جدول 1-2- شاخص های مهم معاونت غذا و دارو در سال1391

جدول 2-2 - تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال 1391

نمودار 1-2 - تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك شهرستان در سال 1391

جدول 3-2- تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك مالكيت در سالهاي 91-1383

جدول4-2- تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك نحوه اداره و زمان كار در سالهاي 91-1383

جدول 5-2- آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه ها در سال 1391

جدول 6-2- نسبت داروخانه های فعال به کل داروخانه های مورد نیاز سال 1391

جدول 7-2- آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه ها در شهرستانها در سال 1391

نمودار 2-2- تعداد پايش و نظارت بر داروخانه ها در شهرستانها در سال 1391

جدول 8-2- تعداد واحدهاي توزیع کننده دارو تحت پوشش معاونت غذا و دارو در سال 1391

جدول 9-2- تعداد بازدید از مراکز توزیع کننده های دارو در سطح استان 1391

جدول 10-2- آمار واحد تجویز منطقی دارو در سال 1391

جدول 11-2- آمارفعاليت هاي اداره نظارت بر مواد اعتياد آور در سال 1391

ادامه جدول 11-2- آمارفعاليت هاي اداره نظارت بر مواد اعتياد آور در سال 1391

جدول 12-2- تعداد واحد هاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1391

نمودار 3-2- تعداد واحد هاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1391

جدول 13-2- تعداد واحدهای تحت پوشش بیمه روستایی استان سال 1391


جدول 14-2- تعداد بازید از مراکز بهداشتی درمانی بیمه روستایی- يكساله 1391

جدول 15-2- عملکرد امور بیماران خاص و بیمارستانها یکساله 1391

جدول 16-2- آمار كلي فعاليتهاي امور داروخانه ها (یکساله1391)

جدول 17-2- آمار مواد فاسد و امحاء شده (دارو ) : یکساله 1391

جدول 18-2- آمار کلی فعالیتهای اداره نظارت بر امور دارو واحد قاچاق کالا ( عطاریها – باشگاههای بدنسازی ) در يكساله 1391

جدول 19-2- آمار واحدهاي تحت پوشش ستاد مبارزه با تجویز و مصرف داروهای قاچاق در يكساله 1391

جدول 20-2-آمار بازديداز مراكز تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1391

جدول 21-2- تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت وبه تفکیک شهرستانهادر سال 1391

نمودار 4-2- تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و نوع واحد در سال 1391

جدول 22-2- آمارفعاليت غنی سازی آرد با آهن واسید فولیک در 1391


جدول 23-2-تعداد موارد کالاهای قاچاق و شکایات

جدول 25-2- عملکرد واحد صدور پروانه ها در یک ساله 1391

جدول 26-2- عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در یک ساله 1391

نمودار5-2- تعداد بازرسي انجام شده و تعداد اقلام نمونه برداري شده حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در سال 1391

نمودار6-2- تعداد موارد تعطیلی و پلمپ خط تولید معرفی به مراجع قضایی عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در سال 1391

جدول 27-2- مقایسه موارد معدومی ، توقیفی، نمونه برداری و پروانه ساخت

جدول 28-2-تعداد نمونه های ارسالی از اداره نظارت ، مراکز بهداشت و سایر ارگانها در سال 1391

نمودار 7-2- تعداد نمونه های ارسالی از اداره نظارت ، مراکز بهداشت وسایر ارگانها در سال 1391

جدول 29-2- تعداد نمونه های ارسالی به بخشهای مختلف آزمایشگاه در سال 1391

نمودار 8-2-مقايسه تعداد نمونه های ارسالی با تعداد نمونه هاي قابل قبول به تفكيك بخشهای مختلف آزمایشگاه در سال 1391

جدول 30-2-تعداد نمونه های ارسالی ازمراکز بهداشت (واحد بهداشت محیط)به تفکیک شهرستان ها در سال 1391

نمودار 9-2- توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد بهداشت محیط) به تفكيك شهرستان ها در سال 1391


جدول 31-2- تعداد نمونه های ارسالی از مراکزبهداشت (واحد غذاودارو)به تفکیک شهرستان ها در سال 1391

نمودار 10-2-توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد غذاودارو) به تفكيك شهرستان ها در سال1391

جدول 32-2- تعداد نمونه های ارسالی به بخش های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید وعرضه در سال 1391

نمودار 11-2- تعداد نمونه های ارسالی به بخش های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید وعرضه در سال 1391

جدول 34-2- بازدید و درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی استان در سال 1391

نمودار 12-2- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی استان در سال 1391

نمودار 13-2- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی غذایی استان در سال 1391

نمودار 14-2- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی آرایشی بهداشتی استان در سال 1391

نمودار15-2- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی ظروف وبسته بندی استان در سال 1391

نمودار16-2- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی متفرقه استان در سال 1391