بازگشت

نمودارهاي فصل پنجم

نمودار  جمعيت  استان براساس سرشماري سال 1388

نمودار   مقايسه  وضعيت واحدهاي بهداشتي درماني در پايان سال 1388

نمودار  درصد فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1388

نمودار  وضعيت طرح گسترش استان در سال 1388

نمودار  تعداد مراكز بهداشتي درماني شهري فعال به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  تعداد مراكز بهداشتي درماني روستايي فعال به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  تعداد پايگاه هاي بهداشتي فعال به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  تعداد خانه هاي بهداشت فعال به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  علل مرگ  و مير  استان در سال 1388

نمودار  تعدادكارت معاينه پزشكي صادرشده ازمراكز تهيه ،‌توزيع ،نگهداري و فروش مواد غذايي اماكن عمومي در سال 1388

نمودار  تعداد اماكن و مراكز بهسازي و بهداشتي شده به تفكيك شهري و روستايي استان در سال 1388

نمودار  موارد كلرسنجي آب آشاميدني به تفكيك شهري و روستايي  استان در سال 1388

نمودار  موارد نمونه برداري ميكروبي آب آشاميدني به تفكيك شهري و روستايي  استان در سال 1388

نمودار  وضعيت بهداشت محيط مدارس استان در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني كارگاههاي تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي استان در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني شاغلين كارگاههاي تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتي استان در سال 1388

نمودار   مقايسه ميزان مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان استان با شاخص كشوري از سال 1384 تا 1388

نمودار  مقايسه اي ميزان مرگ نوزادان استان با شاخص كشوري از سال 1384 تا 1388

نمودار  مقايسه ميزان مرگ كودكان زير پنج سال استان با شاخص كشوري از سال 1384 تا 1388

نمودار   پوشش واكسيناسيون  به تفكيك مناطق شهري ،روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان در سال 1388

نمودار  مقايسه شاخصهای آنفلوانزا به تفکیک شهرستانهاي استان در سال 1388

نمودار  تعداد نمونه گيري التور  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

نمودار  ميزان بروز تيفوئيد در صد هزار نفر  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

نمودار  ميزان بروز اسهال خوني در صد هزارنفر  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

نمودار  تعداد موارد شناسايي شده هپاتيت در صد هزا نفر  به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

نمودار  شاخص های بيماري هاي منتقله از آب وغذاي استان در طي سال هاي   1384-1388

نمودار  بيماريهاي مشترك حيوان و انسان  در طي سال هاي   1384-1388

نمودار  ميزان بروز تب مالت در يكصدهزار نفر به تفكيك شهرستان هاي استان در سال 1388

نمودار  ميزان بروز حيوان گزيدگي در يكصدهزار نفر به تفكيك شهرستان هاي استان در سال 1388

نمودار  ميزان بروز سالك در يكصدهزار نفر به تفكيك شهرستان هاي استان در سال 1388

نمودار  مقايسه اي شاخصهای استاني برنامه عفونتهاي آميزشي ( STI ) درصدهزار نفر با شاخص هاي كشوري در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني شاخص زخم تناسلي غيرتاولي درصدهزار نفر به تفکیک شهرستانهاي استان در سال 1388

نمودار  توزيع فراواني شاخص ترشح مجرا در مردان (درصدهزار نفر) به تفکیک شهرستانهاي استان در سال 1388

نمودار   توزيع فراواني شاخص گنوره قطعي (درصدهزار نفر) به تفکیک شهرستانهاي  استان در سال 1388

نمودار  شاخصهای برنامه عفونتهاي آميزشي ( STI )   استان  در طي سال هاي   1384-1388

نمودار  ميزان بروز سل ريوي اسمير مثبت و   نسبت TB/HIV (درصد) به تفكيك  شهرستان هاي استان در سال 1388

نمودار  ميزان بروز سل ريوي اسمير مثبت و  نسبت TB/HIV (درصد) در طي سال هاي   1384-1388

نمودار   درصد موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 1388

نمودار  تعداد مشاوره انجام شده برنامه ايدز به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  تعداد  سرنگ توزيع شده برنامه ايدز به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار  تعداد كاندوم توزيع شده برنامه ايدز به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار مقايسه شاخص هاي برنامه ايدز در سال هاي 1385 تا1388

نمودار  ميزان بروز كم كاري مادر زادي تيروئيد (در هزار نفر )به تفكيك شهرستان  در سال 1388

نمودار  ميزان بروز فشارخون بالا (در هزار نفر )به تفكيك شهرستان  در سال 1388        

نمودار  توزيع فراواني بيماران تالاسمي به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1388

نمودار  فراوانی سرطانهای گزارش شده به تفكيك شهرستان و جنسيت در سال 1386 و1387

نمودار  درصد خدمات ارائه شده به كودكان زير 6 سال به كل خدمات دهان ودندان  به تفكيك شهرستانها در سال 1388    

نمودار  درصد خدمات ارائه شده به كودكان زير 6 تا 12سال به كل خدمات دهان ودندان  به تفكيك شهرستانها در سال 1388

نمودار  درصد خدمات ارائه شده به مادران باردار به كل خدمات دهان ودندان  به تفكيك شهرستانها در سال 1388

نمودار  درصد انجام معاينات به كل خدمات ارائه شده  گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  درصد كشيدن دندان به كل خدمات ارائه شده گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  درصد ترميم دندان به كل خدمات ارائه شده گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  درصد جرمگيري دندان به كل خدمات ارائه شده گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  درصد فلورايدتراپي در مراكز به كل خدمات ارائه شده گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  درصد فيشورسيلانت به كل خدمات ارائه شده گروه بهداشت دهان و دندان به تفكيك سال

نمودار  مقايسه درصدپوشش معاينه وكشيدن دندان درگروه سني زير 6 سال واحد  بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك شهرستان در سال 1388 

نمودار  درصد پوشش خدمات دهان و دندان گروه سني 12-6 سال در  واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني دانشگاه در سال 1388

نمودار  درصد پوشش خدمات دهان ودندان گروه زنان باردار در واحدهاي دندانپزشكي  مراكز بهداشتي ودرماني در سال 1388       

نمودار تعداد آزمايشگاه هاي فعال تحت نظارت معاونت بهداشتي به تفكيك شهرستان هاي استان درسال 1388

نمودار تعداد مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك  شهرستان  درسال1388

نمودار تعداد مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك  نوع بيمه درسال1388

نمودار آزمايشات انجام شده درآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال1388

نمودار آزمايشات انجام شده درآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك نوع آزمايش درسال1388     

نمودار  آزمایشات G6PD و PKU انجام شده در آزمایشگاه مركز بهداشت استان درسال1388

نمودار  آزمایشات  TCH انجام شده در آزمایشگاه مركز بهداشت استان درسال1388

نمودار تعدادآزمايشات انجام شده بيماريهاي سل ، التور و مالاريا به تفكيك شهرستان درسال 1388

نمودار  تعداد آزمايشات انجام شده  و مثبت بيماري سالك به تفكيك شهرستان درسال 1388

نمودار  تعداد آزمايشات انجام شده بيماريهاي تحت مراقبت غيرواگيربه تفكيك شهرستان درسال 1388

نمودار مقايسه اي  شاخص‌هاي گروه پيشگيري از سوانح و حوادث استان  طي سال هاي 1385-1388