جدول 1-3- شاخص هاي مهم معاونت آموزشي در سال 1391

جدول 2-3- آدرس و تلفن دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان


جدول 3-3- تعداد دانشكده هاي تابعه به تفكيك تعداد اعضاي هيأت علمي,دانشجو,كاركنان در سال1391

جدول 4-3- توزيع فراواني دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان به تفكيك تعداد رشته و مقطع تحصيلي در سال 92-91

نمودار1-3- تعداد مقاطع تحصيلي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي92-1391

نمودار2-3- تعداد رشته هاي تحصيلي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي92-1391

جدول 5-3- توزيع فراواني كلاس هاي درسي دانشگاه علوم پزشكي لرستان براساس ظرفيت در سال1391


نمودار3-3- توزيع فراواني كلاس هاي درسي براساس ظرفيت به تفكيك دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال1391

جدول 6-3 - مساحت فضاهای آموزشی( كلاس ها)به تفکیک دانشکده در سال1391

جدول 7-3-توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع ورشته تحصيلي درسال تحصيلی 92 -1391

نمودار4-3- تعداددانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي92 -1391


نمودار5-3- تعداددانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي92 -1391

جدول8-3-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي وغير بومي -مقطع در سال1391

نمودار6-3-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي وغير بومي در سال92-1391

جدول 9-3- توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

نمودار7-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

نمودار8-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي پيوسته در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

جدول 10-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي نا پيوسته به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92-1391

نمودار9-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي نا پيوسته در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

نمودار10-3-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي نا پيوسته در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

جدول 11-3 - توزيع فراواني دانشجويان انتقالي از دانشگاههاي ديگر به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

جدول 12-3- توزيع فراواني دانشجويان انتقالي به دانشگاههاي ديگر به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

جدول13-3- توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

نمودار11-3-توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديددر نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

نمودار12-3-توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديددر نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

جدول 14-3- توزيع فراواني دانشجويان میهمان به، به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

جدول15-3- توزيع فراواني دانشجويان ميهمان از، به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

جدول 16-3-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

نمودار13-3-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي92 -1391

نمودار14-3-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت در سال تحصيلي92 -1391

جدول 17-3- توزيع فراواني رشته هاي داير به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 92 -1391

جدول 18-3- توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده ها در سال1391


نمودار 15-3-توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده ها در سال 1391

جدول 19-3- توزيع فراواني کامپیوترواحدسمعی بصری ، شبكه داخلي فعال ، امكان استفاده از اينترنت در دانشکده ها در سال 1391

جدول20-3- توزیع فراواني زیراکس،ویدئو،اپک،فیلم آموزشی،دستگاه کپی رنگی،پروژکتور اسلاید،دوربین فیلمبرداری در دانشكده ها در سال 1391

جدول 21-3- توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال1391

نمودار16-3-توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی در سال 1391

جدول 22-3-توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی خارج شده از سیستم به تفکیک جنسیت در سال1391

جدول23-3- توزیع فراوانی پزشکان فوق تخصص ومتخصص عضو هیئت علمی به تفکیک رشته تحصیلی در سال1391

جدول 24 - 3 - تعداد اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تفكيك درجه علمي و رابطه استخدامي در سال1391

جدول25-3- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي در پايان سال 1391

نمودار17-3- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي در پايان سال 1391

نمودار18-3- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت در پايان سال 1391

جدول 26-3 - توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1391

نمودار19-3- توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1391

جدول27-3- توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت در پایان1391

نمودار20-3- توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت در سال1391

جدول 28-3- برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

جدول29-3- توزیع فراوانی کارگاه های آموزشی برگزار شده برای اعضاء هیئت علمی در سال تحصیلی1391