معاونت آموزشی
 
جدول 1-4- شاخص هاي مهم معاونت آموزشي در سال 1392
جدول 2-4- آدرس و تلفن دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
جدول 3-4- دانشكده هاي تابعه به تفكيك تعداد اعضاي هيأت علمي،دانشجو در سال 1392
جدول 4-4- توزيع فراواني دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان به تفكيك تعداد رشته و مقطع تحصيلي در سال 93-92
جدول 5-4- توزيع فراواني كلاس هاي درسي دانشگاه علوم پزشكي لرستان براساس ظرفيت در سال 1392
جدول 6-4- مساحت فضاهای آموزشی( كلاس ها) به تفکیک دانشکده در سال 1392
جدول 7-4-توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي درسال تحصيلی 93-
جدول8-4-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي و غير بومي - مقطع در سال93-1392
جدول 9-4- توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي به تفكيك جنسيت و مقطع ورودی سال تحصيلي 93-1392
جدول 10-4 - توزيع فراواني دانشجويان انتقالي از دانشگاههاي ديگر(ورودی) به تفكيك جنسيت و مقطع در سال  93-1392
جدول 11-4- توزيع فراواني دانشجويان انتقالي به دانشگاههاي ديگر (خروجی) به تفكيك جنسيت و مقطع در سال 93-1392
جدول12-4- توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 93-1392
جدول 13-4- توزيع فراواني دانشجويان میهمان به دانشگاههای دیگر(خروجی)، به تفكيك جنسيت و مقطع در تحصيلي 93-1392
جدول14-4- توزيع فراواني دانشجويان ميهمان از دانشگاههای دیگر (ورودی)، به تفكيك جنسيت و مقطع 
جدول 15-4-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 93-1392
جدول 16-4- توزيع فراواني رشته هاي داير به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 92 -1392
جدول 17-4- توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده ها در سال 1392
جدول 18-4- توزيع فراواني کامپیوترواحدسمعی بصری ، شبكه داخلي فعال ، امكان استفاده از اينترنت در دانشکده
جدول19-4- توزیع فراواني زیراکس،ویدئو،اپک،فیلم آموزشی،دستگاه کپی رنگی،پروژکتور اسلاید،دوربین
جدول 20-4- توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی سال 1392
جدول 21-4-توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی خارج شده از سیستم به تفکیک جنسیت در سال 1392
جدول22-4- توزیع فراوانی پزشکان فوق تخصص و متخصص عضو هیئت علمی به تفکیک رشته تحصیلی 
جدول 23 - 4 - تعداد اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تفكيك درجه علمي و رابطه
جدول24-4- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي در پايان سال 1392
جدول 25-4- توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت و مدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1392
جدول26-4- توزیع فراوانی اعضا ي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی و جنسیت در پایان1392
جدول 27-4- برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1392
جدول28-4- توزیع فراوانی کارگاه های آموزشی برگزار شده برای اعضاء هیئت علمی در سال تحصیلی1392
 

نمودار1-4- تعداد مقاطع تحصيلي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي 93-1392
نمودار2-4- تعداد رشته هاي تحصيلي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال تحصيلي93-1392
نمودار3-4- توزيع فراواني كلاس هاي درسي براساس ظرفيت به تفكيك دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال1392
نمودار4-4- تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي در سال تحصيلي93-1392
نمودار5-4- تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 93-1392
نمودار6-4-تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بومي و غير بومي در سال93-1392
نمودار7-4-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع ورودی سال تحصيلي 93-1392
نمودار8-4-توزيع فراواني دانشجويان مقاطع تحصيلي در نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع ورودی سال تحصيلي 93-1392
نمودار9-4-توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 93-1392
نمودار10-4-توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديددر نيمسال دوم به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 93-1392
نمودار11-4-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع در سال تحصيلي 93-1392
نمودار12-4-توزيع فراواني دانشجويان فارغ التحصيل به تفكيك جنسيت در سال تحصيلي 93-1392
نمودار 13-4-توزیع فراواني ويدئو پروژكتور ،اورهد،تلويزيون رنگي و دوربين عكاسي در دانشكده هادر سال 1392
نمودار14-4-توزیع فراوانی اعضائ هیئت علمی به تفکیک نوع مدرک تحصیلی در سال 1392
نمودار15-4- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت و مرتبه علمي در پايان سال 1392
نمودار16-4- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه به تفكيك جنسيت در پايان سال 1392
نمودار17-4- توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک محل خدمت ومدرک تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی
نمودار18-4- توزیع فراوانی اعضاي هیئت علمی به تفکیک گروه های سنی وجنسیت در سال1392