جدول 1-1- شاخص های مهم معاونت غذا و دارو در سال1391

جدول 2-1 - تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال 1391

نمودار 1-1 - تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك شهرستان در سال 1391

جدول 3-1- شاخص هاي مهم معاونت آموزشي در سال 1391

جدول 4-1- توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1391

نمودار2-1-توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی در سال 1391

جدول 5 - 1 - تعداد اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تفكيك درجه علمي و رابطه استخدامي در سال1391

جدول6-1- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي در پايان سال 1391

نمودار3-1- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي در پايان سال 1391

نمودار4-1- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت در پايان سال 1391

جدول 7-1- توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي در سال تحصيلی 92 -1391

نمودار5-1- تعداددانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي92 -1391

نمودار6-1- تعداددانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي92 -1391

جدول8-1-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي وغير بومي -مقطع در سال1391

نمودار7-1-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي وغير بومي در سال92-1391

جدول9-1- مهمترین اقلام آماری مدیریت دانشجویی در سال91

جدول10-1- شاخص های سرانه اماكن دانشجويي فرهنگي درسال91

جدول 11-1-نام،ظرفیت وتعداد ساکنین خوابگاه های دانشگاه به تفکیک جنسیت درمهروبهمن 91

نمودار 8-1- ظرفيت وتعداد ساکنین خوابگاههاي دخترانه دانشگاه درمهروبهمن ماه سال 1391

نمودار9-1-ظرفيت وتعداد ساکنین خوابگاه هاي پسرانه دانشگاه درمهروبهمن ماه سال 1391

جدول12-1- فضای خوابگاهی و تعداد دانشجوي ساكن درخوابگاه هاي دانشگاه درسال 1391

جدول13-1-مهمترین شاخص های حوزه درمان

جدول 14-1- مشخصات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي درسال 1391

نمودار 10-1- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك مالكيت ونوع كاربري درسال 1391

نمودار 11-1- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك تخت مصوب ونوع كاربري درسال 1391

نمودار 12-1- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك زيربنا و نوع كاربري درسال 1391(بجز بيمارستان 525 ارتش )

جدول 16-1- ا هم شاخصهای معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1391

جدول 17-1- گزيده شاخص هاي معاونت تحقيقات و فنآوري در سال 1391

جدول 18-1- ا هم شاخصهای معاونت توسعه مديريت و منابع در سال 1391

جدول 19-1- تعداد پستهاي مصوب و اشغال شده در سال 1391

نمودار13-1- تعداد پستهاي اشغال شده و بلا تصدي در سال 1391

جدول 20-1- توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلاتصدي به تفكيك واحدها در سال 1391


نمودار14-1- توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلا تصدي استان به تفكيك واحدها در سال 1391


جدول 21-1- توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت، مدرك تحصيلي و نوع استخدام در سال 1391

نمودار15-1- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت ، و نوع استخدام در سال 1391

نمودار16-1- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت در سال 1391

نمودار17-1- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت و مدرك تحصيلي در سال 1391

جدول 22-1- تعداد نیروی انسانی غیر عضو هیئت علمی دانشگاه به تفكيك نوع استخدام و مرتبه علمي در سال 1391

نمودار18-1- توزيع فراواني نيروي انساني شاغل در دانشگاه به تفكيك مرتبه علمي در سال 1391

جدول 23-1- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب رشته و نوع تخصص در پايان سال 91

نمودار 19-1- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه در پايان سال 91 به تفكيك شهرستان

نمودار 20-1- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه در پايان سال 91 به تفكيك نوع تخصص

جدول 24-1- گزيده شاخص هاي معاونت بهداشتي در سال 91

جدول25-1- جمعيتي شهر و روستا بر اساس سرشماري سال 1391

نمودار21-1- جمعيت استان لرستان بر اساس سرشماري سال 1391

نمودار22-1- جمعيت استان لرستان بر اساس سرشماري سال 1391به تفکیک شهری و روستایی

جدول 26-1- وضعيت واحدهاي بهداشتي درماني درسال 1391 استان لرستان

نمودار 23-1- وضعيت مراکز بهداشتي، درماني فعال به تفکیک شهری و روستایی در سال 1391

نمودار24-1- تعداد خانه های بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1391

نمودار25-1- تعداد پایگاههای بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1391

جدول27-1- نسبت تعداد دهگردشي به تعداد پزشك در سال 91

نمودار 26-1-شاخص تعداد دهگردشي به تعداد پزشك در سال 91