فهرست معاونت بهداشتی
جدول 1-1- گزيده شاخص هاي معاونت بهداشتي در سال 92
جدول2-1- جمعيتي شهر و روستا بر اساس سرشماري سال 1392
نمودار1-1- جمعيت استان لرستان بر اساس سرشماري سال1392
نمودار2-1- جمعيت استان لرستان بر اساس سرشماري سال 1392به تفکیک شهری و روستایی
جدول 3-1- وضعيت واحدهاي بهداشتي درماني درسال 1392 استان لرستان
نمودار 3-1- وضعيت مراکز بهداشتي، درماني فعال به تفکیک شهری و روستایی در سال1392
نمودار4-1- تعداد خانه های بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1392
نمودار5-1- تعداد پایگاههای بهداشت فعال به تفکیک شهرستان در سال 1392
نمودار6-1- اعتبارات هزینه شده پزشک خانواده روستایی استان لرستان سالهای 1392-1386
جدول4-1- وضعیت تعداد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت استان به تفکیک سال از سال79 تا 92
جدول5-1- تعداد مراكز بهداشتي درماني استان و وضعيت بيتوته آنها بين سال هاي 84 تا 92
جدول6-1-درصد ويزيت دهگردشي به كل ويزيت در سال92
جدول 7-1-اطلاعات فصلي مرتبط با مديريت بهورزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان فصل بهار در سال1393
جدول 8-1- توزيع نسبي موارد كلر سنجي و نمونه برداري ميكروبي آب آشاميدني به تفكيك شهري روستايي استان لرستان در سال هاي 90، 91 و 92
جدول 9-1-فعاليت­هاي عمده بهداشت محيط درزمينه بازديد از مكانهاي تهيه و توزيع و نگهداري مواد غذايي در سال 1392
جدول 10-1- شا خص هاي واحد بهداشت استان لرستان در سالهاي 90، 91 و 92
جدول 11-1 وضعيت بهداشت محيط در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سالهاي 90، 91 و 92
جدول12-1- وضعيت بهداشت محيط استان لرستان در سال­هاي 90، 91 و 92
نمودار7-1- درصد دسترسی خانوارهای روستایی به آب آشامیدنی سالم
نمودار8-1- درصد خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی
نمودار9-1- درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند
نمودار10-1- درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق شهری
نمودار11-1- درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی
نمودار12-1- درصد مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق شهری
نمودار13-1- درصد مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی
نمودار14-1- درصد مراکز بهداشتی درمانی شهری که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند
نمودار15-1- درصد مراکز بهداشتی درمانی روستایی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند
نمودار16-1-درصد نمونه های آب آشامیدنی شهری که از نظر آزمایشهای باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده است
نمودار17-1- درصد نمونه های آب آشامیدنی روستایی که از نظر آزمایشهای باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده است
جدول 13-1-مقايسه فعاليت هاي آموزشي و مداخلاتي گروه آموزش وارتقاي سلامت در سال 91 و 92
جدول 14-1-مقايسه فعاليت آموزشي شهرستان هاي استان درحوزه توليد رسانه بین سال های 1391و1392
جدول 15-1- خدمات ارائه شده واحدهای بهداشت دهان و دندان استان از سال 90 لغایت 92
جدول 16-1- شاخصهاي بهداشت دهان ودندان استان به تفكيك سال
نمودار18-1- مقایسه تعداد کشیدن دندان در سالهای 90-91 و 92
نمودار19-1- مقایسه تعداد ترمیم دندان در سالهای 90-91 و 92
نمودار20-1- مقایسه تعداد جرمگیری و بروساژ دندان ها در سالهای 90-91 و 92
نمودار21-1- مقایسه تعداد فلوراید تراپی در سالهای 90-91 و 92
نمودار22-1- مقایسه تعداد فيشورسيلانت تراپی در سالهای 90-91 و 92
جدول 17-1- خدمات ارائه شده واحدهای بهداشت دهان و دندان به گروههای هدف از سال 90 لغایت 92
جدول 18-1- شاخصهاي گروه بهداشت دهان و دندان استان به تفكيك گروههاي هدف و سال
نمودار23-1- مقایسه تعداد خدمات دهان و دندان ارائه شده به کودكان زیر 6 سال در سالهای 90-91 و 92
نمودار24-1- مقایسه تعداد خدمات دهان و دندان ارائه شده به كودكان12-6 سال در سالهای 90-91 و 92
نمودار25-1- مقایسه تعداد خدمات دهان و دندان ارائه شده به مادران باردار در سالهای 90-91 و 92
جدول 19-1- اهم فعاليت هاي واحد بهداشت دهان و دندان
جدول 20-1-مهمترين شاخصهايبهداشت حرفه ای طي سالهاي  1388 لغايت1392به درصد
جدول 21-1-آمارعملکرد دبیرخانه بررسی بازنشستگی پیش ازموعددرمشاغل سخت و زیان آور(کمیته هاي بدوی و تجدید نظر)سال92
جدول 22-1-مقایسه شاخصه ای بهداشت حرفه ای استان(1) طي سالهاي 88تا92
جدول 23-1-مقایسه شاخصه ای بهداشت حرفه ای استان(2)درسال92
جدول 24-1- مقایسه شاخصه ای بهداشت حرفه ای استان(3)در سال92
جدول 25-1-مقایسه شاخصه ای بهداشت حرفه ای استان(4) طي سالهاي90تا 92
جدول 26-1- مقایسه شاخصه ای بهداشت حرفه ای استان(5)طي سالهاي90تا92
جدول 27-1- تعدادكارگاههاي تحت پوشش استان(6)درسال92
جدول 28-1- تعدادشاغلين تحت پوشش استان درسال92
نمودار26-1- تعدادكارگاههاي تحت پوشش استان درسال92
نمودار27-1- تعدادشاغلين تحت پوشش استان درسال92
جدول 29-1- تولدبرحسب وزن وجنس نوزاد بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
نمودار28-1- مواليد بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال1392
نمودار29-1- وزن هنگام تولدوجنس نوزادزنده بدنیاآمده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
جدول 30-1-تولدبرحسب سن مادروشرایط زایمان بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
نمودار30-1- سن مادردرتولدزنده بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
نمودار31-1-شرایط زایمان بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
جدول31-1- مرگ برحسب سن وجنس بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال1392
جدول 32-1- تعداد مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی وزایمان برحسب سن مادروعلت مرگ در سال1392
جدول33-1-مرگ ومير مادران در اثر عوارض حاملگي و زايمان (شهر و روستا )سال هاي 1392-1389
جدول 34-1- علت مرگ درکودکان کمترازپنج سال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
نمودار32-1- علت مرگ درکودکان کمترازپنج سال بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
جدول35-1- ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سال هاي 92-1389
نمودار33-1-ميزان مرگ كودكان در هزار تولد زنده بر اساس زيج حياتي روستايي سالهاي92-1388
جدول 36-1-شاخص های استاني و كشوري برنامه بهداشت باروري بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي سال هاي 1392- 1389
جدول37-1- استفاده ازنمک یدداربر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
نمودار34-1- وضعيت مصرف نمك يددار توسط خانوارها بر اساس اطلاعات زيج حياتي روستايي در سال 1392
جدول38-1- توانمندسازي نيروهاي واحد بهداشت خانواده درسال1392
جدول39-1-آموزش عموم توسط واحدبهداشت خانواده درسال1392
جدول40-1-برگزاري كميته هاي بهداشت خانواده درسال 1392
جدول41-1- پايش ونظارت واحد بهداشت خانواده درسال 1392
جدول42-1- سايرفعاليتهاي انجام شده درواحدبهداشت خانواده درسال 1392
جدول 43-1-شاخصهاي واحد سلامت جوانان و مدارس در سال تحصيلي93-92
جدول 44-1-درصد پوشش مراقبت بهداشتي دانش آموزان مقاطع مختلف در استان لرستان
جدول45-1- تعداد مدارس واجد امتياز 5 ستاره از بين مدارس مروج سلامت
جدول46-1- تعداد زوج ها ی ناقل /مشکوک نهایی به تفكيك شهرستان تا پايان سال 1392
نمودار35-1- تعداد زوج ها ی ناقل /مشکوک نهایی به تفكيك شهرستان تا پايان سال 1392
جدول 47-1-توزيع فراواني بيماران تالاسمي ماژور به تفكيك شهرستان محل تولد درسال  1392
نمودار36-1- بيماران تالاسمي ماژور به تفكيك شهرستان محل تولد درسال  1392
جدول48-1- انجام غربالگری فنیل کتونوری
جدول49-1- تعداد بیماران فنیل کتونوری به تفکیک سال تولد
جدول 50-1-  توزيع فراواني بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولد درسال 1392
نمودار37-1-  توزيع فراواني بيماران فنيل كتونوري به تفكيك شهرستان محل تولد درسال 1392
جدول51-1- شیوع دیابت و درصد بیماران دیابتی مراقبت شده توسط پزشک در استان به تفکیک شهرستان درسال 1392
جدول 52-1- مقایسه شاخص های برنامه فشارخون بالا در استان در سال 89-92
جدول53-1- درصد پوشش غربالگري كم كاري تيروئيد نوزادان به تفکیک سال های 1388-1392 در استان
جدول54-1- مقايسه شاخص هاي برنامه غربالگري كم كاري تيروئيد نوزادان 91و92 به تفكيك شهرستان
جدول55-1- پوشش واكسيناسيون به تفكيك مناطق شهري ، روستايي وتحت پوشش تيم سيار استان لرستان درسال 92
جدول 56-1-   موارد گزارش شده بيماري سل به تفكيك نوع بيماري در استان لرستان درسال 92
جدول 57-1- نتايج درمان بيماران مبتلا به سل ريوي گستره خلط مثبت استان لرستان در سال 92
جدول 58-1- ابتلابه عفونت  HIV در  بيماران مبتلا به سل استان لرستان در سال92
جدول 59-1-  داده هاي آزمايشگاهي برنامه مراقبت سل استان لرستان درسال 92
جدول60-1-توزيع سني بيماران مبتلا به سل گزارش شده استان لرستان به تفكيك جنس درسال 92
نمودار 38-1- ميزان بروز سل به تفكيك شهرستان درسال 92
نمودار39-1- درصد پوشش غربالگري  HIV دربيماران مبتلابه سل شناسايي شده به تفكيك شهرستان درسال 92
نمودار 40-1- تعداد گستره خلط تهيه شده به تفكيك شهرستان درسال 92
جدول 61-1- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال از راه آب و غذا دراستان لرستان درسال 92
نمودار 41-1- تعداد موارد گزارش شده اسهال به تفكيك شهرستان درسال 92
نمودار42-1- تعداد نمونه تهيه شده از بيماران مبتلا به اسهال به تفكيك شهرستان درسال 92
جدول 62-1- مواردگزارش شده بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در استان لرستان در سال 92
جدول 63-1- شاخصهاي كاركردي فلج شل حاد ( AFP ) در استان لرستان درسال 92
جدول 64-1- تشخيصهاي نهايي مواردفلج شل حاد شناسايي شده دراستان لرستان درسال 92
جدول 65-1- تشخيصهاي پيامدهاي ناخواسته ايمنسازي شناسايي شده دراستان لرستان درسال 92
نمودار 43-1- تعداد موارد گزارش شده فج شل حاد به تفكيك شهرستان درسال 92
نمودار 44-1- تعداد موارد گزارش شده مشكوك به سرخك به تفكيك شهرستان درسال 92
نمودار 45-1- تعداد موارد گزارش شده پيامدهاي ناخواسته ايمنسازي به تفكيك شهرستان درسال 92
جدول 66-1- فعاليتهاي مهم برنامه ايمنسازي و بيماريهاي قابل پيشگيري باواكسن در سال 92
جدول67-1- وضعيت خدمات مشاوره وكاهش آسيب دراستان لرستان در سال92
جدول 68-1- وضعيت راه انتقال مواردابتلا به HIV دراستان لرستان تاپايان سال 92
نمودار 46-1- درصد فراواني شغل افراد HIV مثبت شناسايي شده دراستان تاپايان سال 92
نمودار 47-1- درصد فراواني وضعيت تاهل افراد HIV مثبت شناسايي شده دراستان تاپايان سال 92
جدول 69-1- فعاليتهاي مهم برنامه كنترل HIV /ايدزدراستان درسال 92
جدول 70-1- موارد گزارش شده بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان وانسان در استان لرستان در سال92
نمودار 48-1- تعداد موارد تب مالت گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 92
نمودار 49-1- تعداد موارد حيوان گزيدگي گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 92
نمودار 50-1- تعداد موارد اتلاف حيوانات زيانكار گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال 92
نمودار 51-1- تعداد موارد سا لك گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال 92
جدول 71-1- مواردگزارش شده بيماري آنفلوانزا در استان لرستان درسال 92
نمودار 52-1- تعداد موارد شبه آنفلوانزاي گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال 92
نمودار 53-1- تعداد نمونه تهيه شده از بيماران شبه آنفلوانزا به تفكيك شهرستان درسال 92
جدول 72-1- فعاليتهاي مهم برنامه كنترل آنفلوانزاي استان درسال 92
جدول 73-1- مواردگزارش شده بيماري مننژيت در استان لرستان درسال 92
جدول 74-1- مواردگزارش شده عفونتهاي بيمارستاني در استان لرستان درسال 92
نمودار 54-1- ميزان بروزعفونتهاي بيمارستاني به تفكيك مراكز درماني استان در سال 92
جدول 75-1- مواردگزارش شده عفونتهاي آميزشي در استان لرستان درسال 92