بازگشت

 فصل نهم : معاونت دانشجويي و فرهنگي 

مقدمه معاونت دانشجويي و فرهنگي

جداول فصل نهم

 جدول شاخص هاي مهم ارزيابي عملكرد معاونت دانشجویی

 جدول نام و ظرفيت خوابگاههاي دانشگاه به تفكيك جنسيت در مهر  و بهمن ماه 1388

 جدول  ميزان وامها و خدمات رفاهی به دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي در سال تحصیلی 1388

 جدول  اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه به تفكيك مدرك تحصيلي در سال 1388

 جدول  اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه به تفكيك وضعيت سكونت در سال 1388

 جدول  اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه  به تفكيك رده سني در سال 1388

 جدول اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه  به تفكيك وضعيت تأهل در سال 1388

 جدول  خلاصه اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه به تفكيك موضوع مشاوره در سال 1388

 جدول  آمار و اقدامات پيشگيري  اوليه (فراگير) در  اداره مشاوره دانشجويي دانشگاه در سال 1388

 جدول  اطلاعات مربوط به تست 28 . GHQ دانشجويان جديدالورود  دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان در نیمسال اول سالتحصيلي 1388

 جدول اطلاعات مربوط به تست 28 . GHQ دانشجويان جديدالورود  دانشگاه علوم پزشكي استان  لرستان در سال تحصيلي 87-88

 جدول آمار فعاليت هاي فرهنگي - ديني دانشگاه

 جدول  آمارتشكل هاي دانشجويي دانشگاه

 جدول آمار شوراهاي صنفي دانشگاه

 جدول آمار فعاليت هاي فرهنگي - اجتماعي دانشگاه

 جدول  آمارفعاليت  نشريات و ويژه نامه هاي دانشگاه

 جدول  آمار فعاليت هاي ستاد اقامه نماز و امور مساجد در دانشگاه

 جدول  آمار فعاليت کانون های دانشجويي دانشگاه      

 جدول آمار فعاليت هاي فرهنگي - گردشگري دانشگاه      

 جدول آمار فعاليت هاي فرهنگي - هنري دانشگاه

نمودارهاي فصل نهم

نمودار ظرفيت خوابگاههاي دخترانه دانشگاه در مهر  و بهمن ماه 1388 

نمودار ظرفيت خوابگاههاي پسرانه دانشگاه در مهر  و بهمن ماه 1388