معاونت غذا و دارو

جدول 1-5-شاخص های مهم معاونت غذا و دارو در سال1392
ادامه شاخص های مهم معاونت غذا و دارو در سال1392
جدول 2-5 - تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك مالكيت و شهرستان در سال 1392
جدول 3-5- تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك مالكيت در سالهاي 92-1383
جدول4-5- تعداد داروخانه هاي تحت نظارت معاونت غذا و دارو به تفكيك نحوه اداره و زمان كار در   سالهاي 92-1383
جدول 5-5- آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه ها در سال 1392
جدول 6-5- نسبت داروخانه های فعال به کل داروخانه های مورد نیاز سال 1392
جدول 7-5- آمار كلي پايش و نظارت بر داروخانه ها در  شهرستانها در سال 1392
جدول 8-5- تعداد واحدهاي توزیع کننده دارو تحت پوشش معاونت غذا و دارو در سال 1392
جدول 9-5- تعداد بازدید از مراکز توزیع کننده های دارو در سطح استان 1392
جدول 10-5- آمار واحد تجویز منطقی دارو در سال 1392
جدول 11-5- آمارفعاليت هاي اداره نظارت بر مواد اعتياد آور در سال 1392
ادامه جدول 11-5- آمارفعاليت هاي اداره نظارت بر مواد اعتياد آور در سال 1392
جدول 12-5- تعداد واحد هاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1392
جدول 13-5- تعداد  واحدهای تحت پوشش بیمه روستایی استان سال 1392
جدول 14-5- تعداد بازید از مراکز بهداشتی درمانی بیمه روستایی- يكساله 1392
جدول 15-5- آمار كلي فعاليتهاي امور داروخانه ها (یکساله1392)
جدول 16-5- آمار مواد فاسد و امحاء شده (دارو ) : یکساله 1391
جدول 17-5- آمار کلی فعالیتهای اداره نظارت بر امور دارو واحد قاچاق کالا ( عطاریها – باشگاههای بدنسازی ) در يكساله 1392
جدول 18-5- آمار واحدهاي تحت پوشش ستاد مبارزه با تجویز و مصرف داروهای قاچاق در يكساله 1392
جدول 19-5-آمار بازديداز مراكز تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1392
جدول 20-5- آمار کلی اداره مساعدت دارویی
جدول 21-5- تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت وبه تفکیک شهرستانهادر سال 1392
جدول 22-5- آمارفعاليت غنی سازی آرد با آهن واسید فولیک در 1392
جدول 23-5-تعداد موارد کالاهای قاچاق و شکایات
جدول 24-5- اطلاعات کمیته های بر گزار شده یک ساله 1392
جدول 25-5- عملکرد واحد صدور پروانه ها در یک ساله 1392
جدول 26-5- عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در یک ساله 1392
جدول 27-5- مقایسه موارد معدومی ، توقیفی، نمونه برداری و پروانه ساخت
جدول 28-5-تعداد نمونه های ارسالی از اداره نظارت ، مراکز بهداشت و سایر ارگانها در سال 1392
جدول 29-5- تعداد نمونه های ارسالی به بخشهای مختلف آزمایشگاه در سال 1392
جدول 30-5-تعداد نمونه های ارسالی ازمراکز بهداشت (واحد بهداشت محیط)به تفکیک شهرستان ها در سال 1392
جدول 31-5- تعداد نمونه های ارسالی از مراکزبهداشت (واحد غذاودارو)به تفکیک شهرستان ها در سال 1392
جدول 32-5- تعداد نمونه های ارسالی به بخش های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید وعرضه در سال 1392
جدول 33-5- طرح های ملی مشترک با اداره کل آزمایشگاه ها در سال 1392
جدول 34-5- بازدید و درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی استان در سال 1392
 

نمودار 1-5 - تعداد داروخانه هاي استان به تفكيك شهرستان در سال 1392
نمودار 2-5- تعداد  پايش و نظارت بر داروخانه ها در  شهرستانها در سال 1392
نمودار 3-5- تعداد واحد هاي تحت پوشش اداره مواد مخدر در سال 1392
نمودار 4-5- تعداد واحدهای تولیدی استان برحسب وضعیت فعالیت و نوع واحد در سال 1392
نمودار5-5- تعداد بازرسي انجام شده و تعداد اقلام نمونه برداري شده حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در سال 1392
نمودار6-5- تعداد موارد تعطیلی و پلمپ خط تولید معرفی به مراجع قضایی عملكرد حوزه نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در سال 1392
نمودار 7-5- تعداد نمونه های ارسالی از اداره نظارت ، مراکز بهداشت وسایر ارگانها در سال 1392
نمودار 8-5-مقايسه تعداد نمونه های ارسالی با تعداد نمونه هاي قابل قبول به تفكيك بخشهای مختلف آزمایشگاه در سال 1392
نمودار 9-5- توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد بهداشت محیط) به تفكيك شهرستان ها در سال 1392
نمودار 10-5-توزيع نسبي درصد قابل قبول نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشت (واحد غذاودارو)
نمودار 11-5- تعداد نمونه های ارسالی به بخش های مختلف آزمایشگاه به تفکیک سطح تولید وعرضه در سال 1392
 نمودار 12-5- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی استان در سال 1392
نمودار 13-5- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی غذایی استان در سال 1392
نمودار 14-5- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی آرایشی بهداشتی استان در سال 1392
نمودار15-5- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی ظروف وبسته بندی استان در سال 1392
نمودار16-5- درجه بندی آزمایشگاه های واحد های تولیدی متفرقه استان در سال 1392