جدول1-4- مهمترین اقلام آماری مدیریت دانشجویی در سال91

جدول2-4- شاخص های سرانه اماكن دانشجويي فرهنگي درسال91

جدول 3-4-نام،ظرفیت وتعداد ساکنین خوابگاه های دانشگاه به تفکیک جنسیت درمهروبهمن 91

نمودار 1-4- ظرفيت وتعداد ساکنین خوابگاههاي دخترانه دانشگاه درمهروبهمن ماه سال 1391

نمودار2-4-ظرفيت وتعداد ساکنین خوابگاه هاي پسرانه دانشگاه درمهروبهمن ماه سال 1391

جدول4-4- فضای خوابگاهی و تعداد دانشجوي ساكن درخوابگاه هاي دانشگاه درسال 1391

جدول5-4 –آمارایاب وذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1391

جدول 6-4- میزان وام ها وخدمات رفاهی به دانشجویان دانشگاه درسال91

جدول 7-4- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس مقطع تحصیلی

جدول8-4 -اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سنی

جدول9-4 - اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت تاهل


جدول10-4- اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس وضعیت سکونت

جدول11-4 - اطلاعات مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس بیماریهای موردمراجعه

جدول 12-4- خلاصه آمارو اقدامات پیشگیری اولیه(فراگیر) دراداره مشاوره دانشجویی

جدول 13-4- خلاصه طرح های پژوهشی

جدول 14-4- نشريات وويژه نامه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1391

جدول15-4 -تعداداعضای فعال درنشریات

جدول 16-4- اقلام آماري مربوط به شاخص‌ها واستانداردهاي واحدفرهنگی وفوق برنامه درسال 1391

جدول 17-4–فعاليتهاي فرهنگي – گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال1391(شش ماهه اول)

جدول 18-4–فعاليتهاي فرهنگي – گردشگري دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال 1391 (شش ماهه دوم)

جدول19-4- فضاهای ورزشی

جدول20-4- آمارفعاليت های تربيت بدنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1391