جدول 1-3- تعداد پستهاي مصوب و اشغال شده در سال  1389

جدول 2-3- تعداد نيروهاي شركتي ، قراردادي و طرحي در سال 1389

جدول 3-3-  توزيع فراواني پست هاي مصوب وبلاتصدي به تفكيك واحدها در سال 1389

جدول 4-3- توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت، مدرك تحصيلي و نوع استخدام در سال 1389

جدول 5-3- توزيع فراواني پزشكان و ساير كاركنان مقطع دكتري (غير هيئت علمي) به تفكيك نوع مدرك تحصيلي و شهرستان در سال 1389

جدول 6-3- تعداد نیروی انسانی غیر عضو هیئت علمی دانشگاه به تفكيك نوع استخدام و مرتبه علمي در سال 1389

جدول 7-3- توزيع فراواني كاركنان غيرهيئت علمي به تفكيك نوع  استخدام دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان سال 1389

جدول 8-3- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب رشته و نوع تخصص در پايان سال 89

جدول 9-3-توزيع فراواني كاركنان پيماني استخدام شده در دانشگاه در سالهاي 1388 و 1389

جدول 10-3- برگزاري دوره آموزشي ويژه مديران در سال 1389

جدول 11-3- تشکیل کلاس ICDL برای 324 نفر از کارکنان در سطح دانشگاه

جدول 12-3- برگزاری کلاسهای توجیهی بدو خدمت

جدول 13-3- برگزاری دوره های عمومی

جدول 14-3- دوره های تخصصی رشته های مختلف

جدول 15-3- جمع كل ساعات آموزش داده شده به كل پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشكي لرستان براساس نفرساعت به تفكيك نوع دوره ها

جدول 16-3- تعداد كل دوره هاي آموزش داده شده در سال 1389

جدول 17-3- تعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده در سال 1389 براساس نوع دوره (عمومي ،اختصاصي،وبهبود مديريت) براي كاركنان رسمي وپيماني

جدول 18-3- تعداد دوره هاي آموزش داده شده در سال1389 به تفكيك عمومي،اختصاصي، وبهبود مديريت

جدول 19-3- مقايسه آموزشهاي انجام شده در سالهاي 1388و 1389 براي كاركنان رسمي وپيماني

جدول20-3-  مقايسه هزينه آموزشهاي انجام شده در سالهاي 1388و 1389 براي كاركنان رسمي وپيماني

جدول 21-3- اعتبارات جاري و درآمد اختصاصي در سال 1389

جدول 22- 3- اعتبارات ابلاغی  تملك دارایي از وزارت بهداشت در سال 1389

جدول 23-3-اعتبارات استاني تملك دارايي در سال1389

جدول 24-3- اعتبارات ملي و ملي استاني شده  در سال1389

جدول 25-3- مقایسه رشد بودجه جاري و درآمد اختصاصي (وصولي)  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 85 لغایت سال 89

جدول26-3- مقایسه رشد بودجه عمرانی فقط ملي+استانی وردیف های متمرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان درسال 85 لغایت سال 89

جدول 27-3- مقایسه رشد جمع کل اعتباردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی لرستان در سال 85 لغایت سال89

جدول28-3- لیست پروژه های عمرانی بهره برداری شده دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول 29-3- آمار کلی پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1389

جدول 30-3- خلاصه آمار و عناوین پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول 31-3- عملكرد  اداره بازنشستگي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1389

جدول 32-3- نحوه خروج از خدمت پرسنل دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1389

 

نمودار1-3- تعداد پستهاي اشغال شده و بلا تصدي  در سال 1389

نمودار2-3- توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلا تصدي استان  به تفكيك واحدها در سال 1389

نمودار3-3- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت ، و نوع استخدام در سال 1389

نمودار4-3-  مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت  در سال 1389

نمودار5-3- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت و مدرك تحصيلي  در سال 1389

نمودار6-3- توزيع فراواني پزشكان عمومي  شاغل در دانشگاه به تفكيك  شهرستان در سال 1389

نمودار 7-3- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه در پايان سال 89 به تفكيك شهرستان

نمودار 8-3- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه در پايان سال 89 به تفكيك نوع تخصص

نمودار 9-3- مقايسه اعتبارات جاری و  درآمد اختصاصي در بخش آموزش ، بهداشت و درمان در سال1389

نمودار 10-3-  مقايسه رشد بودجه دانشگاه در بخش بهداشت و درمان در سال هاي1388و 1389

نمودار 11-3- مقايسه رشد بودجه دانشگاه در بخش آموزش در  سال هاي1388و 1389

نمودار 12-3-  مقايسه رشد جمع كل اعتبار  دانشگاه در سال هاي1385تا 1389