جدول 1-8- گزيده شاخص هاي معاونت بهداشتي در سال 91

جدول2-8- جمعيتي شهر و روستا بر اساس سرشماري سال 1391

نمودار1-8- جمعيت استان لرستان بر اساس سرشماري سال 1391

نمودار2-8- جمعيت استان لرستان بر اساس سرشماري سال 1391به تفکیک شهری و روستایی

جدول 3-8- وضعيت واحدهاي بهداشتي درماني درسال 1391 استان لرستان

نمودار 3-8- وضعيت مراکز بهداشتي، درماني فعال به تفکیک شهری و روستایی در سال 1391

نمودار4-8- تعداد خانه های بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1391

نمودار5-8- تعداد پایگاههای بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1391


جدول 4-8-اعتبارات هزینه شده پزشک خانواده روستایی استان لرستان سالهای 1392-1386

نمودار6-8- اعتبارات هزینه شده پزشک خانواده روستایی استان لرستان سالهای 1392-1386

جدول5-8- وضعیت تعداد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت استان به تفکیک سال از سال 78 تا 91

جدول6-8- اطلاعات فصلي مرتبط با مديريت بهورزي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان فصل بهاردر سال1392

جدول7-8- تعداد مراكز بهداشتي درماني استان و وضعيت بيتوته آنها بين سال هاي 84 تا 91

جدول8-8- نسبت تعداد دهگردشي به تعداد پزشك در سال 91

نمودار 7-8-شاخص تعداد دهگردشي به تعداد پزشك در سال 91

جدول9-8- نزدیکترین و دورترین مرکز بهداشتي درماني روستایی به تفكيك شهرستان

جدول 10-8- شا خص هاي واحد بهداشت محيط استان لرستان در سالهاي 90 و 91


جدول 11-8- توزيع فراواني فعالیتهای عمده واحد بهداشت محیط در زمینه بازدید از مراکز تهیه ،توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در سال 1391


نمودار 8-8-تعداد کارت معاینه پزشکی صادر شده از مراکز تهیه ،توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در سال 1390حوزه معاونت بهداشتي

نمودار 9-8-تعداد اماکن و مراکز بهسازی و بهداشتی شده به تفکیک شهری و روستایی استان در سال 1390

جدول 12-8- وضعيت بهداشت محيط در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سالهاي 90 و 91

جدول13-8- وضعيت بهداشت محيط استان لرستان در سالهاي 90و91

جدول 14-8- توزيع نسبي موارد كلر سنجي و نمونه برداري ميكروبي آب آشاميدني به تفكيك شهري روستايي استان لرستان در سال هاي 90و91

جدول15-8- وضعيت بهداشت محيط در روستاهاي استان لرستان در سال 1391

جدول 16-8-بخشي از عملكرد گروه مهندسي بهداشت محيط در سال 1391


جدول 17-8-مهمترين شاخصهاي بهداشت حرفه ای طي سالهاي 1387 لغايت1391 به درصد

جدول 18-8-مهمترین فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای درسال 1391

ادامه جدول 18-8-مهمترين فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای درسال 1391

ادامه جدول 18-8- مهمترين فعالیتهای گروه بهداشت حرفه ای درسال 1391

جدول 19-8-آمارعملکردبرنامه بررسی بازنشستگی پیش ازموعددرمشاغل سخت وزیان آور

جدول 20-8- مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان وشهرستانها به درصد در سال 91

جدول 21-8-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان به درصدطي سالهاي 87الی 91

جدول 22-8- مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان وشهرستانها به درصددرسال91

جدول 23-8-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان به درصدطی سالهای

جدول 25-8-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان به درصد طی سالهای 89و90و91

جدول 26-8- مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان وشهرستانهابه در صد در سال 91

جدول 27-8-مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای استان به در صد طي سالهاي 89 الی91

جدول 28-8- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان وشهرستانها به در صد درسال91

جدول 29-8- مقایسه شاخص های بهداشت حرفه ای استان به در صد طي سالهاي89 الی 91

جدول 30-8- تعدادكارگاههاي تحت پوشش استان درسال91

نمودار 10-8-تعدادكارگاههاي تحت پوشش استان درسال91

جدول 31-8-تعدادشاغلين تحت پوشش استان درسال 91

نمودار11-8-تعداد شاغلين تحت پوشش استان درسال91

نمودار 12-8-استفاده از خدمات بهداشتي، درماني ، ايمني و اماكن رفاهي

جدول 32-8- وضعيت آزمايشگاههاي بهداشتي فعال درسال هاي85و89و90و91

نمودار 13-8- مقايسه آزمايشگاههاي بهداشتي فعال درسال85و89و90و91

جدول33-8- وضعيت سطوح مختلف آزمايشگاههاي بهداشتي درراستاي بيماريهاي تحت مراقبت درسالهاي88و91

جدول34-8- مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان و براساس نوع بيمه درسال91

نمودار14-8-فراواني نسبي مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي براساس نوع بيمه

نمودار15-8- فراواني نسبي مراجعين به آزمايشگاههاي بهداشتي براساس نوع بيمه( بيمه روستايي،ساير بيمه ها،آزاد) به تفكيك شهرستان

جدول35-8- تعدادآزمايشات انجام شده درآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان ونوع آزمايش درسال91

جدول36-8-ميانگين آزمايشات انجام شده به مراجعين درآزمايشگاههاي بهداشتي به تفكيك شهرستان درسال91

نمودار16-8-ميانگين آزمايشات انجام شده به مراجعين درآزمايشگاههاي بهداشتي

جدول37-8-آزمايشات انجام شده درراستاي بيماريهاي‌تحت‌مراقبت واگيردرآزمايشگاههاي بهداشتي‌ به‌تفكيك شهرستان‌درسال 91

جدول38-8- تعدادآزمايشات ارجاعي به آزمايشگاه مركزبهداشت استان درسال91

جدول39-8- پوشش آزمايشگاهي برنامه غربالگري نوزادان در سال 91

نمودار17-8- پوشش آزمايشگاهي برنامه غربالگري نوزادان (كم كاري تيروئيد)

جدول 40-8-مقايسه فعاليت هاي آموزشي و مداخلاتي گروه آموزش وارتقاي سلامت در سال 90 و 91

جدول41-8- مقايسه فعاليت آموزشي شهرستان هاي استان در حوزه توليد رسانه

نمودار18-8- مقایسه تولید رسانه نوشتاری در استان بین سال های 90 و 91 به تفکیک نوع رسانه آموزشی

نمودار19-8- مقایسه تعداد جمعیت آموزش داده شده بصورت چهره به چهره در سال های 90 و 91

نمودار20-8- مقایسه تعداد بسیج اطلاع رسانی انجام شده گروه آموزش و ارتقای سلامت در سال های 90 و 91

نمودار21-8- مقايسه اجراي برنامه هاي آموزشي از شبكه استاني افلاك در سال هاي 90 و 91

نمودار22-8-مقايسه تعداد آثارآموزشي تولید شده در سال 91 به تفكيك كانال هاي ارتباطي درحوزه ديجيتال

نمودار23-8-مقايسه درصد توليد رسانه هاي آموزشي نوشتاری حوزه سلامت در سال 91 به تفکیک نوع رسانه

نمودار24-8- مقايسه درصد توليد رسانه هاي آموزشي در حوزه هاي ديجيتال و نوشتاري به کل رسانه های تولید شده در سال 91

جدول42-8- مقایسه شاخص هاي گروه آموزش وارتقاي سلامت استان در سال های 90 و91

جدول 43-8- خدمات ارائه شده واحد دهان ودندان استان در سال 1391

جدول 44-8- شاخصهاي بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار25-8- درصد انجام معاينه به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار26-8- درصدكشيدن دندان به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار27-8-درصدترميم دندان به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار28-8- درصدجرمگيري به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار29-8-درصدفلورايدتراپي به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

نمودار30-8- درصدفيشورسيلانت به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال

جدول 45-8- شاخصهاي گروه بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك گروههاي هدف و سال

نمودار31-8- درصدخدمات ارائه شده به کودكان زیر 6 سال به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفکیک سال

نمودار32-8- درصدخدمات ارائه شده به كودكان12-6 سال به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفکیک سال

نمودار33-8-درصدخدمات ارائه شده به مادران باردار به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان استان به تفکیک سال

جدول 46-8- اهم فعاليت‌هاي واحد بهداشت دهان و دندان

جدول47-8- پوشش واكسيناسيون به تفكيك مناطق شهري ،روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان لرستان درسال 91

جدول 48-8- موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 91

جدول 49-8- نتايج درمان بيماران مبتلا به سل ريوي گستره خلط مثبت استان لرستان در سال 91

جدول 50-8- ابتلابه عفونت HIV در بيماران مبتلا به سل استان لرستان در سال 91

جدول 51-8- داده هاي آزمايشگاهي برنامه مراقبت سل استان لرستان درسال 91

جدول52-8- توزيع سني بيماران مبتلا به سل گزارش شده استان لرستان به تفكيك جنس درسال 91

نمودار 34-8- ميزان بروز سل به تفكيك شهرستان درسال 91

نمودار35-8-. درصد پوشش غربالگري HIV دربيماران مبتلابه سل شناسايي شده به تفكيك شهرستان درسال 91

نمودار 36-8- تعداد گستره خلط تهيه شده به تفكيك شهرستان درسال 91

جدول 53-8- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال از راه آب و غذا دراستان لرستان درسال 91

نمودار 37-8- تعداد موارد گزارش شده اسهال به تفكيك شهرستان درسال 91

نمودار38-8-تعداد نمونه تهيه شده از بيماران مبتلا به اسهال به تفكيك شهرستان درسال 91

جدول 54-8- مواردگزارش شده بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در استان لرستان در سال 91

جدول55-8- شاخصهاي كاركردي فلج شل حاد ( AFP ) در استان لرستان درسال 91

جدول 56-8- تشخيصهاي نهايي مواردفلج شل حاد شناسايي شده دراستان لرستان درسال 91

جدول 57-8- تشخيصهاي پيامدهاي ناخواسته ايمنسازي شناسايي شده دراستان لرستان درسال 91

نمودار 39-8- تعداد موارد گزارش شده فج شل حاد به تفكيك شهرستان درسال 91

نمودار 40-8- تعداد موارد گزارش شده مشكوك به سرخك به تفكيك شهرستان درسال 91

نمودار 41-8- تعداد موارد گزارش شده پيامدهاي ناخواسته ايمنسازي به تفكيك شهرستان درسال 91

جدول 59-8- فعاليتهاي مهم برنامه ايمنسازي و بيماريهاي قابل پيشگيري باواكسن در سال 90

جدول60-8-وضعيت خدمات مشاوره وكاهش آسيب دراستان لرستان در سال 91

جدول 61-8- وضعيت راه انتقال مواردابتلا به HIV دراستان لرستان تاپايان سال 91

نمودار42-8-درصد فراواني شغل افراد HIV مثبت شناسايي شده دراستان تاپايان سال 91

نمودار43-8-درصد فراواني وضعيت تاهل افراد HIV مثبت شناسايي شده دراستان تاپايان سال 91

جدول 62-8- فعاليتهاي مهم برنامه كنترل HIV /ايدزدراستان درسال 91

جدول 63-8- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان وانسان در استان لرستان در سال 91

نمودار 44-8- تعداد موارد تب مالت گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 91

نمودار 45-8- تعداد موارد حيوان گزيدگي گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 91

نمودار 46-8- تعداد موارد اتلاف حيوانات زيانكار گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 91

نمودار 47-8- تعداد موارد سا لك گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال 91

جدول 64-8- مواردگزارش شده بيماري آنفلوانزا در استان لرستان درسال 91

نمودار 48-8- تعداد موارد شبه آنفلوانزاي گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال 91

نمودار 49-8- تعداد نمونه تهيه شده از بيماران شبه آنفلوانزا به تفكيك شهرستان درسال 91

جدول 65-8- فعاليتهاي مهم برنامه كنترل آنفلوانزاي استان درسال 91

جدول 66-8- مواردگزارش شده بيماري مننژيت در استان لرستان درسال 91

جدول 67-8- مواردگزارش شده عفونتهاي بيمارستاني در استان لرستان درسال 91

نمودار 50-8- ميزان بروزعفونتهاي بيمارستاني به تفكيك مراكز درماني استان در سال 91

جدول 68-8- مواردگزارش شده عفونتهاي آميزشي در استان لرستان درسال 91

جدول 69-8- شاخصهای برنامه غربالگری كم كاري تيروئيد نوزادان سال 1391 استان لرستان به تفكيك شهرستان

جدول 70-8- توزيع فراواني بيماران تالاسمي به تفكيك شهرستان محل تولد درسال90- 1391

نمودار شماره 51-8- توزیع فراوانی بیماران تالاسمی به تفکیک شهرستان محل تولد در سال 1391

جدول 71-8- توزيع فراواني بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولددرسال 91-1390

نمودارشماره 52-8- توزيع فراواني بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولددرسال 1391

جدول 72-8- تعداد بيمار شناسايي شده ،انجام PND و سقط جنین بيماري فنيل كتونوري در استان

جدول73-8- شاخص شيوع ديابت و درصد بیماران مراقبت شده توسط پزشك در برنامه دیابت به تفکیک شهرستان درسال 90-1391

جدول 74-8- مقايسه شاخص هاي برنامه فشار خون سال 91 -90

جدول 75-8- مقايسه شاخص بار آسيب ناشي از حوادث برنامه حوادث استان لرستان به تفكيك شهرستان و سال

جدول شماره 76-8- توزیع فراوانی و فراوانی نسبی حوادث رخ داده در سال های 90 و 91 در استان لرستان

جدول 77-8- پوشش تنظیم خانواده برحسب نوع روش درآخرین روزهرفصل، سال 1391

جدول 78-8- تولدبرحسب وزن وجنس نوزاد بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1391

نمودار54-8- وزن هنگام تولدوجنس نوزادزنده بدنیاآمده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1391

جدول 79-8-تولدبرحسب سن مادروشرایط زایمان بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1391

نمودار55-8- سن مادردرتولدزنده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1391

نمودار56-8-شرایط زایمان بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1391

جدول80-8- مرگ برحسب سن وجنس بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال1391

جدول 81-8- تعداد مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی وزایمان برحسب سن مادروعلت مرگ در سال1391

جدول82-8-مرگ ومير مادران در اثر عوارض حاملگي و زايمان (شهر و روستا )سال هاي 85 ، 89 و 90 و 91

جدول 83-8- علت مرگ درکودکان کمترازپنج سال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1391

نمودار57-8- علت مرگ درکودکان کمترازپنج سال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1391

جدول84-8- ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سال هاي 85، 89 و 90و91

نمودار59-8-ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سالهاي 91-1387

جدول 85-8-شاخص های استاني و كشوري برنامه بهداشت باروري بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي سال هاي 85، 89 و 90و 91

جدول86-8- استفاده ازنمک یدداربر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1391

نمودار60-8- وضعيت مصرف نمك يددار توسط خانوارها بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1391

جدول87-8- توانمندسازي نيروهاي واحدبهداشت خانواده درسال91

جدول88-8-آموزش عموم توسط واحدبهداشت خانواده درسال91

جدول89-8-برگزاري كميته هاي بهداشت خانواده درسال 91

جدول91-8- سايرفعاليتهاي انجام شده درواحدبهداشت خانواده درسال 91

جدول 92-8- وضعيت تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف وتعداد شيفت هاي مدارس استان لرستان

جدول 93-8- در صد برخورداري از امكانات بهداشت محيط در مدارس شهري و روستايي استان لرستان در سال 91

جدول 94-8-درصد پوشش مراقبت بهداشتي دانش آموزان مقاطع مختلف در سالهاي 89 و90و91 در استان لرستان

جدول 95-8-تعداد كل مدارس و مدارس 4و5 ستاره در سال تحصيلي 91-90