بازگشت

 نمودارهاي فصل هفتم

نمودار  تعداد مقاطع تحصيلي دانشكده هاي استان در سال تحصيلي 1389-1388    

نمودار تعداد رشته هاي تحصيلي دانشكده هاي استان در سال تحصيلي 1389-1388

نمودار توزيع فراواني كلاس هاي درسي بر اساس ظرفيت  به تفكيك دانشكده هاي دانشگاه  در سال تحصيلي 1388

نمودار  تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي1389 -1388

نمودار  تعداد دانشجويان شاغل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال 1389-1388

نمودار آمار دانشجويان مشغول به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك مقطع تحصيلي و بومي و غير بومي  سال89-1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان در مقاطع تحصيلي پيوسته در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 89-1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان در مقاطع تحصيلي پيوسته در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 89-1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي ناپيوسته در نيمسال اول به تفكيك جنسيت  و مقطع  در سال تحصيلي89 -1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي ناپيوسته در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت  و مقطع  در سال تحصيلي89 -1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع  در سال تحصيلي89 -1388

نمودار توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي89 -1388

نمودار  توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 89-1388

نمودار  توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت  در سال تحصيلي 89-1388

نمودار توزيع نسبي رشته هاي داير در دانشكده پزشكي به تفكيك مقاطع  در سال تحصيلي 89-1388

نمودار  توزيع نسبي رشته هاي داير در دانشكده بهداشت و تغذيه به تفكيك مقاطع  در سال تحصيلي 89-1388

نمودار توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده ها در سال 1388

نمودار توزیع فراوانی اعضاء هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1388

نمودار تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي در پايان سال1388

نمودار تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك جنسيت  در پايان سال1388

نمودار  توزیع فراوانی اعضاي  هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در سال 1388

نمودار توزیع فراوانی اعضاي  هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت در پایان1388