جدول 1-7- ا هم شاخصهای معاونت توسعه مديريت و منابع در سال 1390

جدول 2-7- تعداد پستهاي مصوب و اشغال شده در سال  1390

جدول 3-7-  توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلاتصدي به تفكيك واحدها در سال 1390

جدول 4-7- توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت، مدرك تحصيلي و نوع استخدام در سال 1390

جدول 5-7- توزيع فراواني پزشكان و ساير كاركنان مقطع دكتري (غير هيئت علمي) به تفكيك نوع مدرك تحصيلي و شهرستان در سال 1390

جدول 6-7- تعداد نیروی انسانی غیر عضو هیئت علمی دانشگاه به تفكيك نوع استخدام و مرتبه علمي در سال 1390

جدول 7-7- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي)شاغل دردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب رشته و نوع تخصص درپايان سال 90

جدول 8-7- برگزاري دوره آموزشي ويژه مديران در سال 1390

جدول 9-7- تشکیل کلاس ICDL برای666  نفر از کارکنان در سطح دانشگاه درسال1390

جدول 10-7- برگزاری کلاسهای توجیهی بدو خدمت در سطح دانشگاه درسال1390

جدول 11-7- - برگزاری دوره های عمومی-فرهنگي اجتماعي در سال 1390

جدول 12-7- دوره های تخصصی رشته های مختلف در سال 1390

جدول 13-7- جمع كل ساعات آموزش داده شده به كل پرسنل شاغل دردانشگاه علوم پزشكي لرستان براساس نفر ساعت به تفكيك نوع دوره ها درسال 1390

جدول 14-7 تعدادكل دوره هاي آموزش داده شده نفرساعت آموزش وميانگين ساعت آموزشي مديران وكاركنان درسال براساس شناسنامه ثبت شده كاركنان1390

جدول 15-7- اعتبارات جاري و درآمد اختصاصي در سال1390

جدول 16- 7- اعتبارات ابلاغی  تملك دارایي از وزارت بهداشت در سال 1390

جدول 17-7- مقايسه رشد بودجه عمرانی استانی سال 1390 نسبت به سال 1389

جدول 18-7- اعتبارات ملي و ملي استاني شده  در سال1390

جدول 19-7- مقایسه رشد بودجه جاري ودرآمد اختصاصي(وصولي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 86 لغایت سال 90

جدول 20-7- مقایسه رشد جمع کل اعتباردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی لرستان در سال 86 لغایت سال90

جدول21-7-  مقایسه رشد بودجه عمومی و اختصاصی سال 1390 نسبت به سال 1389

جدول 22-7-مقايسه درآمدهای اختصاصی دانشگاه در طی سالهای 1389 و 1390

جدول23-7- لیست پروژه های عمرانی افتتاح شده دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1390

جدول 24-7- آمار کلی پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1390

جدول 25-7- خلاصه آمار و عناوین پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1390

جدول 26-7- آمار نيروهاي خروجي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1390 به تفكيك نحوه خروج از خدمت

 

نمودار1-7- تعداد پستهاي اشغال شده و بلا تصدي  در سال 1390

نمودار2-7- توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلا تصدي استان  به تفكيك واحدها در سال 1390

نمودار3-7- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت ، و نوع استخدام در سال 1390

نمودار4-7-  مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت  در سال 1390

نمودار5-7- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت و مدرك تحصيلي  در سال 1390

نمودار6-7- توزيع فراواني پزشكان عمومي  شاغل در دانشگاه به تفكيك  شهرستان در سال 1390

نمودار7-7- توزيع فراواني نيروي انساني شاغل در دانشگاه به تفكيك مرتبه علمي در سال 1390

نمودار 8-7- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه در پايان سال 90 به تفكيك شهرستان

نمودار 9-7- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه در پايان سال 90 به تفكيك نوع تخصص

نمودار 10-7- مقايسه اعتبارات جاری و  درآمد اختصاصي در بخش آموزش ، بهداشت و درمان در سال1390

نمودار 11-7- مقايسه رشد جمع كل اعتبار  دانشگاه در بخش بهداشت در سال هاي1386تا 1390

نمودار12-7-  مقايسه رشد جمع كل اعتبار  دانشگاه در بخش آموزش در سال هاي1386تا 1390

نمودار13-7-  مقایسه رشد بودجه عمومی و اختصاصی سال 1390 نسبت به سال 1389

نمودار14-7-مقايسه درآمدهای اختصاصی دانشگاه در طی سالهای 1389 و 1390

نمودار 15-7-  نمودار نيروهاي خروجي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1390 به تفكيك نحوه خروج از خدمت