جدول1-5-  جمعيت استان لرستان به تفكيك  شهر و روستا بر اساس سرشماري سال 1389

جدول 2-5- وضعيت  واحدهاي  بهداشتي، درماني در اسفند ماه 1389 استان  لرستان

جدول 3-5- وضعيت فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1389

جدول 4-5-شاخص هاي بيمه روستايي و پزشك خانواده در سال  89

جدول 5-5- شاخص هاي بيمه روستايي و پزشك خانواده سال  88

جدول 6-5- شا خص هاي واحد بهداشت محیط استان لرستان در سال 1389

جدول7-5 -وضعيت بهداشت محيط استان لرستان در سال 1389

جدول 8-5- وضعيت بهداشت محيط در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال1389

جدول 9-5-  وضعيت بهداشت محيط در روستاهاي استان لرستان

جدول 10-5-  وضعيت بهداشت محيط مدارس استان لرستان در سال1389

جدول  11-5- توزيع نسبي موارد كلر سنجي و نمونه برداري ميكروبي آب آشاميدني به تفكيك شهري روستايي استان لرستان در سال 1389

جدول 12-5- توزيع فراواني فعالیتهای عمده  واحد بهداشت محیط در زمینه بازدید از مراکز تهیه ،توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در سال 1389حوزه معاونت بهداشتي

جدول 13-5- مهمترين شاخص هاي بهداشت حرفه ای در طي سالهاي 1383 لغايت 1389

جدول 14-5- مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای در سال 1389

جدول1- 14-5- مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای در سال 1389

جدول2-14-5- مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای در سال 1389

جدول3- 14-5- مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای در سال 1389

جدول4- 14-5- مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای در سال 1389

جدول5- 14-5- مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای در سال 1389

جدول6- 14-5- مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای در سال 1389

جدول15-5- آمار عملکردی برنامه بررسی بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت وزیان آور(کمیته هاي  بدوی وتجديد نظر)  در سال89

جدول 16-5- فعالیت های آموزشی انجام شده گروه بهداشت حرفه اي در سال 1389

جدول 17-5- سایر فعالیت های انجام شده گروه بهداشت حرفه اي در سال 1389

جدول 18-5- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان و شهرستان ها ( سال 89)

جدول1- 18-5- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان و شهرستان ها ( سال 89)

جدول2- 18-5- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان و شهرستان ها ( سال 89)

جدول3- 18-5- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان و شهرستان ها ( سال 89)

جدول4- 18-5- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان و شهرستان ها ( سال 89)

جدول 19-5- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان طي سالهاي 87 الي 89

جدول1- 19-5- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان طي سالهاي 87 الي 89

جدول2- 19-5- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان طي سالهاي 87 الي 89
جدول3- 19-5- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان طي سالهاي 87 الي 89
جدول4- 19-5- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان طي سالهاي 87 الي 89

جدول 20-5- كارگاههاي تحت پوشش استان در سال89

جدول 21-5- شاغلين تحت پوشش استان در سال 89

جدول 22-5- تجهيز وراه اندازي آزمايشگاههاي بهداشتي ازسال89-85

جدول23-5- وضعيت سطوح مختلف آزمايشگاههاي بهداشتي درراستاي بيماريهاي تحت مراقبت  درسال هاي88و89

جدول24-5-وضعيت آزمايشگاههاي بهداشتي ازنظرتجهيزبه رايانه و نصب نرم افزارجديد آزمايشگاهي ازسال 89-87.

جدول25-5- تعداد مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي براساس نوع بيمه درسال89

جدول26-5- درصد مراجعين براساس نوع بيمه به آزمايشگاههاي بهداشتي در سال89

جدول27-5- تعداد آزمايشات انجام شده در آزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك نوع آزمايش درسال89

جدول28-5-نسبت آزمايشات انجام شده به مراجعين در آزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال89

جدول29-5-آزمايشات انجام شده بيماريهاي تحت مراقبت واگيردرآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال 89

جدول 30-5- آزمايشات انجام شده بيماريهاي تحت مراقبت غير واگيردرآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال 89

جدول31-5- تعداد آزمايشات ارجاعي  انجام شده درآزمايشگاه سطح 4 مركز بهداشت استان درسال 89

TSH،PKU،G6PDجدول 32-5- پوشش آزمايشگاهي برنامه غربالگري نوزادان(آزمايشات)

جدول 33-5- آمار هماهنگي ، همكاري و ساير فعاليتهاي آموزش بهداشت در سطح استان در سالهاي 88و 89

جدول34-5-  شاخص هاي آموزش سلامت سالهاي 88و 89

جدول 35-5-خدمات ارائه شده واحد دهان و دندان استان در سال 1389

جدول 36-5-شاخصهاي بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك سال

جدول 37-5- شاخص هاي گروه  بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك گروههاي هدف و سال

جدول 38-5- اهم فعاليتهاي واحد بهداشت دهان و دندان

جدول39-5- پوشش واكسيناسيون  به تفكيك مناطق شهري،روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان لرستان درسال 89

جدول 40-5- موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 89

جدول 41-5-  نتايج درمان  بيماران مبتلابه سل ريوي گستره خلط مثبت استان لرستان در سال 89

جدول42-5-   ابتلا به عفونت ايدز در بيماران مبتلا به سل استان لرستان در سالهاي 88و 89

جدول 43-5-  داده هاي آزمايشگاهي برنامه مراقبت سل استان لرستان درسالهاي88و89

جدول44-5-  توزيع سني بيماران مبتلا به سل گزارش شده استان لرستان به تفكيك جنسيت درسالهاي 88و 89

جدول 45-5-  ميزان بروز گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال از راه آب و غذا(دريكصدهزارنفرجمعيت) دراستان لرستان درسالهاي 88و 89

جدول 46-5- ميزان بروزگزارش شده بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن (دريكصدهزارنفرجمعيت)در استان لرستان  در سالهاي 88و 89

در استان لرستان درسالهاي 88و 89 (AFP) جدول 47-5- شاخصهاي كاركردي فلج شل حاد

جدول 48-5- درصد تشخيصهاي نهايي موارد فلج شل حاد شناسايي شده دراستان لرستان درسالهاي 88و 89

جدول 49-5-  وضعيت خدمات مشاوره وكاهش آسيب  دراستان لرستان در سالهاي 88و 89

دراستان لرستان تاپايان سال 89.HIV جدول 50-5-  وضعيت راه انتقال موارد ابتلا به

جدول 51-5-  فعاليتهاي مهم برنامه كنترل ايدز دراستان درسالهاي 88و 89

جدول 52-5- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان وانسان  در استان لرستان در سالهاي 88و 89

جدول 53-5-  مواردگزارش شده بيماري آنفلوانزا در استان لرستان درسالهاي 88و 89

جدول 54-5-  فعاليتهاي مهم برنامه كنترل آنفلوانزاي استان درسالهاي 88و 89

جدول 55-5-  مواردگزارش شده بيماري مننژيت در استان لرستان درسالهاي 88و89

جدول  56-5-  مواردگزارش شده عفونتهاي بيمارستاني در استان لرستان درسالهاي 88و 89

جدول 57-5- مواردگزارش شده عفونتهاي آميزشي در استان لرستان درسالهاي 88و 89

جدول 58-5- شاخص هاي  بيماري فشار خون بالا در شهرستانهاي استان  در سال 1389

جدول 59-5- تعداد بيمار كم كاري تيروئيد نوزادان شناسايي شده استان لرستان به تفكيك سال و شهرستان

جدول 60-5- ميزان بروز بيماري كم كاري تيروئيد نوزادان استان لرستان ودرصد پوشش در سال 1389 (در هزار نفر)

جدول 61-5- شاخصهاي برنامه حوادث سال 1389 استان لرستان به تفكيك شهرستان

جدول62-5-  توزيع فراواني بيماران تالاسمي به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1389

جدول 63-5- فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني ويژه ي  مشاوره ي تالاسمي در سال 1389

جدول 64-5- توزيع فراواني بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1389

جدول 65-5- جمعیت روستايي استان لرستان در سال 1389 براساس زيج حياتي 1389 بر حسب سن و جنس

جدول 66-5- پوشش تنظیم خانواده برحسب نوع روش در آخرین روز هر فصل

جدول 67-5- تولد برحسب وزن و جنس نوزاد بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

جدول 68-5- تولد برحسب سن مادر و شرایط زایمان بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

جدول 69-5- مرگ بر حسب سن و جنس بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

جدول 70-5- مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ  در سال 1389

جدول 71-5- علت مرگ در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

جدول 72-5- استفاده از نمک ید دار بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

جدول 73-5- مقايسه تعداد حوادث به تفكيك نوع حادثه و سال

جدول 74-5- علت هاي اصلي مرگ در سال 1389

جدول75-5- مرگ ومير مادران در اثر عوارض حاملگي و زايمان (شهر و روستا )سال هاي 89-1386

جدول 76-5- ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سالهاي 1389-1384

جدول   77-5- شاخص های استاني و كشوري برنامه تنظیم خانواده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

جدول 78-5- توانمند سازي نيروها ي واحد بهداشت خانواده در سال 89

جدول 79-5- آموزش عموم توسط واحد بهداشت خانواده در سال 89

جدول 80-5- برگزاري كميته ها ي بهداشت خانواده در سال 89

جدول 81-5- پايش ونظارت واحد بهداشت خانواده در سال 89

جدول 82-5- ساير فعاليت ها ي انجام شده در واحد بهداشت خانواده در سال 89

 

نمودار1-5-  جمعيت استان لرستان  بر اساس سرشماري سال 1389

نمودار2-5-  جمعيت استان لرستان  بر اساس سرشماري سال 1389به تفکیک شهری و روستایی

نمودار 3-5- وضعيت مراکز  بهداشتي، درماني فعال به تفکیک شهری و روستایی در اسفند ماه 1389

نمودار4-5- تعداد خانه های بهداشت به تفکیک شهرستان در سال 1389

نمودار5-5- تعداد پایگاههای بهداشت به تفکیک شهرستان در سال 1389

نمودار 6-5- درصد  فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1389

نمودار 7-5-بار مراجعه به  پزشك خانواده به تفکیک شهرستان  در سال  89

نمودار 8-5-بار مراجعه به  پزشك خانواده به تفکیک شهرستان  در سال  88

نمودار 9-5-  وضعيت بهداشت محيط مدارس استان لرستان در سال1389

نمودار10-5-موارد كلر سنجي  آب آشاميدني به تفكيك شهري روستايي استان لرستان در سال 1389

نمودار11-5-موارد نمونه برداری میکروبی آب آشاميدني به تفكيك شهري روستايي استان لرستان در سال 1389

نمودار 12-5-تعداد کارت معاینه پزشکی صادر شده از مراکز تهیه ،توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در سال 1389حوزه معاونت بهداشتي

نمودار 13-5- تعداد اماکن و مراکز بهسازی و بهداشتی شده به تفکیک شهری و روستایی استان در سال 1389

نمودار 14-5- كارگاههاي تحت پوشش استان در سال89

نمودار 15-5- شاغلين تحت پوشش استان در سال 89

نمودار 16-5- تجهيز وراه اندازي آزمايشگاههاي بهداشتي ازسال89-85

نمودار17-5-روند تجهيز آزمايشگاههاي بهداشتي به رايانه ونرم افزار

نمودار18-5- نسبت مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي براساس نوع بيمه

نمودار19-5- نسبت آزمايشات انجام شده به مراجعين در آزمايشگاههاي بهداشتي

نمودار20-5-تعداد آزمايشات انجام شده و مثبت بیماریهای سالک  به تفكيك شهرستان درسال 89

نمودار21-5-تعداد آزمايشات انجام شدهومثبت بیماریهایتحت مراقبت واگیر درآزمايشگاههاي بهداشتي درسال 89

نمودار22-5- پوشش آزمايشگاهي برنامه غربالگري نوزادان (كم كاري تيروئيد)

نمودار23-5- درصد انجام معاينه به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك سال

نمودار 24-5- درصد كشيدن به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان و دندان استان به تفکیک سال

نمودار 25-5- درصد ترميم به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان و دندان استان به تفکیک سال

نمودار26-5- درصد جرمگيري به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان و دندان استان به تفکیک سال

نمودار 27-5- درصد فلورايدتراپي  به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان و دندان استان به تفکیک سال

نمودار 28-5- درصد فيشورسيلانت به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان و دندان استان به تفکیک سال

نمودار 29-5- درصد خدمات ارائه شده به کودكان زیر 6 سال به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان و دندان استان به تفکیک سال

نمودار 30-5- درصد خدمات ارائه شده به كودكان12-6 سال به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان و دندان استان به تفکیک سال

نمودار 31-5- درصد خدمات ارائه شده به مادران باردار به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان و دندان استان به تفکیک سال

نمودار32-5-تعداد واكسيناسيون به تفكيك مناطق شهري، روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان لرستان درسال 89

نمودار33-5- موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 89

نمودار34-5-  نتايج درمان  بيماران مبتلا به سل ريوي گستره خلط مثبت استان لرستان در سال 89

نمودار35-5-توزيع سني بيماران مبتلا به سل گزارش شده استان لرستان به تفكيك جنسيت درسال 89

نمودار36-5- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال از راه آب و غذا دراستان لرستان درسال 89

نمودار37-5- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در استان لرستان در سال 89

دراستان لرستان تاپايان سال 89 HIV نمودار 38-5- وضعيت راه انتقال مواردابتلا به

نمودار 39-5- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان وانسان  در استان لرستان در سال 89

نمودار40-5- بروز بيماري فشار خون بالا به تفكيك شهرستان  در سال 1389 (در هزار نفر)

نمودار 41-5- تعداد بيمار كم كاري تيروئيد نوزادان شناسايي شده استان لرستان به تفكيك سال و شهرستان

نمودار 42-5- ميزان بروز بيماري كم كاري تيروئيد نوزادان استان لرستان  در سال 1389  (در هزار نفر)

نمودار 43-5- بار آسيب ناشي از حوادث (در هزار ) سال 1389 استان لرستان به تفكيك شهرستان

نمودار44-5-  توزيع فراواني بيماران تالاسمي به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1389

نمودار 45-5- توزيع فراواني بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولد در سال 1389

نمودار 46-5- تولد برحسب مرده بدنیا آمده و زنده بدنیا آمده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

نمودار47-5- وزن هنگام تولد و جنس نوزاد زنده بدنیا آمده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

نمودار 48-5- سن مادر در تولد زنده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

نمودار49-5-شرایط زایمان  بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

نمودار50-5- علت مرگ در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

نمودار51-5- تعداد خانوارهایی که از نمک یددار استفاده میکنند بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

نمودار52-5- علت هاي اصلي مرگ در سال 1389

نمودار53-5- مقايسه علت هاي اصلي مرگ در سال 1389به تفكيك جنسيت