بازگشت

جداول فصل ششم

جدول  شاخص هاي مهم معاونت در سال 1388

جدول  تعداد  داروخانه هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال1388

جدول  تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك مالكيت در سال 1388 

جدول  تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك نحوه اداره و زمان كار در سال 1388

جدول   تعداد پايش ها و نظارت شبكه ها بر داروخانه هاي استان به تفكيك شهرستان ها در سال 1388

جدول  تعداد پايش ها و نظارت بر داروخانه هاي استان در سال 1388

جدول   فعاليتهاي امور داروخانه هاي استان در سال 1388

جدول   تعداد مواد فاسد و امحاء شده (دارو ) در داروخانه‌هاي استان در سال 1388

جدول  آمار واحدهاي توزيع كننده دارو تحت پوشش معاونت غذا ودارو در سال 1388

جدول   بازديد از مراكز توزيع كننده هاي دارو در سطح استان در سال 1388

جدول  عملكرد اداره نظارت بر مواد اعتياد آور معاونت غذا ودارو دانشگاه در سال 1388

جدول  تعداد واحد هاي تحت پوشش اداره مواد مخدر  معاونت غذا و داروي دانشگاه در سال 1388

جدول   تعداد بازدیدها از مراکز تحت پوشش اداره مواد مخدر معاونت غذا و داروي دانشگاه در سال1388

جدول   تعداد واحدهاي تحت پوشش ستاد مبارزه با تجويز و مصرف داروهاي قاچاق در سال 1388

جدول  فعالیتهای اداره نظارت بر امور دارو واحد قاچاق کالا ( عطاریها – باشگاههای بدنسازی ) در سال 1388

جدول   عملکرد امور بیماران خاص و بیمارستانهاي دانشگاه در سال  1388

جدول   تعداد بیماران خاص استان در سال 1388  

جدول   توزيع فراواني واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و به تفکیک شهرستانها در سال 1388 

جدول  تعداد موارد کالاهای قاچاق و شکایات حوزه نظارت معاونت غذا و دارو در سال 1388 

جدول  عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در یکساله سال 1388

جدول   توزيع فراواني نمونه های ارسالی به آزمایشگاه(سطح تولید،سطح عرضه،طرح ملی کشوری) در سال 1388

جدول  توزيع فراواني نمونه های ارسالی به تفكيك بخش های مختلف آزمایشگاهي در سال1388

جدول  بازديد و درجه بندی آزمايشگاه هاي واحد های تولیدی استان در سال 1388

جدول  توزيع فراواني نمونه های ارسالی ازمراکز بهداشتي به تفکیک شهرستان ها در سال 1388

جدول   تعداد نمونه های ارسالی به بخش آرایشی و بهداشتی آزمایشگاه معاونت غذا و دارو در سال 1388

جدول  توزيع فراواني نمونه های ارسالی به بخش سم شناسی آزمایشگاه معاونت غذا وداروي درسال 1388

جدول  توزيع فراواني نمونه های ارسالی به بخش شیمی آب آزمایشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388

جدول  آمار نمونه های ارسالی به بخش شیمی مواد غذایی (فرآوردهاي گوشتي و...)  در سال 1388

جدول  توزيع فراواني نمونه های ارسالی به  بخش شیمی غلات ونان آزمایشگاه در سال1388

جدول  آمار نمونه های ارسالی به  بخش شیمی لبنیات آزمایشگاه در سال 1388

جدول   توزيع فراواني نمونه های ارسالی به بخش میکروبی آزمایشگاه معاونت غذا و دارو در سال 1388