جدول 1-5- مهمترین شاخص های حوزه درمان

جدول 2-5- فعالیت بیمارستانهای دانشگاه در سال 1391

نمودار1-5- توزیع فراوانی تختهای فعال بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

نمودار2-5-توزيع فراواني درصدتخت روزاشغالي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي سال1391

نمودار 3-5-توزیع فراوانی متوسط روزهای بستری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1391

نمودار4-5- توزیع فراوانی اعمال جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 1391

نمودار5-5- توزيع فراواني نسبت سزارين به كل زايمان دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي سال 1391

نمودار6-5- توزيع فراواني درصدخالص فوت دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1391

نمودار7-5- توزيع فراواني نسبت فوت به هرهزارنفردربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در سال 1391

نمودار8-5- توزيع فراواني گردش تخت دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1391

جدول 3-5- توزیع فراوانی بیمارستانهای فعال دانشگاه علوم پزشکی در سال 1391

جدول 4-5- فراوانی بیمارستانهای فعال غيروابسته به دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال91

نمودار9-5- توزيع فراواني تختهاي فعال بيمارستانهاي غيروابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال 91

جدول 5-5- مشخصات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي در سال 1391

نمودار 10-5- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك مالكيت ونوع كاربري سال 1391

نمودار 11-5- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك تخت مصوب ونوع كاربري درسال 1391


نمودار 12-5- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك زيربنا و نوع كاربري درسال 1391(بجز بيمارستان 525 ارتش )

جدول 6-5-توزیع فراوانی تختها ی فعال بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی برحسب نوع بخش

نمودار 13-5- توزيع فراواني تختهاي ويژه بيمارستانهاي تحت پوشش در سال 1391

نمودار14-5-عملکرد بیمارستانهای تابع دانشگاه بر اساس نمودار پابون لاسو در سال 1391

جدول 7-5- آزمایشگاههای تشخیص طبی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1391

جدول 8-5- درمانگاههاي عمومي و تخصصي حوزه نظارتي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي

جدول 9-5- موسسات تصویربرداری تشخیصی ودرمانی در سال 1391

جدول 10-5- مراكز توانبخشی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

جدول 11-5- مراکزتصویربرداری سرمایه ای حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1391


جدول 12-5- مراکزخدمات سرپایی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

جدول 13-5- فعاليت مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال 1391

جدول 14-5- موارد مراجعه بيماران به مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب تخصصهاي موجود

جدول 15-5- فعالیت درمانگاهي بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

جدول 16-5-عملکردواحدهاي پاراکلينیکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (بيماران بستري ) در سال 1391

جدول17-5-عملکردواحدهاي پاراکلينیکي بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی(سرپايي ) در سال 1391

جدول 18-5-عملكرد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درخصوص بيماران دياليزي در سال 1391

جدول 19-5- عملكرد امور بیماريهاي خاص (هموفیلی -تالاسمی )حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

جدول 20-5 – وضعیت رسیدگی به شکایات حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1391

جدول 21-5- عملكردواحد صدورپروانه موسسات تشخيصي درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سال 91

جدول 22-5- عملکرداجرایی اشتغالزائی دربخشهای خصوصی ودولتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

جدول23-5- گزارش عملکرد واحد درآمد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 91

جدول24-5- عملكرد شوراي پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 91

جدول25-5- عملکردکمیسیون ماده 11 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 1391

جدول 26-5- (گزارش عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سال 1391)

جدول 27-5- آمار اعزامهای بين بيمارستاني داخل استان در سال 91 استان لرستان

جدول 28-5- آمار اعزامهای بين بيمارستاني خارج استان درسال1391 استان لرستان