جدول 1-7- آدرس و تلفن دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

جدول 2-7- شاخص هاي مهم معاونت آموزشي در سال 1389

جدول 3-7-  توزيع فراواني دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان به تفكيك تعداد رشته و مقطع تحصيلي در سال 90-89

جدول 4-7- توزيع فراواني كلاس هاي درسي دانشگاه علوم پزشكي  لرستان براساس ظرفيت در سال 1389

جدول 5-7 - مساحت فضاهای آموزشی(كلاس ها)به تفکیک دانشکده در سال1389

جدول 6-7-توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي در سالتحصيلي90 -1389

جدول7-7-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي و غير بومي-مقطع در سال1389

جدول 8-7- توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي90 -1389

جدول 9-7-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي ناپيوسته به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي90-1389

جدول10-7-توزيع فراواني دانشجويان انتقالي ازدانشگاههاي ديگر به تفكيك جنسيتومقطع درسال تحصيلي90-1389

جدول11-7- توزيع فراواني دانشجويان انتقالي به دانشگاههاي ديگر به تفكيك جنسيت ومقطع در سال تحصيلي90 -1389

جدول12-7- توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي90 -1389

جدول 13-7- توزيع فراواني دانشجويان میهمان به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي90 -1389

جدول14-7- توزيع فراواني دانشجويان ميهمان  از، به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي90-1389

جدول 15-7-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي90-1389

جدول 16-7- توزيع فراواني رشته هاي داير به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 90-1389

جدول 17-7- توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده ها در سال 1389

جدول18-7- توزيع فراواني کامپیوترواحدسمعی بصری،شبكه داخلي فعال،امكان استفاده از اينترنت در دانشکده ها در سال1389

جدول19-7- توزیع فراواني زیراکس،ویدئو،اپک،فیلم آموزشی،دستگاه کپی رنگی،پروژکتوراسلاید،دوربین فیلمبرداری در دانشكده ها در سال 1389

جدول20-7- توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1389

جدول21-7-توزیع فراوانی اعضا هیئت علمی خارج شده از سیستم به تفکیک جنسیت  در سال1389

جدول22-7- توزیع فراوانی پزشکان فوق تخصص ومتخصص عضو هیئت علمی به تفکیک رشته تحصیلی در سال1389

جدول23-7- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي در پايان سال 1389

جدول 24-7 -  توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1389

جدول25-7-  توزیع فراوانی اعضا هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی و جنسیت در پایان1389

جدول 26-7-   برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول27-7- توزیع فراوانی کارگاه های آموزشی برگزار شده برای اعضائ هیئت علمی در سال تحصیلی1389

 

نمودار1-7- تعداد مقاطع تحصيلي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي 90-1389

نمودار2-7- تعداد رشته هاي تحصيلي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي 90-1389

نمودار3-7- توزيع فراواني كلاس هاي درسي براساس ظرفيت در سال1389

نمودار4-7- تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي90 -1389

نمودار5-7- تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي90-1389

نمودار6-7- تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي و غير بومي در سال90-1389

نمودار7-7 توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي90 -1389

نمودار8-7 -توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي90 -1389

نمودار9-7 توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي ناپيوسته در نيمسال اول به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي90 -1389

نمودار10-7-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي نا پيوسته در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي90 -1389

نمودار11-7-توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديددرنيمسال اول به تفكيك جنسيت ومقطع در سال تحصيلي90-1389

نمودار12-7-توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديددر نيمسال دوم  به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي90 -1389

نمودار13-7-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي90-1389

نمودار14-7-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت در سال تحصيلي90-1389

نمودار 15-7- توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده ها در سال 1389

نمودار16-7-توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی در سال 1389

نمودار17-7- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي  در پايان سال 1389

نمودار18-7 - تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت در پايان سال 1389

نمودار19-7 -  توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1389

نمودار20-7 -  توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت  در سال1389