جدول 1-2- شاخص های مهم معاونت غذا  و دارو در سال 1390

جدول 2-2 - تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال 1390

جدول 3-2- تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك مالكيت در سالهاي 90-1383

جدول4-2- تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك نحوه اداره و زمان كار در سالهاي 90-1383

جدول 5-2- آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه ها در سال 1390

جدول 6-2- آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه ها در  شهرستانها در سال 1390

جدول 7-2- تعداد  واحدهاي  توزیع کننده دارو تحت پوشش معاونت غذا و دارو در سال 1390

جدول 8-2- تعداد بازدید از مراکز توزیع کننده های دارو در سطح استان درسال1390

جدول 9-2- آمارفعاليت هاي  اداره نظارت بر مواد اعتياد آور در سال 1390

جدول 10-2- تعداد واحد هاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1390

جدول 11-2- تعداد  واحدهای تحت پوشش بیمه روستایی استان سال 1390

جدول 12-2- تعداد بازید از مراکز بهداشتی درمانی بیمه روستایی- يكساله 1390

جدول13-2- عملکرد امور بیماران خاص و بیمارستانها یکساله 1390

جدول 14-2- اطلاعات کمیته های بر گزار شده یک ساله 1390

جدول 15-2- آمار كلي فعاليتهاي امور داروخانه ها (یکساله 1390)

جدول 16-2- آمار مواد فاسد و امحاء شده (دارو ) : یکساله 1390

جدول 17-2- آمارکلی فعالیتهای اداره نظارت برامور دارو واحدقاچاق کالا(عطاریها باشگاههای بدنسازی)دريكساله 1390

جدول 18-2- آمار واحدهاي تحت پوشش ستاد مبارزه با تجویز و مصرف داروهای قاچاق در يكساله 1390

جدول 19-2-آمار بازديداز مراكز تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1390

جدول 20-2- تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و به تفکیک شهرستانهادر سال 1390

جدول21-2-  آمارفعاليت غنی سازی آرد با آهن واسید فولیک در سال1390

جدول 22-2-تعداد موارد کالاهای قاچاق و شکایات

جدول 23-2- عملکرد واحد صدور پروانه ها در یک ساله 1390

جدول 24-2- عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در یک ساله 1390

جدول 25-2- مقایسه موارد معدومی ، توقیفی، نمونه برداری و پروانه ساخت

جدول 26-2-تعداد نمونه های ارسالی از اداره نظارت ، مراکز  بهداشت و سایر ارگانها در سال 1390

جدول 27-2- تعداد نمونه های ارسالی به بخشهای مختلف آزمایشگاه در سال 1390

جدول 28-2-تعداد نمونه های ارسالی ازمراکز بهداشت (واحد بهداشت محیط)به تفکیک شهرستان ها در سال 1390

جدول 29-2- تعداد نمونه های ارسالی از مراکزبهداشت (واحد غذاودارو)به تفکیک شهرستان ها در سال 1390

جدول 30-2- تعداد نمونه های ارسالی به بخش های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید وعرضه در سال 1390

جدول 31-2- طرح های ملی مشترک با اداره کل آزمایشگاه ها در سال 1390

جدول 32-2- بازدید و درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی استان در سال 1390

 

نمودار 1-2- تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك  شهرستان در سال 1390

نمودار 2-2-  تعداد  پايش و نظارت بر داروخانه ها در  شهرستانها در سال 1390

نمودار 3-2-   تعداد واحد هاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1390

نمودار 4-2- تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و نوع واحد در سال 1390

نمودار5-2- تعداد بازرسي انجام شده و تعداد اقلام نمونه برداري شده حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در سال 1390

نمودار6-2- تعداد موارد تعطیلی و پلمپ خط تولید معرفی به مراجع قضایی عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در  سال 1390

نمودار 7-2- تعداد نمونه های ارسالی از اداره نظارت ، مراکز بهداشت وسایر ارگانها در سال 1390

نمودار 8-2-مقايسه  تعداد نمونه های ارسالی  با تعداد نمونه هاي قابل قبول به تفكيك  بخشهای مختلف آزمایشگاه در سال 1390

نمودار 9-2- توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد بهداشت محیط) به تفكيك شهرستان ها  در سال 1390 

نمودار 10-2-توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد غذاودارو )به تفكيك شهرستان ها  در سال 1390  

نمودار 11-2- تعداد نمونه های ارسالی به بخش های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید وعرضه در سال1390

نمودار 12-2- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی استان در سال 1390

نمودار 13-2- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی غذایی استان در سال 1390  

نمودار 14-2- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی آرایشی بهداشتی استان در سال 1390

نمودار15-2- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی ظروف وبسته بندی استان در سال 1390

نمودار16-2- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی متفرقه استان در سال 1390