معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
جدول 1-3- اهم شاخصهای معاونت توسعه مديريت و منابع در سال 1392
جدول 2-3- تعداد پستهاي مصوب و اشغال شده در سال 1392
جدول 3-3- توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلاتصدي به تفكيك واحدها در سال 1392
جدول 4-3- توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت، مدرك تحصيلي و نوع استخدام در سال 1392
جدول 5-3- تعداد نیروی انسانی غیر عضو هیئت علمی دانشگاه به تفكيك نوع استخدام و مرتبه علمي در سال 1392
جدول 6-3- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برحسب رشته و نوع تخصص در پايان سال 92
جدول 7-3- برگزاري دوره آموزشي ويژه مديران در سال 1392
جدول 8-3- تشکیل کلاس ICDL  کارکنان در سطح دانشگاه درسال1392
جدول 9-3- برگزاری کلاسهای توجیهی بدو خدمت در سطح دانشگاه درسال1392
جدول 10-3- برگزاری دوره های عمومی در سال 1392
جدول 11-3- دوره های تخصصی رشته های مختلف در سال 1392
جدول 12-3- جمع كل ساعات آموزش داده شده به كل پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشكي لرستان براساس نفر ساعت به تفكيك نوع دوره ها در سال 1392
جدول 13-3-تعداد كل دوره هاي آموزش داده شده نفر ساعت آموزش وميانگين ساعت آموزشي مديران وكاركنان در سال بر اساس شناسنامه ثبت شده كاركنان1392
جدول 14-3- مقایسه رشد جمع کل بودجه جاری (مصوب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی لرستان در سال89 لغایت سال92
جدول 15-3- مقایسه رشد بودجه جاري (وصولي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 89 لغایت سال 92
جدول 16-3- مقایسه رشد درآمد اختصاصي (مصوب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 89 لغایت سال92
جدول 17-3- مقایسه رشد درآمد اختصاصي (وصولي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال89 لغایت سال 92
جدول 18-3- اعتبارات جاري و درآمد اختصاصي در سال1392
جدول 19- 3- اعتبارات ابلاغی  عمرانی از وزارت بهداشت در سال 1392
جدول20-3-اعتبارات عمرانی استانی در سال 1392
جدول 21-3- اعتبارات  عمرانی ملي در سال1392
جدول 22-3- اعتبارات  رديف های متمرکز (ابلاغی توسط وزارت بهداشت و درمان) در سال1392
جدول23-3- لیست پروژه های عمرانی افتتاح شده (بهره برداری شده)دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1392
جدول 24-3- آمار کلی پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1392
جدول25-3 - پروژه های عمرانی در دست اقدام به تفکیک نوع بودجه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1392
جدول 26-3- خلاصه آمار و عناوین پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1392
جدول 27-3- آمار نيروهاي خروجي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1392 به تفكيك نحوه خروج از خدمت
 
 
نمودار1-3- تعداد پستهاي اشغال شده و بلا تصدي در سال 1392
نمودار2-3- توزيع فراواني پست هاي مصوب و بلا تصدي استان به تفكيك واحدها در سال 1392
نمودار3-3- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت ، و نوع استخدام در سال2 139
نمودار4-3- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت در سال 1392
نمودار5-3- مقايسه توزيع فراواني اعضاي غيرهيئت علمي به تفكيك جنسيت و مدرك تحصيلي در سال 1392
نمودار6-3- توزيع فراواني نيروي انساني شاغل در دانشگاه به تفكيك مرتبه علمي در سال 1392
نمودار 7-3- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه در پايان سال 92 به تفكيك شهرستان
نمودار 8-3- پزشكان متخصص (غيرهيئت علمي) شاغل در دانشگاه در پايان سال92به تفكيك نوع تخصص
نمودار 9-3- نمودار مقايسه رشد جمع کل بودجه جاری (مصوب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی لرستان در سال89 لغایت سال92 ( ارقام به ميليون ريال)
نمودار 10-3- مقایسه رشد بودجه جاري (وصولي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 89 لغایت سال 92 ( ارقام به ميليون ريال)
نمودار 11-3- مقایسه رشد درآمد اختصاصي (مصوب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 89 لغایت سال 92 ( ارقام به ميليون ريال)
نمودار12-3- مقایسه رشد درآمد اختصاصي (وصولي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی لرستان در سال 89 لغایت سال 92 ( ارقام به ميليون ريال)
نمودار 13-3- مقایسه اعتبارات  رديف های متمرکز (ابلاغی توسط وزارت بهداشت و درمان) در سالهای1391و92
نمودار 14-3 -  نيروهاي خروجي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال1392به تفكيك نحوه خروج از خدمت