جدول 1-5- فعالیت بیمارستانهای دانشگاه در سال1390

جدول 2-5- توزیع فراوانی بیمارستانهای فعال دانشگاه علوم پزشکی درسال1390

جدول 3-5- فراوانی بیمارستانهای فعال غيروابسته به دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال 1390

جدول 4-5- مشخصات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي درسال 1390

جدول 5-5-توزیع فراوانی تختها ی فعال بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی برحسب نوع بخش درسال 1390

جدول 6-5-تعداد آزمایشگاههای تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1390

جدول 7-5-تعداد درمانگاه،كلينيك وپلي كلينيك دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

جدول 8-5- موسسات تصویربرداری تشخیصی ودرمانی هسته ای1390

جدول 9-5- موسسات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1390

جدول 10-5- مراکزتصویربرداری سرمایه ای دانشگاه علوم پزشکی لرستان1390

جدول 11-5- مراکزخدمات سرپایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان1390

جدول 12-5- فعاليتهاي مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

جدول 13-5- موارد مراجعه بيماران به مراكز بهداشتي درماني دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب تخصصهاي مورد نياز

جدول 14-5- فعالیت درمانگاه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1390

جدول 15-5-عملکردپاراکلينیکی بستری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1390

جدول16-5-عملکردپاراکلينیک سرپایی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی درسال 1390

جدول 17-5- وضعیت دیالیزمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

جدول 18-5- وضعیت بیماران هموفیلی وتالاسمی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

جدول 19-5 – وضعیت رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان (حوزه معاونت درمان)درسال 1390

جدول 20-5- وضعیت صدورپروانه موسسات درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی درسال 1390

جدول 21-5 – وضعیت شورای حل اختلاف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

جدول 22-5- عملکرداجرایی اشتغالزائی دربخشهای خصوصی ودولتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

جدول23-5- گزارش عملکرد واحد درآمد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

جدول24-5- وضعیت کمیسیون پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

جدول25-5- عملکردکمیسیون ماده 11 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1390

جدول 26-5- (گزارش عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سال1390)

جدول 27-5- آمار اعزامهای بين بيمارستاني داخل استان در سال90 استان لرستان

جدول 28-5- آمار اعزامهای بين بيمارستاني خارج استان در سال 90استان لرستان

 

نمودار1-5- توزیع فراوانی تختهای فعال بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1390

نمودار2-5-توزيع فراواني درصدتخت روزاشغالي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1390

نمودار 3-5-توزیع فراوانی متوسط روزهای بستری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1390

نمودار4-5- توزیع فراوانی اعمال جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1390

نمودار5-5- توزيع فراواني نسبت سزارين به كل زايمان دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1390

نمودار6-5- توزيع فراواني درصدخالص فوت دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1390

نمودار7-5- توزيع فراواني نسبت فوت به هرهزارنفردربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1390

نمودار8-5- توزيع فراواني گردش تخت دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1390

نمودار9-5- توزيع فراواني تختهاي فعال بيمارستانهاي غيروابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1390

نمودار 10-5- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك مالكيت ونوع كاربري درسال 1390

نمودار 11-5- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك تخت مصوب ونوع كاربري درسال 1390

نمودار 12-5- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك زيربنا و نوع كاربري درسال 1390(بجز بيمارستان 525 ارتش )

نمودار 13-5- توزيع فراواني تختهاي ويژه بيمارستاهاي تحت پوشش درسال 1390

نمودار14-5- نمودار پابون لاسو بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1390