جدول 1-9- مهمترین اقلام آماری مدیریت دانشجویی

جدول 2-9-نام وظرفیت خوابگاههای دانشگاه به تفکیک جنسیت درمهروبهمن 89

جدول3-9- فضای خوابگاهی تعداد دانشجوي ساكن در خوابگاههاي دانشگاه در سال 1389

جدول 4-9- میزان وام ها وخدمات رفاهی به دانشجویان دانشگاه درسال 89

جدول 5-9- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس مقطع تحصیلی

جدول 6-9- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سنی

جدول 7-9- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت تاهل

جدول 8-9- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سکونت

جدول 9-9- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس بیماریهای مورد مراجعه

جدول 10-9- خلاصه آمار و اقدامات پیشگیری اولیه(فراگیر) در اداره مشاوره دانشجویی

جدول11-9-پیوست خلاصه آمارواقدامات پیشگیری اولیه(فراگیر)دراداره مشاوره دانشجویی

جدول 12-9- نشريات و ويژه نامه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول 13-9-تعداد اعضای فعال در نشریات

جدول14-9- آماری فعاليتهای تربيت بدنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول15-9-تعداد كل اعضاء تشکل داراي فرم عضويت  بسیج دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول 16-9-آمار ایاب وذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1389

جدول 17-9-فعاليت هاي فرهنگي - گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1389 (شش ماهه اول)

جدول 18-9-فعاليت هاي فرهنگي - گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1389 (شش ماهه دوم)

جدول 19-9- اقلام آماري مربوط به شاخصها و استانداردهاي واحد فرهنگی و فوق برنامه در سال 1389

جدول 20-9- جلسات ومصوبات  شورای فرهنگی دانشگاه در سال 1389

 

نمودار 1-9-   ظرفيت خوابگاههاي دخترانه دانشگاه در مهر و بهمن ماه سال 1389

نمودار 2-9-   ظرفيت خوابگاههاي پسرانه دانشگاه در مهر و بهمن ماه سال 1389