فصل دوم : دانشگاه در يك نگاه..

فصل سوم :معاونت توسعه مدیریت ومنابع

فصل چهارم : معاونت درمان

فصل پنجم : معاونت بهداشتي

فصل ششم : معاونت غذا و دارو

فصل هفتم : معاونت آموزشي

فصل هشتم : معاونت تحقيقات  و فنآوري

فصل نهم : معاونت دانشجويي و فرهنگي