جدول 1-7- اهم شاخصهای معاونت توسعه مديريت و منابع در سال 1391

جدول 2-7- تعداد پستهاي مصوب و اشغال شده در سال 1391

نمودار1-7- تعداد پستهاي اشغال شده و بلا تصدي در سال 1391

جدول 3-7- توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلاتصدي به تفكيك واحدها در سال 1391

نمودار2-7- توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلا تصدي استان به تفكيك واحدها در سال 1391

جدول 4-7- توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت، مدرك تحصيلي و نوع استخدام در سال 1391

نمودار3-7- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت ، و نوع استخدام در سال 1391

نمودار4-7- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت در سال 1391

جدول 5-7- تعداد نیروی انسانی غیر عضو هیئت علمی دانشگاه به تفكيك نوع استخدام و مرتبه علمي در سال 1391

نمودار6-7- توزيع فراواني نيروي انساني شاغل در دانشگاه به تفكيك مرتبه علمي در سال 1391

جدول 6-7- پزشكان متخصص و فوق تخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب رشته و نوع تخصص در پايان سال 91

نمودار 7-7- پزشكان متخصص و فوق تخصص(غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه در پايان سال 91 به تفكيك شهرستان

نمودار 8-7- پزشكان متخصص وفوق تخصص(غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه در پايان سال 91 به تفكيك نوع تخصص

جدول 7-7- برگزاري دوره آموزشي ويژه مديران در سال 1391

جدول 8-7- تشکیل کلاس ICDL کارکنان در سطح دانشگاه درسال1391

جدول 9-7- برگزاری کلاسهای توجیهی بدو خدمت در سطح دانشگاه درسال1391

جدول 10-7- برگزاری دوره های عمومی-فرهنگي اجتماعي در سال 1391

جدول 11-7- دوره های تخصصی رشته های مختلف در سال 1391

جدول 12-7- جمع كل ساعات آموزش داده شده به كل پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشكي لرستان براساس نفر ساعت به تفكيك نوع دوره ها در سال 1391

جدول 13-7-تعداد كل دوره هاي آموزش داده شده نفر ساعت آموزش وميانگين ساعت آموزشي مديران وكاركنان در سال بر اساس شناسنامه ثبت شده كاركنان1391

جدول 14-7- مقایسه رشد جمع کل بودجه جاری (مصوب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی لرستان در سال88 لغایت سال91

نمودار 9-7-نمودار مقايسه رشد جمع کل بودجه جاری (مصوب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی لرستان در سال88 لغایت سال91 ( ارقام به ميليون ريال)

جدول 15-7- مقایسه رشد بودجه جاري (وصولي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 88 لغایت سال 91

نمودار 10-7- مقایسه رشد بودجه جاري (وصولي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 88 لغایت سال 91 ( ارقام به ميليون ريال)

جدول 16-7- مقایسه رشد درآمد اختصاصي (مصوب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 88 لغایت سال 91

نمودار 11-7- مقایسه رشد درآمد اختصاصي (مصوب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 88 لغایت سال 91 ( ارقام به ميليون ريال)

جدول 17-7- مقایسه رشد درآمد اختصاصي (وصولي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 88 لغایت سال 91

نمودار12-7- مقایسه رشد درآمد اختصاصي (وصولي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 88 لغایت سال 91 ( ارقام به ميليون ريال)

جدول 18-7- اعتبارات جاري و درآمد اختصاصي در سال 1391

جدول 19- 7- اعتبارات ابلاغی عمرانی از وزارت بهداشت در سال 1391

جدول20-7-اعتبارات عمرانی استانی در سال 1391

جدول 21-7- اعتبارات عمرانی ملي در سال1391

جدول 22-7- اعتبارات رديف های متمرکز (ابلاغی توسط وزارت بهداشت و درمان) در سال1391

نمودار 13-7- مقایسه اعتبارات رديف های متمرکز (ابلاغی توسط وزارت بهداشت و درمان) در سالهای1390و1391

جدول23-7- لیست پروژه های عمرانی افتتاح شده (بهره برداری شده)دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

ادامه جدول 23-7- لیست پروژه های عمرانی افتتاح شده (بهره برداری شده)دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال

جدول 24-7- آمار کلی پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1391

جدول 25-7- خلاصه آمار و عناوین پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

جدول26-7 -پروژه های عمرانی در دست اقدام به تفکیک نوع بودجه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

جدول 27-7- خلاصه آمار و عناوین پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

جدول 28-7- آمار نيروهاي خروجي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1391 به تفكيك نحوه خروج از خدمت

نمودار 14-7- نيروهاي خروجي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1391 به تفكيك نحوه خروج از خدمت