بازگشت

نمودارهاي فصل هشتم

نمودار توزیع فراوانی اعضای شورای پژوهشی در سال 1388 به تفکیک رتبه علمی

نمودار توزیع فراوانی وضعیت مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی داخلي در سال 1388

نمودار توزیع فراوانی وضعیت مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی  خارجي

نمودار نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی در سال 1388 

نمودار توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک مقطع

نمودار توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک فعال  و  غير فعال

نمودار توزیع فراوانی کارکنان کتابخانه‌ها به تفکیک میزان تحصیلات  در سال 1388