جدول1-4- مهمترین اقلام آماری مدیریت دانشجویی در سال90

جدول 2-4-نام،ظرفیت وتعداد ساکنین خوابگاه های دانشگاه به تفکیک جنسیت درمهروبهمن 90

جدول3-4- فضای خوابگاهی و تعداد دانشجوي ساكن درخوابگاه هاي دانشگاه درسال 1390

جدول 4-4–آمارایاب وذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

جدول 5-4- میزان وام ها وخدمات رفاهی به دانشجویان دانشگاه درسال 90

جدول 6-4- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس مقطع تحصیلی

جدول7-4 -اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سنی

جدول 8-4- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت تاهل

جدول9-4- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سکونت

جدول10-4 - اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس بیماریهای موردمراجعه

جدول 11-4- خلاصه آمارو اقدامات پیشگیری اولیه(فراگیر) دراداره مشاوره دانشجویی

جدول12-4- خلاصه طرح های پژوهی

جدول 13-4- نشريات وويژه نامه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

جدول14-4 -تعداداعضای فعال درنشریات

جدول 15-4- اقلام آماري مربوط به شاخصهاواستانداردهاي واحدفرهنگی وفوق برنامه درسال 1390

جدول 16-4– فعاليتهاي فرهنگي – گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال 1390 (شش ماهه اول)

جدول 17-4 –فعاليتهاي فرهنگي – گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال 1390 (شش ماهه دوم)

جدول 18-4-فضاهای ورزشی    

جدول19-4- آمارفعاليت های تربيت بدنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

 

نمودار  1-4-  ظرفيت وتعداد ساکنین خوابگاههاي دخترانه دانشگاه درمهروبهمن ماه سال 1390

نمودار2-4- ظرفيت وتعداد ساکنین خوابگاه هاي پسرانه دانشگاه درمهروبهمن ماه سال 1390