بازگشت

فصل ششم : معاونت غذا و دارو

مقدمه معاونت غذا ودارو

توضيح اصطلاحات

عملكرد معاونت

جداول فصل ششم

جدول  شاخص هاي مهم معاونت در سال 1388

جدول  تعداد  داروخانه هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال1388

جدول  تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك مالكيت در سال 1388 

جدول  تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك نحوه اداره و زمان كار در سال 1388

جدول   تعداد پايش ها و نظارت شبكه ها بر داروخانه هاي استان به تفكيك شهرستان ها در سال 1388

جدول  تعداد پايش ها و نظارت بر داروخانه هاي استان در سال 1388

جدول   فعاليتهاي امور داروخانه هاي استان در سال 1388

جدول   تعداد مواد فاسد و امحاء شده (دارو ) در داروخانه‌هاي استان در سال 1388

جدول  آمار واحدهاي توزيع كننده دارو تحت پوشش معاونت غذا ودارو در سال 1388

جدول   بازديد از مراكز توزيع كننده هاي دارو در سطح استان در سال 1388

جدول  عملكرد اداره نظارت بر مواد اعتياد آور معاونت غذا ودارو دانشگاه در سال 1388

جدول  تعداد واحد هاي تحت پوشش اداره مواد مخدر  معاونت غذا و داروي دانشگاه در سال 1388

جدول   تعداد بازدیدها از مراکز تحت پوشش اداره مواد مخدر معاونت غذا و داروي دانشگاه در سال1388

جدول   تعداد واحدهاي تحت پوشش ستاد مبارزه با تجويز و مصرف داروهاي قاچاق در سال 1388

جدول  فعالیتهای اداره نظارت بر امور دارو واحد قاچاق کالا ( عطاریها – باشگاههای بدنسازی ) در سال 1388

جدول   عملکرد امور بیماران خاص و بیمارستانهاي دانشگاه در سال  1388

جدول   تعداد بیماران خاص استان در سال 1388  

جدول   توزيع فراواني واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و به تفکیک شهرستانها در سال 1388 

جدول  تعداد موارد کالاهای قاچاق و شکایات حوزه نظارت معاونت غذا و دارو در سال 1388 

جدول  عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در یکساله سال 1388

جدول   توزيع فراواني نمونه های ارسالی به آزمایشگاه(سطح تولید،سطح عرضه،طرح ملی کشوری) در سال 1388

جدول  توزيع فراواني نمونه های ارسالی به تفكيك بخش های مختلف آزمایشگاهي در سال1388

جدول  بازديد و درجه بندی آزمايشگاه هاي واحد های تولیدی استان در سال 1388

جدول  توزيع فراواني نمونه های ارسالی ازمراکز بهداشتي به تفکیک شهرستان ها در سال 1388

جدول   تعداد نمونه های ارسالی به بخش آرایشی و بهداشتی آزمایشگاه معاونت غذا و دارو در سال 1388

جدول  توزيع فراواني نمونه های ارسالی به بخش سم شناسی آزمایشگاه معاونت غذا وداروي درسال 1388

جدول  توزيع فراواني نمونه های ارسالی به بخش شیمی آب آزمایشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388

جدول  آمار نمونه های ارسالی به بخش شیمی مواد غذایی (فرآوردهاي گوشتي و...)  در سال 1388

جدول  توزيع فراواني نمونه های ارسالی به  بخش شیمی غلات ونان آزمایشگاه در سال1388

جدول  آمار نمونه های ارسالی به  بخش شیمی لبنیات آزمایشگاه در سال 1388

جدول   توزيع فراواني نمونه های ارسالی به بخش میکروبی آزمایشگاه معاونت غذا و دارو در سال 1388 

نمودارهاي فصل ششم

نمودار تعداد كل داروخانه هاي استان به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار تعداد پايش ها و نظارت بر داروخانه هاي استان به تفكيك شهرستان ها در سال 1388

نمودار  تعداد واحدهای تحت پوشش اداره مواد مخدر معاونت غذا و دارو در سال 1388

نمودار  تعداد بازدیدها از مراکز تحت پوشش اداره مواد مخدر معاونت غذا و داروي دانشگاه در سال1388

نمودار درصد بیماران خاص به تفكيك نوع بيماري استان در سال 1388

نمودار فراواني نمونه هاي ارسالي از اداره نظارت ، مراكز بهداشتي و ساير ارگان ها در سال  1388

نمودار مقايسه تعداد نمونه های ارسالی باتعداد نمونه هاي قابل قبول به تفكيك بخش های  مختلف آزمایشگاهي در سال1388

نمودار درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی مواد غذايي استان

نمودار درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی آرايشي و بهداشتي استان در سال 1388

نمودار  درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی ظروف بسته بندي استان در سال 1388

نمودار درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی متفرقه استان در سال 1388

نمودار توزیع نسبی، درصد قابل قبول نمونه های ارسالی از مراکز بهداشت به تفکیک شهرستان ها

نمودار  درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش آرایشی ،بهداشتی  آ‍زمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388

نمودار درصد محصولات  بدون آلودگي شيميايي ارسالي به بخش سم شناسي   آ‍زمايشگاه معاونت غذا و دارو در سال 1388

نمودار درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش شيمي آب  آزمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388 

نمودار  درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش مواد غذايي(فرآورده هاي گوشتي و...)  آزمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388

نمودار درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش شيمي غلات و نان  آزمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388

نمودار درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش شيمي لبنيات  آزمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388

نمودار درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش ميكروبي آزمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388