جدول 1-3- شاخص هاي مهم معاونت آموزشي در سال در سال 1390

جدول 2-3- آدرس و تلفن دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

جدول 3-3-  توزيع فراواني دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي  لرستان به تفكيك تعداد رشته و مقطع تحصيلي در سال 91-90

جدول 4-3- توزيع فراواني كلاس هاي درسي دانشگاه علوم پزشكي  لرستان براساس ظرفيت در سال1390

جدول 5-3 - مساحت فضاهای آموزشی( كلاس ها)به تفکیک دانشکده در سال1390

جدول 6-3- توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي در سال تحصيلي91 -1390

جدول7-3-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي وغير بومي  -مقطع در سال1390

جدول 8-3- توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91 -1390

جدول 9-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي نا پيوسته به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91-1390

جدول 10-3 - توزيع فراواني دانشجويان انتقالي از دانشگاههاي ديگر  به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91 -1390

جدول 11-3- توزيع فراواني دانشجويان انتقالي  به دانشگاههاي ديگر  به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91 -1390

جدول12-3- توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال  تحصيلي91 -1390

جدول 13-3- توزيع فراواني دانشجويان میهمان  به، به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91 -1390

جدول14-3- توزيع فراواني دانشجويان ميهمان  از، به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91-1390

جدول 15-3-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل  به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91-1390

جدول 16-3- توزيع فراواني رشته هاي داير به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 91-1390

جدول 17-3- توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده ها در سال 1390

جدول 18-3- توزيع فراواني کامپیوترواحدسمعی بصری ، شبكه داخلي فعال ، امكان استفاده از اينترنت در دانشکده هادر سال 1390

جدول19-3- توزیع فراواني زیراکس،ویدئو،اپک،فیلم آموزشی،دستگاه کپی رنگی،پروژکتور اسلاید،دوربین فیلمبرداری دردانشكده ها در سال 1390

جدول20-3- توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1390

جدول21-3-توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی خارج شده از سیستم به تفکیک جنسیت  در سال1390

جدول22-3- توزیع فراوانی پزشکان فوق تخصص ومتخصص عضو هیئت علمی به تفکیک رشته تحصیلی در سال1390

جدول23-3- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي در پايان سال 1390

جدول 24-3 -  توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1390

جدول25-3-  توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت در پایان1390

جدول 26-3-   برنامه های  آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1390

جدول27-3- توزیع فراوانی کارگاه های آموزشی برگزار شده برای اعضاء هیئت علمی در سال تحصیلی1390

 

نمودار1-3- تعداد مقاطع تحصيلي  دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي 91-1390

نمودار2-3- تعداد رشته هاي تحصيلي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان  در سال تحصيلي 91-1390 

نمودار3-3- توزيع فراواني كلاس هاي درسي  براساس ظرفيت به تفكيك دانشكده هاي دانشگاه  علوم پزشكي  لرستان در سال1390

نمودار4-3- تعداددانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي91 -1390

نمودار5-3- تعداددانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي91 -1390

نمودار6-3-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي وغير بومي  در سال91-1390

نمودار7-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته در نيمسال اول به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91 -1390

نمودار8-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصي91 -1390

نمودار9-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي نا پيوسته در نيمسال اول به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91 -1390

نمودار10-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي نا پيوسته در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91 -1390

نمودار11-3-توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديددر نيمسال اول  به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91 -1390

نمودار12-3-توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديددر نيمسال دوم  به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال تحصيلي91 -1390

نمودار13-3-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل  به تفكيك جنسيت  و مقطع در سال   تحصيلي91-1390

نمودار14-3-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل  به تفكيك جنسيت   در سال تحصيلي91-1390

نمودار 15-3-توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده ها در سال 1390

نمودار16-3-توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی در سال 1390

نمودار17-3- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي  در پايان سال 1390

نمودار18-3- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت در پايان سال

نمودار19-3-  توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1390

نمودار20-3-  توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت  در سال1390