جدول 1-8- ا هم شاخصهای معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1389

جدول 2-8- گزيده شاخص هاي معاونت در سال 1389

جدول 3-8- مشخصات مجلات فعال علمی پژوهشی و منتشره توسط دانشگاه

جدول 4-8- عداد اعضاي شورای پژوهشی در سال 89به تفکیک رتبه علمی

جدول 5-8- اسامی و مشخصات اعضای شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1389

جدول 6-8- توزیع فراوانی اعضای شورای پژوهشی در سال 89 به تفکیک رتبه علمی               

جدول 7-8- عملکرد کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی در سال 89

جدول 8-8- اسامی اعضاء کمیته اخلاق در سال 1389

جدول 9-8- اسامی اعضاء هيأت علمی شرکت کننده در کنگره های خارج از کشور با ارائه مقاله درشش ماهه اول سال89

جدول10-8- اسامی اعضاي هيأت علمی شرکت کننده در کنگره های خارج از کشور با ارائه مقاله در شش ماهه دوم سال89

جدول 11-8- توزيع فراوانی وضعيت مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی (به تفکيک مجلات داخلی و خارجی)

جدول 12-8- توزیع فراوانی مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی و خارجی در سال 1389..

جدول 13-8- نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی در سال 1389

جدول 14-8-توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک مقطع       

جدول 15-8-توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفكيك فعال و غير فعال      

جدول 16-8- خدمات پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

جدول 17-8- ليست تورهاي علمي برگزار شده توسط كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي لرستان  در سال 1389

جدول 18-8-لیست کارگاه های برگزارشده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال

جدول 19-8- لیست ارائه دهندگان مقاله در همایش های داخلی سال 1389کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

جدول 20-8-كارگاههاي برگزار شده جهت اعضاء هيأت علمي در سال 1389

جدول 21-8- فهرست کتب تألیف یا ترجمه دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 89

جدول 22-8- مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 89

جدول 23-8- پایان نامه های ارائه شده در سال 89

جدول1- 23-8- پایان نامه های ارائه شده در سال 89

جدول 24-8 - فعالیتهای کتابخانه مرکزی در سال 89

جدول 25-8- بخش نشریات

جدول 26-8- بخش پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی

جدول 27-8- بخش سفارشات

جدول 28-8- مشخصات کتابخانه ها

جدول 29-8- میزان عملکرد کتابخانه ها در سال 89

جدول 30-8- توزیع فراوانی کارکنان کتابخانه ها به تفکیک میزان تحصیلات و رشته تحصیلی در سال 89                    

جدول 31-8- توزیع فراوانی عناوین کتب کتابخانه ها  در سال 89              

جدول 32-8- توزیع فراوانی منابع موجود در کتابخانه ها در سال 89

جدول 33-8- عملکرد کتابخانه ها در سال 89

جدول 34-8- توزیع فراوانی مجموعه نشریات موجود در كتابخانه هاي دانشگاه در سال 1389

جدول 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول1- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول2- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول3- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول4- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول5- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول6- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول7- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول8- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول9- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول10- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول11- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول12- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول13- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول14- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول15- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول16- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول17- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول18- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول 19- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول 20- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول 21- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول 22- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول 23- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول 24- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول 25- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

جدول 26- 35-8-  طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سال 89

 

نمودار 1-8-   توزيع فراوانی اعضای شورای پژوهشی در سال 89 به تفکيک رتبه علمی

نمودار 2-8-   نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی در سال 1389

نمودار 3-8-  توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک مقطع 

نمودار 4-8-  توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک فعال و غير فعال

نمودار 5-8-  توزیع فراوانی کارکنان کتابخانه ها به تفکیک میزان تحصیلات در سال 89

نمودار 6-8-  توزیع فراوانی عناوين كتب کتابخانه ها در سال 89