بازگشت

فصل هفتم : معاونت آموزشي

مقدمه معاونت آموزشي

تعاريف و مفاهيم 

جداول فصل هفتم

جدول آدرس و تلفن دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

جدول   شاخص هاي مهم معاونت آموزشي در سال 1388

جدول  توزيع فراواني رشته ها و مقاطع تحصيلي به تفكيك دانشكده در سال تحصيلي 1389-1388

جدول توزيع فراواني كلاس هاي درسي بر اساس ظرفيت  به تفكيك دانشكده هاي دانشگاه   در سال تحصيلي 1388

جدول  توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي  در سال تحصيلي1389 -1388

جدول آمار دانشجويان مشغول به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك رشته -مقطع  و دوره در پايان سال89-1388

جدول  توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي89 -1388

جدول توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي ناپيوسته به تفكيك جنسيت  و مقطع  در سال تحصيلي89 -1388 

جدول  توزيع فراواني دانشجويان انتقالي از دانشگاههاي ديگر  به تفكيك جنسيت  و مقطع  در سال تحصيلي89 -1388

جدول  توزيع فراواني دانشجويان انتقالي به دانشگاههاي ديگر   به  تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي89 -1388

جدول  توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد ، به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي1389 -1388

جدول  توزيع فراواني دانشجويان میهمان به، به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي89 -1388

جدول  توزيع فراواني دانشجويان ميهمان از ، به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي89 -1388

جدول توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل  به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي1388

جدول  توزيع فراواني رشته هاي داير به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 89-1388

جدول  توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده ها در سال 1388

جدول  توزيع فراواني کامپیوتر واحد سمعی بصری ، شبكه داخلي فعال ، امكان استفاده از   اينترنت در دانشکده ها در سال 1388

جدول  توزیع فراواني زیراکس،ویدئو،اپک،فیلم آموزشی،دستگاه کپی رنگی،پروژکتور اسلاید، دوربین فیلمبرداری در دانشكده ها در سال 1388

جدول  توزیع فراوانی اعضاء هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1388  

جدول توزیع فراوانی اعضا هیئت علمی خارج شده از سیستم به تفکیک جنسیت  در سال1388

جدول  توزیع فراوانی پزشکان فوق تخصص ومتخصص عضو هیئت علمی  به تفکیک رشته تحصیلی در سال1388

جدول  تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي در پايان سال 1388

جدول   توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت و مدرک تحصیلی  در سال 1388

جدول   توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت در پایان1388

جدول   بازآموزی تقویم برنامه های  آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1388

جدول  توزیع فراوانی کارگاه های آموزشی برگزار شده برای اعضاي هیئت علمی  در سال تحصیلی1388

 نمودارهاي فصل هفتم

نمودار  تعداد مقاطع تحصيلي دانشكده هاي استان در سال تحصيلي 1389-1388    

نمودار تعداد رشته هاي تحصيلي دانشكده هاي استان در سال تحصيلي 1389-1388

نمودار توزيع فراواني كلاس هاي درسي بر اساس ظرفيت  به تفكيك دانشكده هاي دانشگاه  در سال تحصيلي 1388

نمودار  تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي1389 -1388

نمودار  تعداد دانشجويان شاغل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال 1389-1388

نمودار آمار دانشجويان مشغول به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك مقطع تحصيلي و بومي و غير بومي  سال89-1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان در مقاطع تحصيلي پيوسته در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 89-1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان در مقاطع تحصيلي پيوسته در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 89-1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي ناپيوسته در نيمسال اول به تفكيك جنسيت  و مقطع  در سال تحصيلي89 -1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي ناپيوسته در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت  و مقطع  در سال تحصيلي89 -1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع  در سال تحصيلي89 -1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي89 -1388

نمودار  توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 89-1388

نمودار  توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت  در سال تحصيلي 89-1388

نمودار توزيع نسبي رشته هاي داير در دانشكده پزشكي به تفكيك مقاطع  در سال تحصيلي 89-1388

نمودار  توزيع نسبي رشته هاي داير در دانشكده بهداشت و تغذيه به تفكيك مقاطع  در سال تحصيلي 89-1388

نمودار توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده ها در سال 1388

نمودار توزیع فراوانی اعضاء هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1388

نمودار تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي در پايان سال1388

نمودار تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك جنسيت  در پايان سال1388

نمودار  توزیع فراوانی اعضاي  هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در سال 1388

نمودار توزیع فراوانی اعضاي  هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت در پایان1388