دانشگاه در یک نگاه:

جدول 1-1- شاخص های مهم معاونت غذا  و دارو در سال 1390

جدول 2-1 - تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال 1390

جدول 3-1- شاخص هاي مهم معاونت آموزشي در سال 1390

جدول4-1- توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1390

جدول5-1- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي در پايان سال 1390

جدول 6-1- توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي در سال تحصيلي91 -1390

جدول7-1-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي وغير بومي  -مقطع در سال1390

جدول8-1- مهمترین اقلام آماری مدیریت دانشجویی در سال90

جدول 9-1-نام،ظرفیت وتعداد ساکنین خوابگاه های دانشگاه به تفکیک جنسیت درمهروبهمن 90

جدول10-1- فضای خوابگاهی و تعداد دانشجوي ساكن درخوابگاه هاي دانشگاه درسال 1390

جدول 11-1- مشخصات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي درسال 1390

جدول 12-1-توزیع فراوانی تختها ی فعال بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی برحسب نوع بخش درسال 1390

جدول 13-1- ا هم شاخصهای معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1390

جدول 14-1-گزيده شاخص هاي معاونت  تحقيقات و فنآوري در سال 1390

جدول15-1- جمعيتي شهر و روستا بر اساس سرشماري سال 1390

جدول 16-1- وضعيت  واحدهاي  بهداشتي  درماني در مرداد  ماه 1390  استان  لرستان

جدول 17-1- درصد وضعيت فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1390

جدول 18-1- وضعیت مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی استان لرستان در سال 90

جدول 19-1- جمعیت تحت پوشش و مشمول سرانه برنامه پزشک خانواده روستایی استان لرستان در سال 90

جدول 20-1 - شاخص هاي بيمه روستايي و پزشك خانواده در سال 90

جدول 21-1- ا هم شاخصهای معاونت توسعه مديريت و منابع در سال 1390

جدول 22-1- تعداد پستهاي مصوب و اشغال شده در سال  1390

جدول 23-1- توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت، مدرك تحصيلي و نوع استخدام در سال 1390

جدول 24-1-  توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلاتصدي به تفكيك واحدها در سال 1390

جدول 25-1- توزيع فراواني پزشكان و ساير كاركنان مقطع دكتري (غير هيئت علمي) به تفكيك نوع

 

نمودار 1-1- تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك  شهرستان در سال 1390

نمودار2-1-توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی در سال 1390

نمودار3-1- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي  در پايان سال 1390

نمودار4-1- تعداددانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي91 -1390

نمودار5-1- تعداددانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي91 -1390

نمودار6-1-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي وغير بومي  در سال91-1390

نمودار  7-1-  ظرفيت وتعداد ساکنین خوابگاههاي دخترانه دانشگاه درمهروبهمن ماه سال 1390

نمودار8-1- ظرفيت وتعداد ساکنین خوابگاه هاي پسرانه دانشگاه درمهروبهمن ماه سال 1390

نمودار 9-1- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك مالكيت ونوع كاربري درسال 1390

نمودار 10-1- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك تخت مصوب ونوع كاربري درسال 1390

نمودار 11-1- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك زيربناونوع كاربري درسال 1390(بجز بيمارستان 525 ارتش )

نمودار12-1-  جمعيت استان لرستان  بر اساس سرشماري سال 1390

نمودار 13-1- وضعيت مراکز  بهداشتي، درماني فعال به تفکیک شهری و روستایی در اسفند ماه 1390 

نمودار 14-1- درصد  فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1390

نمودار15-1- بار مراجعه به پزشك خانواده به تفكيك شهرستان در سال 90

نمودار16-1- تعداد پستهاي اشغال شده و بلا تصدي  در سال 1390

نمودار17-1- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت ، و نوع استخدام در سال 1390

نمودار18-1- توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلا تصدي استان  به تفكيك واحدها در سال 1390