بازگشت

جداول فصل هشتم

جدول  شاخص هاي مهم معاونت تحقيقات و فناوري

جدول اسامی و مشخصات اعضای شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1388

جدول  توزیع فراوانی اعضای شورای پژوهشی در سال 1388به تفکیک رتبه علمی 

جدول عملکرد شورای پژوهشی در سال 1388

جدول گزارش عملکرد کميته اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي در سال 1388

جدول اسامي اعضاء کميته اخلاق در سال 1388

جدول جدول طرح هاي مصوب مركز تحقيقات گياهان دارويي در سال 1388

جدول طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 88 13

جدول پایان نامه های ارائه شده توسط دانشجويان در سال 1388

جدول  توزیع فراوانی وضعیت مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی داخلي     

جدول  توزیع فراوانی وضعیت مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی  خارجي   

جدول نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده درمجله دانشگاه علوم پزشکی در سال 1388....257

جدول توزیع فراوانی مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی و خارجی در سال 1388

جدول اسامی و مشخصات مجلات فعال علمی پژوهشی و منتشره  توسط دانشگاه در سال 1388

جدول  لیست کارگاههای برگزار شده جهت پژوهشگران یا سایر ذینفعان توسط  معاونت پژوهشی دانشگاه در سال 1388

جدول فهرست کتب تألیف یا ترجمه دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1388

جدول مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1388

جدول توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک مقطع تحصيلي

جدول خدمات پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

جدول  فعالیتهای کتابخانه مرکزی در سال 1388 

جدول  فعاليت هاي بخش نشریات درسال 1388 

جدول  تعداد پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی درسال 1388

جدول فعاليت بخش سفارشات درسال 1388

جدول مشخصات کتابخانه‌ها ي وابسته به دانشگاه درسال1388

جدول  عملکرد کتابخانه‌ها ي وابسته به دانشگاه در سال 1388

جدول توزیع فراوانی کارکنان کتابخانه‌ها به تفکیک میزان تحصیلات و رشته تحصیلی در سال 1388

جدول توزیع فراوانی منابع موجود در کتابخانه‌ها در سال 1388

جدول توزیع فراوانی کتابهای امانت داده شده کتابخانه مرکزی بر حسب نوع مراجعان در سال1388

جدول تعداد كتب وcd عودت داده شده كتابخانه ها ي وابسته به دانشگاه در سال1388

جدول تعداد كتب وcd خريداري شده و منابع اهدايي به  كتابخانه ها ي وابسته به دانشگاه در سال1388

جدول عملكردكتابخانه ها ي وابسته به دانشگاه، به تفكيك كتابخانه و تعداد منابع در سال1388 

جدول  توزيع فراواني مجموعه نشريات به تفكيك كتابخانه  در سال 1388