جدول 1-6- اهم شاخصهای معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1391

جدول 2-6- گزيده شاخص هاي معاونت در سال 1391


جدول 3-6- مشخصات مجلات فعال علمی پژوهشی و منتشره توسط دانشگاه

جدول 4-6- تعداد اعضاي شورای پژوهشی در سال 91به تفکیک رتبه علمی

جدول 5-6- اسامی و مشخصات اعضای شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1391

جدول 6-6- توزیع فراوانی اعضای شورای پژوهشی در سال 91 به تفکیک رتبه علمی

نمودار 1-6- توزيع فراوانی اعضای شورای پژوهشی در سال 91 به تفکيک رتبه علمی

جدول 7-6- عملکرد کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی در سال 1391

جدول 8-6- اسامی اعضاء کمیته اخلاق در سال 1391

جدول 9-6- اسامی اعضاء هيأت علمی شرکت کننده در کنگره های خارج از کشور با ارائه مقاله در شش ماهه اول سال1391

جدول10-6- اسامی اعضاي هيأت علمی شرکت کننده در کنگره های خارج از کشور با ارائه مقاله در شش ماهه دوم‌سال91

جدول 11-6- توزيع فراوانی وضعيت مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی (به تفکيک مجلات داخلی و خارجی)

جدول 12-6- توزیع فراوانی مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی و خارجی در سال 1391

جدول 13-6- نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی در سال 1391

نمودار 2-6- نسبت مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی داخلی به کل مقالات چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی در سال 1391

جدول 14-6-توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک مقطع

نمودار 3-6- توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک مقطع

جدول 15-6-توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفكيك فعال و غير فعال

نمودار 4-6- توزیع فراوانی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی به تفکیک فعال و غير فعال

جدول 16-6- خدمات پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

جدول 17-6- ليست تورهاي علمي برگزار شده توسط كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1391

جدول 18-6- مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1391

جدول 19-6-لیست کارگاههای‌برگزارشده‌توسط‌کمیته‌تحقیقات‌دانشجویی‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌لرستان‌درسال‌ 1391

جدول 20-6- فهرست کتب تألیف یا ترجمه دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1391

جدول 21-6- پایان نامه های ارائه شده در سال 91

جدول 22-6 - فعالیتهای کتابخانه مرکزی در سال 91

جدول 23-6- بخش نشریات

جدول 24-6- بخش پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی

جدول 25-6- بخش سفارشات

جدول 26-6- مشخصات کتابخانه ها

جدول 27-6- میزان عملکرد کتابخانه ها در سال 91


جدول 28-6- توزیع فراوانی کارکنان کتابخانه ها به تفکیک میزان تحصیلات و رشته تحصیلی در سال 90

نمودار 5-6- توزیع فراوانی کارکنان کتابخانه ها به تفکیک میزان تحصیلات در سال 91

جدول 29-6- توزیع فراوانی عناوین کتب کتابخانه ها در سال 91

نمودار 6-6- توزیع فراوانی عناوين كتب کتابخانه ها در سال 91

جدول 30-6- توزیع فراوانی منابع موجود در کتابخانه ها در سال 91

جدول 31-6- عملکرد کتابخانه ها در سال91

ادامه جدول 31-6- عملکرد کتابخانه ها در سال91

جدول 32-6- توزیع فراوانی مجموعه نشریات موجود در كتابخانه هاي دانشگاه در سال91

جدول 33-6- طرحهای مصوب شورای پژوهشی سال 1391

جدول 34-6- مجموع طرحهای سال 1391

جدول 35-6-شاخص هاي مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي

جدول 36-6-تعداد اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی به تفکیک رتبه علمی در سال 91

جدول 37-6- اسامی و مشخصات اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی در سال 1391

جدول 38-6-اهم شاخصهای مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی

جدول 39-6- اعتبار مراکز تحقیقاتی (اعم از مستقل یا وابسته)پژوهشگاهها به تفکیک مرکز و وضعیت طرحهای تحقیقاتی و تعداد مقالات چاپ شده وچگونگی استفاده از نتایج طرحها