1388

جدول آزمايشات انجام شده بيماريهاي تحت مراقبت واگيربه تفكيك شهرستان درسال 1388

جدول آزمايشات انجام شده بيماريهاي تحت مراقبت غيرواگيربه تفكيك شهرستان درسال 1388

جدول وضعيت آموزش مباحث تخصصي آموزش بهداشت جهت كاركنان درون‌بخشي و برون‌بخشي درسطح استان  درسال 1388

جدول آمار هماهنگي، همكاري و ساير فعاليتهاي آموزش بهداشت در سطح استان در سال 1388

جدول شاخص  سلامت مدارس واحد بهداشت مدارس استان به تفكيك سال      

جدول برنامه آموزشي در بهداشت مدارس

جدول مراقبتهاي بهداشتي و درماني

جدول ميزان بروز شاخص های برنامه ادغام بهداشت روان مبتنی بر ثبت اختلالات روانپزشکی در مناطق روستایی

جدول  ميزان شيوع شاخص هاي برنامه ادغام بهداشت روان مبتني بر ثبت اختلالات روانپزشکي در مناطق روستايي

جدول  شاخص هاي برنامه ادغام بهداشت روان مبتني بر ثبت اختلالات روانپزشکي در مناطق روستايي  استان در سال 1388

جدول  تعدادكارگاه هاي برگزار شده جهت توانمند سازي نيروهاي بهداشت در سال 1388

جدول تعداد برگزاري كميته ها و دوره هاي آموزشي  بهداشت روان در سال 1388

جدول عملكرد بهداشت روان استان درخصوص آموزش عموم در سال 1388

جدول تعداد پايش ونظارت  واحد بهداشت روان در سال 1388

جدول شاخص‌هاي گروه پيشگيري از سوانح و حوادث استان طي سال هاي 1385-1388

جدول ميزان شيوع معلوليت ناشي  از سوانح و حوادث استان به تفكيك شهرستان طي سال هاي 1385-1388

جدول متوسط بار آسيب وميزان مرگ ومير ناشي از سوانح و حوادث به تفكيك شهرستان طي سال هاي 1385-1388

جدول  شاخص‌هاي گروه پيشگيري از سوانح و حوادث استان به تفكيك شهرستان طي سال هاي 1385-1388