بازگشت

نمودارهاي فصل ششم

نمودار تعداد كل داروخانه هاي استان به تفكيك شهرستان در سال 1388

نمودار تعداد پايش ها و نظارت بر داروخانه هاي استان به تفكيك شهرستان ها در سال 1388

نمودار  تعداد واحدهای تحت پوشش اداره مواد مخدر معاونت غذا و دارو در سال 1388

نمودار  تعداد بازدیدها از مراکز تحت پوشش اداره مواد مخدر معاونت غذا و داروي دانشگاه در سال1388

نمودار درصد بیماران خاص به تفكيك نوع بيماري استان در سال 1388

نمودار فراواني نمونه هاي ارسالي از اداره نظارت ، مراكز بهداشتي و ساير ارگان ها در سال  1388

نمودار مقايسه تعداد نمونه های ارسالی باتعداد نمونه هاي قابل قبول به تفكيك بخش های  مختلف آزمایشگاهي در سال1388

نمودار درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی مواد غذايي استان

نمودار درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی آرايشي و بهداشتي استان در سال 1388

نمودار  درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی ظروف بسته بندي استان در سال 1388

نمودار درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی متفرقه استان در سال 1388

نمودار توزیع نسبی، درصد قابل قبول نمونه های ارسالی از مراکز بهداشت به تفکیک شهرستان ها

نمودار  درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش آرایشی ،بهداشتی  آ‍زمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388

نمودار درصد محصولات  بدون آلودگي شيميايي ارسالي به بخش سم شناسي   آ‍زمايشگاه معاونت غذا و دارو در سال 1388

نمودار درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش شيمي آب  آزمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388 

نمودار  درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش مواد غذايي(فرآورده هاي گوشتي و...)  آزمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388

نمودار درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش شيمي غلات و نان  آزمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388

نمودار درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش شيمي لبنيات  آزمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388

نمودار درصد محصولات  منطبق با استاندارد ارسالي به بخش ميكروبي آزمايشگاه معاونت غذا ودارو در سال 1388