جدول1-8- جمعيتي شهر و روستا بر اساس سرشماري سال 1390

جدول 2-8- وضعيت  واحدهاي  بهداشتي  درماني در مرداد  ماه    1390    استان  لرستان

جدول 3-8 -درصد  وضعيت فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1390

جدول4-8- وضعیت مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی استان لرستان در سال 90

جدول5-8- جمعیت تحت پوشش و مشمول سرانه برنامه پزشک خانواده روستایی استان لرستان در سال 90

جدول 6-8-وضعیت نیروی انسانی شاغل در برنامه پزشک خانواده روستایی استان لرستان در سال 90

جدول 7-8-پايشها وپيگيري پسخوراندها در برنامه پزشک خانواده روستایی استان لرستان در سال 90

جدول 8-8-پايشها وپيگيري در برنامه پزشک خانواده روستایی استان لرستان در سال 90

جدول 9-8-شاخص هاي بيمه روستايي و پزشك خانواده در سال 90

جدول 10-8-نزدیکترین و دورترین مرکز روستایی شهرستان

جدول 11-8-عملكرد آموزش ضمن خدمت سال 1390 به تفكيك شهرستان

جدول 12-8- شا خص هاي واحد بهداشت استان لرستان در سالهاي 89 و 90

جدول 13-8- توزيع فراواني فعالیتهای عمده  واحد بهداشت محیط در زمینه بازدید از مراکز تهیه ،توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در سال 1390

جدول 14-8- وضعيت بهداشت محيط در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سالهاي  89 و 90

جدول15-8- وضعيت بهداشت محيط در روستاهاي استان لرستان در سال 1390

جدول 16-8- شاخص بهداشت محيط مدارس استان لرستان در سال 89 و 90

جدول  17-8- توزيع نسبي موارد كلر سنجي و نمونه برداري ميكروبي آب آشاميدني به تفكيك شهري روستايي استان لرستان در سال هاي  89 و 90

جدول 18-8- وضعيت بهداشت محيط استان  لرستان در سالهاي 89  و 90

جدول 19-8- شاخص هاي عمده بهداشت محيط در سال 90

جدول 20-8- مهمترين شاخصهاي  بهداشت حرفه ای طي سالهاي 1383 لغايت1390 به درصد

جدول 21-8 - مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای درسال 1390

جدول 22-8-مهمترين فعالیتهای انجام شده گروه بهداشت حرفه ای درسال 1390

جدول 23-8- آمارعملکردبرنامه بررسی بازنشستگی پیش ازموعددرمشاغل سخت وزیان آور(کمیته هاي بدوی وتجديدنظر)  طي سالهاي 89 و90

جدول 24-8- مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان وشهرستانها  به درصد در سال 90

جدول 25-8- مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان به درصدطي  سالهاي 89 و 90

جدول 26-8- مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان وشهرستانها به درصددرسال90

جدول  27-8-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان به درصددرسال90

جدول 28-8-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان وشهرستانها به درصد در سال90

جدول 29-8-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان به درصد در سال90

جدول 30-8- مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان وشهرستانهابه در صد در سال 90

جدول 31-8-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان به در صد طي سالهاي 89 و90

جدول 32-8- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان وشهرستانها  به در صد درسال90

جدول 33-8-مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان به در صد طي سالهاي89 و 90

جدول 34-8-تعدادكارگاههاي تحت پوشش استان درسال90

جدول 35-8-تعدادشاغلين تحت پوشش استان درسال 90

جدول 36-8- وضعيت آزمايشگاههاي بهداشتي فعال درسال هاي85و89و90

جدول37-8- وضعيت سطوح مختلف آزمايشگاههاي بهداشتي درراستاي بيماريهاي تحت مراقبت درسالهاي89و90

جدول38-8-وضعيت آزمايشگاههاي بهداشتي ازنظرتجهيزبه رايانه ونصب نرم افزارجديدآزمايشگاهي ازسال 90-87

جدول39-8- مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان و براساس نوع بيمه درسال90

جدول40-8- تعدادآزمايشات انجام شده درآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان ونوع آزمايش درسال90

جدول41-8-نسبت آزمايشات انجام شده به مراجعين درآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال90

جدول42-8-آزمايشات انجام شده درراستاي بيماريهايتحتمراقبت واگيردرآزمايشگاههاي بهداشتي بهتفكيك شهرستاندرسال 90

جدول 43-8- آزمايشات انجام شده درراستاي بيماريهاي تحت مراقبت غيرواگيردرآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال 90

جدول44-8- تعدادآزمايشات ارجاعي به آزمايشگاه مركزبهداشت استان درسال 90

جدول45-8-  پوشش آزمايشگاهي برنامه غربالگري نوزادان در سال 90

جدول 46-8- آمار هماهنگي ، همكاري و ساير فعاليتهاي آموزشي گروه آموزش و ارتقای سلامت  در سال 90

جدول 47-8- شاخص هاي گروه آموزش وارتقاي سلامت استان در سال 1390

جدول 48-8- خدمات ارائه شده واحد دهان ودندان استان در سال 1390

جدول 49-8- شاخصهاي بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

جدول 50-8- شاخصهاي گروه بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك گروههاي هدف و سال

جدول 51-8- اهم فعاليتهاي واحدبهداشت دهان و دندان

جدول 52-8- شاخصهای برنامه غربالگری كم كاري تيروئيد نوزادان  سال 1390 استان لرستان به تفكيك شهرستان

جدول 53-8- توزيع فراواني بيماران تالاسمي به تفكيك شهرستان محل تولد درسال90- 1389

جدول 54-8- نتايج آزمايشات و مشاوره ويژه تالاسمي غربالگري داوطلبين ازدواج در سال 1390

جدول 55-8-مقايسه  نتايج آزمايشات و مشاوره ويژه تالاسمي غربالگري داوطلبين ازدواج در سال90- 1389

جدول 56-8-  توزيع فراواني بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولددرسال 90-1389

جدول 57-8- برنامه ديابت سال 1390

جدول 58-8- برنامه فشار خون بالا سال 90-1389

جدول 59-8- مقايسه شاخص بار آسيب ناشي از حوادث برنامه حوادث استان لرستان به تفكيك شهرستان و سال

جدول 60-8- توزیع فراوانی و فراوانی نسبی حوادث رخ داده در سالهای 89 و 90 در استان لرستان

جدول61-8-پوشش واكسيناسيون  به تفكيك مناطق شهري ،روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان لرستان درسال 90

جدول 62-8-  موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 90

جدول 63-8-  نتايج درمان  بيماران مبتلابه سل ريوي گستره خلط مثبت استان لرستان در سال 90

جدول 64-8- ابتلابه عفونت HIV در  بيماران مبتلا به سل استان لرستان در سال90

جدول 65-8- داده هاي آزمايشگاهي برنامه مراقبت سل استان لرستان درسال90

جدول66-8-توزيع سني بيماران مبتلا به سل گزارش شده استان لرستان به تفكيك جنس درسال90

جدول 67-8-  موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال از راه آب و غذا دراستان لرستان درسال 90

جدول 68-8- موارد مشكوك گزارش شده بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در استان لرستان  در سال  90-89

جدول69-8-شاخصهاي كاركردي فلج شل حاد (AFP) در استان لرستان درسال 90

جدول 70-8-  درصد فراواني نسبي   تشخيص موارد  مشكوك فلج شل حاد شناسايي شده دراستان لرستان درسال 90

جدول 71-8-  فعاليتهاي مهم برنامه ايمنسازي و بيماريهاي قابل پيشگيري باواكسن در سال 90

جدول72-8-  وضعيت خدمات مشاوره وكاهش آسيب  دراستان لرستان در سال 90

جدول 73-8- وضعيت راه انتقال مواردابتلا به HIV دراستان لرستان تاپايان سال 90

جدول 74-8- فعاليتهاي مهم برنامه كنترل HIV /ايدزدراستان درسال 90

جدول 75-8- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان وانسان  در استان لرستان در سال 90

جدول 76-8- مواردگزارش شده بيماري آنفلوانزا در استان لرستان درسال 90

جدول 77-8- فعاليتهاي مهم برنامه كنترل آنفلوانزاي استان درسال 90

جدول 78-8-  مواردگزارش شده بيماري مننژيت در استان لرستان درسال90

جدول  79-8- مواردگزارش شده عفونتهاي بيمارستاني در استان لرستان درسال 90

جدول 80-8-  مواردگزارش شده عفونتهاي آميزشي در استان لرستان درسال 90

جدول 81-8- اهم اقلام خريداري شده در سال 89 و 90

جدول 82-8- پوشش تنظیم خانواده برحسب نوع روش درآخرین روزهرفصل، سال 1390

جدول 83-8- تولدبرحسب وزن وجنس نوزادبر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1390

جدول 84-8- تولدبرحسب سن مادروشرایط زایمان بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1390

جدول85-8- مرگ برحسب سن وجنس بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال0 139

جدول 86-8- تعداد مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی وزایمان برحسب سن مادروعلت مرگ در سال0 139

جدول87-8- مرگ ومير مادران در اثر عوارض حاملگي و زايمان (شهر و روستا )سال هاي 85 ، 89 و 90

جدول 88-8- علت مرگ درکودکان کمترازپنجسال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال0 139

جدول89-8- ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سال هاي 85، 89 و 90

جدول 90-8- استفاده ازنمک یدداربر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1390

جدول91-8-توانمندسازي نيروهاي واحدبهداشت خانواده درسال 90

جدول92-8- آموزش عموم توسط واحدبهداشت خانواده درسال 90

جدول93-8- برگزاري كميته هاي بهداشت خانواده درسال 90

جدول94-8- پايش ونظارت واحدبهداشت خانواده درسال 90

جدول95-8- سايرفعاليتهاي انجام شده درواحدبهداشت خانواده درسال 90

جدول 96-8-وضعيت تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف  وتعداد شيفت هاي مدارس استان لرستان

جدول 97-8-در صد برخورداري از امكانات بهداشت محيط در مدارس شهري و روستايي استان لرستان

جدول 98-8-درصد پوشش مراقبت بهداشتي دانش آموزان مقاطع مختلف در سالهاي 89 و90 در استان لرستان

جدول99-8- تعداد مدارس واجد امتياز 5 ستاره از بين مدارس مروج سلامت در استان لرستان در سالهاي 89 و 90

 

نمودار1-8-  جمعيت استان لرستان  بر اساس سرشماري سال 1390

نمودار2-8-  جمعيت استان لرستان  بر اساس سرشماري سال 1390به تفکیک شهری و روستایی

نمودار 3-8- وضعيت مراکز  بهداشتي، درماني فعال به تفکیک شهری و روستایی در اسفند ماه 1390  

نمودار4-8- تعداد خانه های بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1390

نمودار5-8- تعداد پایگاههای بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1390

نمودار 6-8- درصد  فعاليت و مالكيت واحدهاي بهداشتي در پايان سال 1389

نمودار7-8- پايشها وپيگيري در برنامه پزشک خانواده روستایی استان لرستان در سال 90

نمودار8-8-بار مراجعه به پزشك خانواده به تفكيك شهرستان در سال 90

نمودار9-8- ويزيت در دهگردشي در طرح پزشك خانواده در سال 1390

نمودار 10-8-تعداد کارت معاینه پزشکی صادر شده از مراکز تهیه ،توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در سال 1390حوزه معاونت بهداشتي

نمودار 11-8-تعداد اماکن و مراکز بهسازی و بهداشتی شده به تفکیک شهری و روستایی استان در سال 1390

نمودار 12-8-  وضعيت بهداشت محيط مدارس استان لرستان در سال1390

نمودار13-8- موارد كلر سنجي  آب آشاميدني به تفكيك شهري روستايي استان لرستان در سال 1390

نمودار14-8-موارد نمونه برداری میکروبی آب آشاميدني به تفكيك شهري روستايي استان لرستان در سال 1390

نمودار 15-8-تعدادكارگاههاي تحت پوشش استان درسال90

نمودار 16-8-تعداد شاغلين تحت پوشش استان درسال 90

نمودار 17-8- مقايسه آزمايشگاههاي بهداشتي فعال درسال85و89و90

نمودار18-8-مقايسه تجهيزآزمايشگاههاي بهداشتي به رايانه ونرم افزارازسال90-87

نمودار19-8-درصد مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي براساس نوع بيمه

نمودار20-8-نسبت مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي  براساس نوع بيمه( بيمه روستايي،ساير بيمه ها،آزاد) به تفكيك شهرستان

نمودار21-8- نسبت آزمايشات انجام شده به مراجعين درآزمايشگاههاي بهداشتي

نمودار22-8- پوشش آزمايشگاهي برنامه غربالگري نوزادان (كم كاري تيروئيد)

نمودار23-8-مقايسه ايي اجراي برنامه هاي اموزشي از شبكه استاني افلاك در سال هاي 89 و 90

نمودار24-8-مقايسه تعداد توليد آثارآموزشي به تفكيك كانال هاي ارتباطي درحوزه ديجيتال

نمودار25-8- مقايسه درصد توليد رسانه هاي آموزشي چاپي حوزه سلامت در سال 90

نمودار26-8- مقايسه درصد توليد رسانه هاي آموزشي در حوزه هاي ديجيتال ونوشتاري

نمودار27-8- مقايسه تعداد مداخلات آموزشي انجام شده در حوزه سلامت

نمودار28-8- درصد انجام معاينه به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار29-8- درصدكشيدن دندان به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار30-8- درصدترميم دندان به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار31-8- درصدجرمگيري به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار32-8- درصدفلورايدتراپي به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار33-8- درصدفيشورسيلانت به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار34-8-درصدخدمات ارائه شده به کودكان زیر 6 سال به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان

نمودار35-8- درصدخدمات ارائه شده به كودكان12-6 سال به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان

نمودار36-8- درصدخدمات ارائه شده به مادران باردار به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان

نمودار37-8- توزيع فراواني بيماران تالاسمي به تفكيك شهرستان محل تولددرسال 1390

نمودار 38-8- توزيع فراواني بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولددرسال 1390

نمودار 39-8- ميزان بروز سل به تفكيك شهرستان درسال 90

نمودار40-8-درصد پوشش غربالگري  HIV دربيماران مبتلابه سل شناسايي شده به تفكيك شهرستان درسال 90

نمودار 41-8- تعداد گستره خلط تهيه شده به تفكيك شهرستان درسال 90

نمودار 42-8- تعداد موارد گزارش شده اسهال به تفكيك شهرستان درسال 90

نمودار43-8-تعداد نمونه تهيه شده از بيماران مبتلا به اسهال به تفكيك شهرستان درسال 90

نمودار 44-8- تعداد موارد مشكوك فج شل حاد گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال 90

نمودار 45-8- تعداد موارد گزارش شده مشكوك به سرخك به تفكيك شهرستان درسال 90

نمودار46-8-درصد فراواني شغل افراد HIV مثبت شناسايي شده دراستان  تاپايان سال 90

نمودار47-8-درصد فراواني وضعيت تاهل افراد HIV مثبت شناسايي شده دراستان  تاپايان سال 90

نمودار 48-8- تعداد موارد تب مالت گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 90

نمودار 49-8- تعداد موارد حيوان گزيدگي گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 90

نمودار 50-8- تعداد موارد اتلاف حيوانات زيانكار گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 90

نمودار 51-8-  تعداد موارد سا لك گزارش شده به تفكيك شهرستان  درسال 90.

نمودار 52-8- تعداد موارد شبه آنفلوانزاي گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال 90

نمودار 53-8- تعداد نمونه تهيه شده از بيماران شبه آنفلوانزا به تفكيك شهرستان درسال 90

نمودار 54-8- ميزان بروزعفونتهاي بيمارستاني به تفكيك مراكز درماني استان در سال 90

نمودار55-8- مواليد بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1390

نمودار56-8- وزن هنگام تولدوجنس نوزادزنده بدنیاآمده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1390

نمودار57-8- سن مادردرتولدزنده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1390

نمودار58-8-شرایط زایمان بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1389

نمودار59-8- علت مرگ درکودکان کمترازپنج سال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1390

نمودار60-8-ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سالهاي 90-1385

نمودار61-8- تعدادخانوارهایی که ازنمک یدداراستفاده میکنندبر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1390