جدول 1-6 - تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال 1389

جدول 2-6- تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك مالكيت در سالهاي 89-1383

جدول3 -6- تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك نحوه اداره و زمان كار در سالهاي 89-1383

جدول 4-6- آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه ها در سال 1389

جدول 5-6- آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه ها در  شهرستانها در سال 1389

جدول 6-6- تعداد  واحدهاي  توزیع کننده دارو تحت پوشش معاونت غذا و دارو در سال 1389

جدول 7-6- تعداد بازدید از مراکز توزیع کننده های دارو در سطح استان درسال1389

جدول 8-6- آمارفعاليت هاي  اداره نظارت بر مواد اعتياد آور در سال 1389

جدول 9-6- تعداد واحد هاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1389

جدول 10-6- تعداد  واحدهای تحت پوشش بیمه روستایی استان

جدول 11-6- تعداد بازید از مراکز بهداشتی درمانی بیمه روستایی- يكساله 89

جدول12-6- عملکرد امور بیماران خاص و بیمارستانها یکساله 89

جدول 13-6- اطلاعات کمیته های بر گزار شده یک ساله 89

جدول 14-6- آمار كلي فعاليتهاي امور داروخانه ها (یکساله 89)

جدول 15-6- آمار مواد فاسد و امحاء شده (دارو ) : یکساله 89

جدول 16-6- آمار کلی فعالیتهای اداره نظارت بر امور دارو واحد قاچاق کالا ( عطاریها باشگاههای بدنسازی ) در يكساله 89

جدول 17-6- آمار واحدهاي تحت پوشش ستاد مبارزه با تجویز و مصرف داروهای قاچاق در يكساله 89

جدول 18-6-آمار بازديداز مراكز تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال  1389.

جدول 19-6- تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت وبه تفکیک شهرستانها

جدول20-6-  آمارفعاليت غنی سازی آرد با آهن واسید فولیک در سال1389

جدول 21-6-تعداد موارد کالاهای قاچاق و شکایات

جدول 22-6- عملکرد واحد صدور پروانه ها در یک ساله 89

جدول 23-6- عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در یک ساله 89

جدول 24-6- مقایسه موارد معدومی ، توقیفی، نمونه برداری و پروانه ساخت

جدول 25-6-تعداد نمونه های ارسالی از اداره نظارت ، مراکز  بهداشت و سایر ارگانها در سال 1389

جدول 26-6- تعداد نمونه های ارسالی به بخشهای مختلف آزمایشگاه در سال 1389

جدول 27-6-تعداد نمونه های ارسالی ازمراکز بهداشت (واحد بهداشت محیط)به تفکیک شهرستان ها در سال  1389

جدول 28-6- تعداد نمونه های ارسالی از مراکزبهداشت (واحد غذاودارو)به تفکیک شهرستان ها در سال 1389

جدول 29-6- تعداد نمونه های ارسالی به بخش های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید وعرضه در سال 1389

جدول 30-6- طرح های ملی مشترک با اداره کل آزمایشگاه ها در سال 1389

جدول 31-6- بازدید و درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی استان در سال 1389

 

نمودار 1-6 - تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك  شهرستان در سال 1389

نمودار 2-6-  تعداد  پايش و نظارت بر داروخانه ها در  شهرستانها در سال 1389

نمودار 3-6-   تعداد واحد هاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1389

نمودار 4-6- تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و نوع واحد

نمودار5-6- تعداد بازرسي انجام شده و تعداد اقلام نمونه برداري شده حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در سال 1389

نمودار6-6- تعداد موارد تعطیلی و پلمپ خط تولید معرفی به مراجع قضایی عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در  سال 89

نمودار 7-6- تعداد نمونه های ارسالی ازاداره نظارت ، مراکز بهداشت وسایر ارگانها در سال 1389

نمودار 8-6-مقايسه  تعداد نمونه های ارسالی  با تعداد نمونه هاي قابل قبول به تفكيك  بخشهای مختلف آزمایشگاه در سال 1389

نمودار 9-6- توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد بهداشت محیط) به تفكيك شهرستان ها  در سال 1389

نمودار 10-6-توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد غذاودارو) به تفكيك شهرستان ها  در سال 1389

نمودار 11-6- تعداد نمونه های ارسالی به بخش های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید وعرضه در سال 1389

نمودار 12-6-درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی استان در سال 1389

نمودار 13-6- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی غذایی استان در سال 1389

نمودار 14-6- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی آرایشی بهداشتی استان در سال 1389

نمودار15-6- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی ظروف وبسته بندی استان در سال 1389

نمودار16-6- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی متفرقه استان در سال 1389