فهرست معاونت درمان
جدول1-2- مهمترین شاخص های حوزه درمان
جدول 2-2- فعالیت بیمارستانهای دانشگاه در سال1392
جدول 3-2- توزیع فراوانی بیمارستانهای فعال دانشگاه علوم پزشکی درسال1392
جدول 4-2- فراوانی بیمارستانهای فعال غيروابسته به دانشگاه علوم پزشكي لرستان درسال 1392
جدول 5-2- مشخصات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي درسال 1392
جدول 6-2-توزیع فراوانی تختها ی فعال بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی برحسب نوع بخش درسال 1392
جدول 7-2- آزمایشگاههای تشخیص طبی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1392
جدول 8-2- درمانگاههاي عمومي و تخصصي حوزه نظارتي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي در سال 1392
جدول 9-2- موسسات تصویربرداری تشخیصی ودرمانی در سال 1392
جدول 10-2- مراكز توانبخشی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1392
جدول 11-2- مراکزخدمات سرپایی حوزه نظارتي دانشگاه علوم پزشکی لرستان1392
جدول 12-2- فعاليت مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال 1392
جدول 13-2- موارد مراجعه بيماران به مراكز بهداشتي درماني دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب تخصصهاي موجود
جدول 14-2- فعالیت درمانگاهي بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1392
جدول 15-2-عملکردواحدهاي پاراکلينیکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (بيماران بستري ) ،سال1392
جدول16-2-عملکردواحدهاي پاراکلينیکي بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی(سرپايي ) درسال 1392
جدول 17-2-عملكرد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درخصوص بيماران دياليزي در سال 1392
جدول 18-2- عملكرد امور بیماريهاي خاص (هموفیلی -تالاسمی )حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1392
جدول 19-2 – وضعیت رسیدگی به شکایات حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1392
جدول 20-2- عملكردواحد صدورپروانه موسسات تشخيصي درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ،سال 1392
جدول 21-2- عملکرداجرایی اشتغالزائی دربخشهای خصوصی ودولتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1392
جدول22-2- گزارش عملکرد واحد درآمد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1392
جدول23-2- عملكرد شوراي پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1392
جدول24-2- عملکردکمیسیون ماده 11 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال1392
جدول 25-2- (گزارش عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سال1392)
جدول 26-2- آمار اعزامهای بين بيمارستاني داخل استان در سال92 استان لرستان
جدول 27-2- آمار اعزامهای بين بيمارستاني خارج استان در سال 92استان لرستان
 
نمودار1-2- توزیع فراوانی تختهای فعال بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1392
نمودار2-2-توزيع فراواني درصدتخت روزاشغالي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1392
نمودار 3-2-توزیع فراوانی متوسط روزهای بستری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1392
نمودار4-2- توزیع فراوانی اعمال جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1392
نمودار5-2- توزيع فراواني نسبت سزارين به كل زايمان دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1392
نمودار6-2- توزيع فراواني درصدخالص فوت دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1392
نمودار7-2- توزيع فراواني نسبت فوت به هرهزارنفردربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1392
نمودار8-2- توزيع فراواني گردش تخت دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1392
نمودار9-2- توزيع فراواني تختهاي فعال بيمارستانهاي غيروابسته به دانشگاه علوم پزشكي درسال1392
نمودار 10-2- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك مالكيت ونوع كاربري درسال 1392
نمودار 11-2- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك تخت مصوب ونوع كاربري درسال 1392
نمودار 12-2- فراواني بيمارستانهاي استان به تفكيك زيربنا و نوع كاربري درسال 1392بجز بيمارستان 525 ارتش
نمودار 13-2- توزيع فراواني تختهاي ويژه بيمارستانهاي تحت پوشش درسال 1392