دانشگاه در یک نگاه:

جدول 1-2- تعداد پستهاي مصوب و اشغال شده در سال  1389

جدول 2-2- تعداد نيروهاي شركتي ، قراردادي و طرحي در سال 1389

جدول 3-2- توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت، مدرك تحصيلي و نوع استخدام در سال 1389

جدول 4-2- توزيع فراواني پزشكان و ساير كاركنان مقطع دكتري (غير هيئت علمي ) به تفكيك نوع مدرك تحصيلي و شهرستان در سال 1389

جدول 5-2- تعداد نیروی انسانی غیر عضو هیئت علمی دانشگاه به تفكيك نوع استخدام و مرتبه علمي در سال 1389

جدول 6-2- تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال 1389

جدول 7-2-نام وظرفیت خوابگاههای دانشگاه به تفکیک جنسیت در مهر و بهمن 89

جدول 8-2- توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي در سال تحصيلي90 -1389

جدول9-2- توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال 1389

جدول10-2- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي در پايان سال 1389

جدول11-2-  جمعيت استان لرستان به تفكيك  شهر و روستا بر اساس سرشماري سال 1389

جدول 12-2- وضعيت واحدهاي بهداشتي، درماني استان لرستان در اسفند ماه 1389

جدول 13-2- وضعيت فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1389

جدول 14-2-شاخص هاي بيمه روستايي و پزشك خانواده در سال  89

جدول 15-2- مشخصات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي در سال 1389

جدول 16-2-توزیع فراوانی تختهای  فعال بیمارستانی  دانشگاه علوم پزشکی برحسب نوع بخش درسال 1389 

  نمودار1-2- تعداد پستهاي اشغال شده و بلاتصدي  در سال 1389

نمودار2-2- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت ، و نوع استخدام در سال 1389

نمودار3-2-  مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت در سال 1389

نمودار4-2- توزيع فراواني پزشكان عمومي  شاغل در دانشگاه به تفكيك  شهرستان در سال 1389

نمودار 5-2- تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك  شهرستان در سال 1389

نمودار 6-2-   ظرفيت خوابگاههاي دخترانه دانشگاه در مهر و بهمن ماه سال 1389

نمودار 7-2-   ظرفيت خوابگاههاي پسرانه دانشگاه در مهر و بهمن ماه سال 1389

نمودار8-2- تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي90 -1389

نمودار9-2- تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي90-1389

نمودار10-2-توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی در سال 1389

نمودار11-2- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي در پايان سال 1389

نمودار12-2 - تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت در پايان سال 1389