جدول 1-4- فعالیت بیمارستانهای دانشگاه در سال 1389

جدول 2-4-  توزیع فراوانی بیمارستانهای فعال دانشگاه علوم پزشکی  در سال 1389

جدول 3-4- فراوانی بیمارستانهای فعال غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1389

جدول 4-4- مشخصات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي در سال 1389

جدول 5-4-توزیع فراوانی   تختهای  فعال بیمارستانی  دانشگاه علوم پزشکی برحسب نوع بخش درسال 1389

جدول 6-4-تعداد آزمایشگاههای تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1389

جدول 7-4-تعداد  درمانگاه ، كلينيك و پلي كلينيك دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول 8-4- موسسات تصویربرداری تشخیصی ودرمانی هسته ای

جدول 9-4- موسسات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1389

جدول 10-4- مراکز تصویربرداری سرمایه ای دانشگاه علوم پزشکی لرستان1389

جدول 11-4- مراکز خدمات سرپایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان1389

جدول 12-4- فعاليتهاي مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

جدول13-4- موارد مراجعه بيماران به مراكز بهداشتي درماني دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب تخصصهاي مورد نياز

جدول 14-4- فعالیت درمانگاه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1389

جدول 15-4-عملکرد پاراکلينیکی بستری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1389

جدول16-4-عملکرد پاراکلينیک سرپایی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در سال 1389

جدول 17-4- وضعیت دیالیز معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول 18-4- وضعیت بیماران هموفیلی وتالاسمی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول 19-4 - وضعیت رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان (حوزه معاونت درمان)در سال 1389

جدول 20-4- وضعیت صدور پروانه موسسات درمانی  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1389

جدول 21-4 - وضعیت شورای حل اختلاف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان  در سال 1389

جدول 22-4- عملکرد اجرایی اشتغالزائی در بخشهای خصوصی و دولتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول23-4- گزارش عملکرد واحد درآمدمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول24-4- وضعیت  کمیسیون پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول25-4- عملکرد کمیسیون ماده 11 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول 26-4- (گزارش عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سال 1389)

جدول 27-4- آمار اعزامهای بين بيمارستاني داخل استان در سال 89 استان لرستان

جدول 28-4- آمار اعزامهای بين بيمارستاني خارج استان در سال 89استان لرستان

 

نمودار1-4- توزيع فراواني  تعداد تخت هاي فعال بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه در سال 1389

نمودار2-4-توزيع فراواني درصدتخت روز اشغالي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال1389

نمودار 3-4- توزيع فراواني  متوسط روزهاي بستري  بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال1389

نمودار4-4- توزيع فراواني  تعداد كل اعمال جراحي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال1389

نمودار5-4- توزيع فراواني  نسبت سزارين به كل زايمان در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال1389

نمودار6-4- توزيع فراواني درصد خالص فوت در  بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال1389

نمودار7-4- توزيع فراواني  نسبت فوت به هر هزار نفر در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال1389

نمودار8-4- توزيع فراواني گردش تخت در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال1389

نمودار9-4- توزيع فراواني  تختهاي فعال  بيمارستانهاي غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال1389

نمودار 10-4- فراواني بيمارستاهاي استان به تفكيك مالكيت و نوع كاربري در سال 1389

نمودار 11-4- فراواني بيمارستاهاي استان به تفكيك تخت مصوب  و نوع كاربري در سال 1389

نمودار 12-4- فراواني بيمارستاهاي استان به تفكيك زيربنا و نوع كاربري در سال 1389(بجز بيمارستان 525 ارتش )

نمودار 13-4- توزيع فراواني تخت هاي ويژه بيمارستاهاي تحت پوشش درسال 1389